Új Barázda, 1926. május (8. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

öB&Rüm 1926 május 1, «obM még folyamatban van. Egyes , vidéke­ken már szépen kikeltek és já^f ej löd­nek. " “J A dohány palánták a melegágyakban szépen fejlődnek s általában erőtelje­sek és egészségesek. Kiültetésük most veszi kezdetét. A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna, mint évelők a ta­vaszi késői fagyoktól sokat szenved­tek s első kaszálásuk több vidéken a vártnál gyengébb lett. A tavaszi takar- mányfélék jól kikeltek és szépen fej­lődnek. A rétek fünövését a hideg és szá­raz. időjárás sokáig visszatartotta, az utóbbi esőzésre és enyhe időjárásra azonban a fii sarjadzása erőteljesen megindult. A legelő fünövése is lassabban in­dult meg. a meleg esők után azonban szépen fejlődik. Egyes helyeken a jó­szágot már kihajtották. A gyümölcsfák közűi a korai fajták nagyrészben már elvirágzoítak. Egyes helyeken a mandula, kajszin és a dió kisebb fagykárt szenvedett. A késői faj­ták most vannak teljes virágzásban. Különösen dúsan virágzik a cseresznye, meggy, alma és, körte. A szőlő nyitási, metszési és az első kapálást munkálatait a legtöbb helyen befejezték. A fakadás a hűvös tavaszi időjárás miatt csak most van folya­matban. Egyes helyeken a cserebogár, pajorja és' a kenderbogár fellépése észlelhető, máshol pedig az egerek kár­tételéről panaszkodnak. Uj szőlőtele­pítés alig történt. A bor ára minőség és fajta szerint Malligand fokonként *250—300 K, literenkint pedig 2500— 12.000 K között mozog. A borkeres­let lanyha. A borkinálat egyes helye­ken élénk, máshol pedig tartózkodó. A szőlősgazdák a legnagyobb kétségbe­eséssel néznek a jövő elé, hitelük nincs, boraikat pedig eladni nem tudják. , Leégett a gmundení Scfeimberger-feut©s‘g’yár A gyárat nemrég vette át az aj tulajdonos Gmunderíböl jelentik : Az itteni Schön- berger-butorgyár a kora hajnali órák óta lángba áll. A tűz valószínűleg a csoma- golóheiyiségben tört ki. A raktárban fel­halmozott áru teljesen áldozatul esett a tűznek. A menyezet beomlott és a lángok átterjedtek az egész gyárépületre. A be­rendezés teljesen elpusztult. A kár több milliárd. A gyár lulajdonosa, Wiid bécsi mérnök, a gyárat csak nemrégiben vette át'a Stinnes-koncerntől. Izgalmas feleneí a bíróság előtt Az eiiíélí arryja idegsokkol ka­pott, az elitéit pedig megszökött a zűrzavarban Izgalmas jelenet játszódott le ina a törvényszéken. A bíróság Weiss Sán± dór büntetett előéletű magánhivatalno- koí több betörés miatt két és félévi fegyházra ítélte. Abban a pillanatban, amikor a bíróság kihirdette Ítéletét, Weiss édesanyja éles sikoltással esz­méletlenül végigvágódott a padlón. Az elítélt felugróit a vádlottak padjáról és azzal a kiállással, hogy „mentőkért szaladok“ kiugrott az ajtón és fu­tásnak eted!. A jelenlévők közül töb­ben uiánaszaladtak. Weiss azonban nem a közelben lévő mentőkhöz sza­ladt, hanem az egyik mellékutcába iramodott el. Többen visszaszaladtak a tárgyalóterembe és a bíróság elnö­két értesítették a szökésről. A szöke- véhv ellen kiadták az elfogatóparan­csot. Az előhívott orvos megállapította, hogy az elitéit édesanyja idegsokkot kapóit. Súlyos állapotban vitték a Ró- kus-kórházba. Befelezték a költségvetés álta­lános vitáját A pénzügyminiszter beszéde — A francia közvélemény nem tűrte volna német Sauerweinok szereplését — A nemzetgyűlés mai ülése — A nemzetgyűlés mai ülésén, tekintet­tel arra, hogy a beszédek tartama már egy-egy órára volt korlátozva, a szo­kottnál sokkal több szónok állott so­rompóba. Az ülés megnyitása után Sci- tovszky Béla elnök válaszolt Strausz István . képviselőnek arra a kifogására, hogy az állam jegyek kibocsátásának el­lenőrzésére kiküldőit bizottság bizonyos mulasztásokat követett el. Az elnöknek erre a bizottságra nem terjedt ki a hatásköre. Ennek következtében Érászt képviselő ugyanebben az ügyben kért és kapott napirend előtti felszólalásra engedélyt. Ernszt Sándor röviden utalt arra, hogy ez a bizottság törvénysze­rűen járt el és kötelességét pontosan teljesítette. A költségvetéshez, amelynek tárgya­lása ezután következett, az első szónok Reisinger Ferenc szociáldemokraia volt, aki természetesen uj momentumot nem hozott fel. Egy óráig azonban beszélt. Utána Boyos Miksa gróf bírálta éle­sen Pallavicini György gróf politikai magatartását, majd a szeszfcariellnek, illetve a mezőgazdasági szesztermelés szervezetének céljait és működését is­mertette. Csáky Károly gróf honvédelmi mi­niszter felelt Hoyos Miksa után Kiss Menyhért képviselőnek arra a kívánsá­gára, hogy mutassa be a kormány az Avena részvénytársasággal kötött szer­ződéseket. Kijelentette, hogy ennek egű­két nap múlva elejijet tesz, mihelyt á szerződések hozzá illetékes helyről át! tétetnek, azokat azonnal bemutatja. Is­mertette a katonai szállítások lebonyo­lításának rendszerét és kimutatta, hogy azokból a visszaélésekből, amelyek elő­fordultak, a kincstárnak semmiféle veszte­ségje nincs. Mindent el fog a kormány követni, hogy kellő megtorlással a jövőben le­hetetlenné tegyen hasonló visszaélé­sekéi. Dréhr Imre a községi jegyzők és a pénzügyi fogalmazói kar helyzetét is­mertette és a községi jegyzők státus­rendezésére vonatkozóan határozati ja­vaslatot nyújtott be. Pakots József védelmezte ezután me­í RATIMORS legújabb és legtökéletesebb patkányirtószer liiinmimmiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiünimmüiiiii A patkányokat biztosan kipusztitja, egyéb állatra nem mérgező haiásu. ARA 80.000 KORONA Ismertetéssel vagy felvilágosítással mindenkor készséggel szolgálunk Megrendelhető: VETERERSARIA IFegyésaeeti Rt. Budapest, IX., Lónyay-utca 12. sz. Telefon: J. 104—64, J. 20-14. lég szeretettel a szabadkőműveseket és nem valami kedvező világítást vetve sa­ját irodalmi színvonalára, a magyar nyelvet, a többi között ilyen fülsértő szófüzéssel ostorozta: »Tárgyalás tár­gyát képezi.« Ezután az irodalmi színvonal után Reisch! Richárd mondott alapos szak­ismeretre valló beszédet a hitelkérdés­ről. Kifogásolta, hogy az örökösödési illetéket tulmagasan állapították meg. A maga részéről a karitatív valorizálás keresztülvitelét kéri és sürgeti a balesetbiztosító és betegsegélyzö pénztárak ügyé­nek rendezését, Sürgeti a Balaton kultusza érdekében a fürdőtörvényt, a balatoni gőzhajózás kérdésének rendezését. Kívánja, hogy Magyarország mindenhol mint királyság szerepeljen, mert az .1920:1. te. értel­mében az. A bíróság ne a magyar ál­lam, hanem a királyság nevében hoz­zanak ítéletet. A költségvetést elfo­gadja. Léta! Ernő és Somogyi Béla u|án Szabó József utasította vissza- a nem­zetközi szociáldemokrácia egynémely ál­lításait és magyarázta meg azt, hogy mennyire gondozzák a nép érdekeit azok, akik ezzel hivalkodnak. Eckhardt Tibor volt a következő szó­nok, aki a Pénzintézeti Központnak bi­zonyos keresztény vállalatokkal szemben tanúsított viselkedését kifogásolta, majd az elmúlt pénzügyi kormányzatok poli­tikáját kárhoztatta. Élesen elitélte a szociáldemokráciának azt a törekvését, hogy külföldi segítséggel gáncsolják el a kormányt. Utána Farkas Tibor kritizálta főleg a pénzügyi és a föld- mivelésügyi költségvetést. Leadva! István következett ezután, a ki kijelentette, hogy Franciaország el­vesztette jogosultságát a felettünk való bíráskodásra, mert először a szabadság és demokrácia jelszavaival tépte szét az országot. De elvesztette ezt a jogot a Ruhr vidék megszállásakor tanúsított magatartásával is. Azzal a hisztérikus gyűlölködő politikájával, amely Európa nyomorát szülte. Á francia közvélemény agyon­verte volna azt az újságírót, aki a Ruhr-Üdében történt esemé­nyekről német politikusok véle­ményét merte volna nyilatkoza­tok formájában közölni. Nálunk egyes újságok szabadon hoz­zák Sauerweinnak és mások magyar- gyalázó nyilatkozatait. A pénzügyminiszter beszéde Az általános vita ezzel befejeződvén, Búd János pénzügyminiszter válaszolt az abban elhangzott felszólalásokra. A vita csalódást keltett benne. Azt hitte, hogy elvek és programmok fognak har­colni. Ehelyett mindenről folyt a szó, csak a költségvetésről nem. Az igazi demokrácia megbecsüli a munkás kérges tenyerét, de megbecsüli az egyéb képességeket is, nem hirdet osztályharcot és osztáiygyülöletet. Ha a szociáldemokrata párt elismerné más osztályhoz tartozók képességét és ere­jét, ha belátná, hogy a magántulajdon elleni küzdelem nem illeszthető bele a mai világrendszerbe és ehelyett szociális kérdések megoldásával foglalkoznék, akkor nem lenne akadálya a polgári elemekkel való együttműködésnek. A szociáldemokrata szónokok szerint, min­den bajnak a kormány az oka. Nem akarják elismerni, hogy a gazdasági nyo­mor világjelenség és hogy a gazdasági bajok máshol nagyobb mértékben mu­tatkoznak, mint nálunk. Gaal Gasztonnal szemben megálla­pítja, hogy a kormány nem tért el a szanálási programmtól. A nagyobb jö­vedelmek azért folytak be, mert az infláció alatt rendes bevételi előirány­zatot felállítani nem lehetett. így volt az mindenhol a külföldön, ahol az in­fláció miatt szanálás vált szükségessé. Elismeri, hogy az adókivetéseknél ne­hézségek vannak, ezért óhajtja ezt tör­vény utján rendezni. A mezőgazdaság nem volt mostoha- gyerek. Ezzel az állítással szemben megállapítja, hogy az 1925—26. költség- vetési évben egybilliókeUöszázheiveniniiliárd koronát fordítottak mezőgazda- sági célokra, utak építésére külön tizenegy millió aranykoronát folyősitotí a kormány. Elismeri, hogy az adózók óriási ál­dozatokat hoztak és jól tudja azt, hogy Magyarország újjáépítése csak akkor lehetséges, ha mindenek­előtt a mezőgazdaságot virágoz­talak fel. A miniszter beszéde után az általános vita során benyújtott javaslatok felett döntött a nemzetgyűlés. Utána Örffy Imre előadó ismertette a miniszterelnöki tárca költségvetését. Lendvai István, Hébelt Ede és a miniszterelnök napirendi felszólalása után, Farkas Tibor szólt a házszabá­lyokhoz. Az ülés vége este fél tizenegy óra­kor. A következő ülés kedden, május 4-én lesz. A cséplőgép melleit meggyujtotta a benzint és a gépész elégett Három hónapi fogházra Ítélték Debrecenből jelentik: A debreceni törvényszék Pálft Sándor napszámost gondatlanságból okozott emberölés vét­sége miatt három hónapi fogházra Ítélte. Pálfi a komádi határban egy cséplőgép mellett dolgozott, meggyuj- totia a motorból a földre csepegő ben­zint. A felkapó lángtól fűzett fogott a gépész ruhája, aki súlyos égési sebeibe belehalt. §gr*« Siragtjgmeh} JzzazÁíi. ki/uzSöíi. Sör ] fsz9yeme/éefoiek 3 sz.SeÍ7iőfíékaek* Delej-só o /D) a­•o r 3Í IH m JJ s. re í \ -• A | / m w* 04 Cí> N_ w' N (D Ózondus ásványi sók, kén, vas és szénsav- tartalommal. Köszrény, csúz, rhemna, Ideg­gyengeség', fáradság, testi fájdalmak stb. ellen. Egy nagy csomag ára használati uta­sítással 20.000 korona Kapható: Patikában, drogériában. Főraktár: Szlávik Leó gyógy­szerész, Budapest, Vili., Szeszgyár i!. 1. sz Telefon: J. 81-71. Egyedül a „Dslejaó* valódi, patkó védjeggyel I Óvakodjunk a silány utánzatoktól. 9

Next

/
Thumbnails
Contents