Új Barázda, 1926. július (8. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

flIHARAZDA 1926 {uUos 1, csütörtök nél a forgalmi adó nem lesz szedhető. Rendezni fogják a hús forgalmi adó­jának ügyét is. Tárgyalások folynak a szövöttáruk és gyarmatárukra nézve is. A bornál nem kívánják behozni a iázisrendszert, mert ez ked­vezőtlenebb helyzetet teremtene a termelőkre nézve. A bizottság ezután a rendeletet elfo­gadta. Végül a pénzügyminiszter köszönetét mondott a szanálási bizottság munká­jáért és ezzel a bizottság be is fejezte működését. Félmilliárdos sikkasztás az njpesti városházán Schweig József Lehel Újpest vá­ros számvevőségi tisztviselőjét csa­lás, sikkasztás, okirathamisitás és hűtlen kezelés bűntettével vádolva le­tartóztatták. Schweig az adóügyeket intézte s legutóbb, amikor az új­pesti kereskedőknek kényszerkölcsön- visszatéritést adtak, ezt is neki kel­lett volna lebonyolitania. A keres­kedők nem tudták, melyikük kapott visszatérítést s ez a magyarázata annak, hogy Schweig egy hónapon át folytathatta üzelmeit anélkül, hogy rájöttek volna. A tisztviselő a visz- szautalt összegekről maga állított ki a kereskedők nevében elismervényt s ily módon mintegy 5—600 milliót elsikkasztott. Ezt a hatalmas ösz- szeget mind elkártyázta egy hónap alatt. Schweig a rendőrségen sír­va vallotta be bűnét s azzal véde­kezett, hogy a rossz társaság vitte a végzetes útra. A tisztviselőt le­tartóztatták és átkisérték az ügyész­ség fogházába. Letartóztatnak egy ügyvédet, aki megverte a rendőrt R tárgyalásról betegség elmén távol maradt, a törvényszéki orvos azonban nem találta otthon Búzás Ferenc budapesti ügyvéd ug­rás közben leesett a villamosról. Ami­kor a rendőr igazolásra szólította tel, az ingerült ügyvéd kétszer arculütötte. Búzás ellen ezért hatósági közeg el­leni erőszak címén indult eljárás. Ügyét ma tárgyalta a bíróság. Búzás betegség címén nem jelent meg a tár­gyaláson, erre a biró törvényszéki or­vost küldött ki lakására, Búzás azon­ban nem volt otthon. A biróság elren­delte Búzás letartóztatását és elfogató parancsot adott ki ellene. A töröli. Jjerceg budapesti kalandja Nöismerösénél megtámadta es kék-zöldre verte egy fiatal­ember A Budapesten élő, több botrányáról ismert Abdul Kadir török herceg teg- nap megjelent a főkapitányságon és előadta, hogy reggel meglátogatta Bu­dapesten egy nőismerősét és délig a legjobb hangulatban elbeszélgettek. Ek­kor betoppant egy fiatalember és szó- nélkül rárohant, botjával ütlegelte, az­után elmenekült. A főkapitányságon or­vosi látleletet vettek fel a herceg sé­rüléseiről. Arca tele volt kék-zöld fol­tokkal. Megindult a nyomozás a tá­madó kézrekeritésére. Pesten apad, a Bácskában pusztít a Duna — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — A fölctmivelésügyi minisztérium je­lentése szerint a Duna felső mellék­folyóin végleg beállt az apadás, a mi az árviz megszűntét jelenti. A ma> nap folyamán bekövetkezett az előre jelzett két centiméteres njabb áradás, de mát péntektől kezdve beáll az állandó apadás is. Komáromban a mai napon a Duna elérte a legna­gyobb magasságot, a 653 centimétert és már a holnapi napon beáll a végleges apadás. Míg a Duna fel­ső szakaszán ilyen kedvező a hely­zet, addig a Dana déli részein katasztró­fáid áradások fenyegetnek. A jugoszláv szakaszon a Duna mái­két centiméterrel magasabb, mint az 1924. évi katasztrofális árvízkor, mivel Apátiánál 742 centiméteres víz­állás uralkodik. Bélyen a koronauradalmak erdősé­gei már régen viz alatt állanak, mig Jenőfalvát és Kisvárdát tegnap ön­tötte el a hömpölygő áradat. A töltések erősítésére a főszolga­bírói hivatal ezerötszáz embert rendelt ki a Dana partjaira, akik homokzsákokkal igyekeznek el­tömni az átszakadt gátakat. Apatinnál a viz elérte a töltés ma­gasságát és a sportpályával egye­temben számtalan épületet rongált meg a viz. Zenta és Apatin között megszűnt a vasúti forgalom, mi­vel az áradat sok helyütt kimosta a vasúti töltést. Belgrádból érkezett je­lentések szerint a bácskai falvakban nagy izga­lom uralkodik, mivel félő, hogy ismét megismétlődik az 1924. évi nagy árvíz, ami a Bácska legtermékenyebb vi­dékeit öntötte el. A lakosság éjjel­nappal a gátaknál van és minden emberi lehetőt elkövet az ár tova­terjedésének a leküzdésére. „Cármás emberek asz ország ü nem vis 4 magyar tömegek követelik a kultúrát /l németajkuaknak a magyarsággal együtt kell munkálkodni — Karaffiáth Jenő díszpolgári beiktatása Nagy­maroson — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Nagymaros község képviselőtestü­lete legutóbb egyhangúlag Nagymaros díszpolgárává választóba Karaffiáth Je­nőt, a nemzetgyűlés háznagyát, a ke­rület nemzetgyűlési képviselőjét. A díszpolgári oklevelet tegnap adták át Karaffiáth Jenőnek ünnepi díszközgyű­lés keretében. Az ünnepségen megje­lent Klebelsberg Kunó gróf kultusz- miniszter is, továbbá Zsiívay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke, Almásy László, a Kisgazdapárt ügyvezető a’elnöke, va­lamint Erödi-Harrach Tihamér, P.rlaky György, Görgey István, Kovács-Nagy Sándor, Krakker Kálmán, Crffy Imre, F. Szabó Géza nemzetgyűlési képvise­lők és Sztranyovszky Sándor főispán. A vendégeket a község határában felállított diadalkapunál fogadták. Bur- germeister József községi biró mon­dott üdvözlőbeszédet. Karaffiáth Jenőt Monsberger Fe­renc plébános vezetésével küldöttség hívta meg a díszközgyűlésre. Az ün- nepies diszgyültsen Reve Károly fő­szolgabíró jelentette be Karaffiáth Je­nő díszpolgárrá való megválasztását. A díszoklevelet Labancz László ref. lel­kész nyújtotta át, méltatva az ünnepelt érdemeit. Karaffiáth Jenő meghatódott szavakkal köszönte meg a kitüntetést. A díszközgyűlés után Klebelsberg Kunó gróf miniszter az iskola igaz­gatói termében a vármegye, a község, a képviselőtestület és a tantestület kül­döttségét fogadta, amelyeket Pályi Pál vármegyei főjegyző vezetett eléje. Klebelsberg Kunó gróf megköszönve az üdvözlést, rámutatott arra, hogy a magyar tömegek soha annyira nem követelték a kultúrát, mint napjainkban. Felülről nemzetet boldogítani nem le­het, mert csakis azok a reformok szívód­nak fel, amelyeknek szükségét a nemzet széles rétegei átérzik. Abban, hogy valósággal ostromolják mi­nisztériumát egy-egy népiskoláért vagy polgári iskoláért, annak tanúbizonyságát látja, hogy a mai nemzedék átlátja a művelődés sorsdöntő jelentőségét és okult a múltak tanulságain. Délután a főtéren Karaffiáth Jenő Zsákban macskát hogy kidobja az ablakon. nagyszámú hallgatóság előtt beszámolói mondott. Hangsúlyozta, hogy politikai pártállásra való tekintet nélkül ezentu; is tiszta lélekkel és nemes szándékká kívánja szolgálni kerületének és vá­lasztóközönségének érdekeit. Méltatta Bethlen István gróf politikájának je­lentőségét és legutóbbi genfi tanácsko zásának eredményét. Klebelsberg Kunó gróf szólalt fel ezután. Rámutatott arra, hogy a ma­gunk helyzetét úgy tudjuk megítélni, ha másokéval hasonlítjuk össze. A győztes Franciaországban is bejelentet­ték, hogy a tisztviselők nagyrészét kénytelen az állam elbocsátani és sú­lyos adókat kell kivetni. Mi a munka nehezebb részén már túl vagyunk, az állam pénzügyeit bámulatos erőfeszítés­sel rendbehoztuk s most elérkeztünk az alkotások Idejéhez, amelynek két irányban kell történniük* újjá kell szerveznünk művelődé­sünket és gazdasági életünket. ismertette, hogy a miniszterelnök a termelés megkönnyítése és az értéke­sítés megszervezése érdekében pro* grammot dolgozott ki, amelynek vég­rehajtásához hozzáértő munkatársakra volt szüksége. A személyeskedés és becsmérlés terére csak az lép, aki va­lamely ügy érdeméhez tárgyilagosan hozzászólni nem tud; lármás emberek az ország ügyét előre nem viszik. Az egybegyűltek nagy lelkesedéssel és éljenzéssel fogadták a miniszter szavait. Zsitvay Tibor és Almásy László fel­szólalásaikban a társadalmi osztályok harmonikus együttműködésének és az összeforrásnak szükségére mutattak rá. Ezután Perlaky György német nyelveit mondott beszéde keretében foglalkozott a szanálás eredményeivel, majd rámu­tatott arra, hogy a talpraállitás további munkáját csak úgy folytathatjuk, ha az ország minden egyes polgára összefog. Hangoztatta a magyar és német anya­nyelvű lakosság egyetértésének szükségét. A porosz közoktatásügyi miniszter baranyai látogatása alkalmával mondott szavai­val fejezte be beszédét: »Mi a magyar­sággal a jövőben is együtt akarunk dolgozni, ez azonban csak úgy lehet­séges, ha ti, németajkuak szeretitek uj hazátokat és ha mindent elkövettek uj hazátok hivatalos nyelvének elsajátítá­sáért és tovább is barátságban és meg­értéssel éltek a magyarság között«­Perlaky György beszéde után az el­nök bezárta a mindvégig lelkes hangu­latban lefolyt gyűlést. A budapesti vendégek este tértek visz- sza a fővárosba­A rendőrség megtiltja a kop- ialási mutatványokat A rendőrség elhatározta, hogy rö­vid időn belül betiltja a koplalómü- vészek gyötrelmes mutatványait. A rendőrséget erre az elhatározásra az indította, hogy a városligeti panopti­kumban koplaló Kethe Marhow kisasZ- szony tegnap délután olyan rosszul lett ketrecében, hogy órák hosszáig eszméletlenül feküdt. Kétségtelen, hogy az ilyen emberkinzó mutatványok nem épületesek s csupán néhány embernek az üzleti számításait szolgálják, betil­tásuk tehát az ízlés és emberiesség ne­vében is indokolt. He íja olcsón fel akarja ru&úzni magát és ösmeröselt, rendeljen az alábbi mintacsomagokból: i. számú Fölűmives ru&acsomag 1 darab kitűnő erős, elszakíthatatlan szürke cérna- öltöny (kabát és nadrág), 1 darab fehér molinó-ing (katonaing), 1 darab fehér molinó-gatya (katonagatya', 265.00® korona. ii. számú Gépész rufiacsomag 1 darab erős kék gépészöltöny (kabát, nadrág), 1 darab színes Karton galléros ing, 1 darab fehér inol. katonagatya 215.000 korona. 111. számú Mezei ru&acsomag 1 darab lenkukorica fehérnadrág, 1 darab színes, erős kartoning, 1 darab fehér molinó katonagatya 175.000 korona. Mindegyik csomag utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése mellett portómentesen küldve. Minden egyes darab külön is kapható. Tegyen egy próbát. A nagyság végett közölni kell, hogy hány centiméter magas a rendelő. A FÖL I> kereskedelmi vállalat, Budapest, IX- kerület, Űllői-ut 1. szám, 2

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents