Új Barázda, 1926. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-01 / 197. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK: egész évre 220.000 kor., fél évre 110.000 kor., negyed évre 58.000 kor., egy hőnapra 20.000 kor. Egyes példány ára 1000 kor., vasárnapokon 1500 korona* -r Hirdetéseket milli­méter díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSÉG: VI kerillel, (l-nlca 10. tz«m. Telefon azimok : T 42-49, 1.098-04, «jJelT140—?1 KIADŐItrVATAE r VI. fcerBlet, Ó-utca 10. azfim Telefon s.ftnzob : T 42-49, E 998 - 04. «]jel T140—71 erő forrása mindenkor az Alföld és a Dunántúl volt. Ennek az erő­forrásnak mágnesessége sugárzott ki a Kárpátok felé. Ez volt a nemzeti eszme ősi bölcsője, itt növekedtek fel, innen indultak el annak apostolai. Ezek azonban valóban apostolok voltak. Tettekre kész, derék magya­rok, akiket haló poraikban is álda­nunk kell. Ha a trianoni magyar ilye­neknek neveli fiait, akkor jogos a remény, hogy lesz még magyar haj­nal. Ennek a hajnalnak azonban meg kell küzdenie a nemzetietlenség és istentelenség legsötéteob éjszakájával, amely különösen a városokat nyomo­rítja. De mert tervszerűen tolakodik már a falvak felé is, meg kell gyúj­tani minden faluban a nemzeti gon­dolatnak hatalmas fáklyáját, hogy annak fényessége megtörje a radi­kális éjszakák sötétjét. Kommunista merénylők felrobbantották a francia katonai lőszergyárat Rövid időn belül a második merénylet Francia* országban — A Skoda-müvek lőporraktárát is Sel akarták robbantani Mohácsi intelmek A kegyelet koszorúi leúsztak a Dunán. Mohácstól Nándorfehérvárig, onnan a moldvai síkságig vitte őket a viz, ha addig örvénybe nem sodródtak és darabokra nem szakad­tak a hullámok erejétől. A kegyelet koszorúi elúsztak, messze eltávolod­tak a gyászoló szemek elől, á ke­gyelet szavai azonban, a mohácsi intelmek súlyos szavai itt csengenek a fülünkben. Nem is volna jó, ha szél szárnyára kelve, követnék a .koszorúkat a megsemmisülés, el- enyészés utján. Szívesen tartjuk őket Itt, szívesen vennők, ha állandóan csengenének a magyar fülekben, ha soha senkinek emlékezetéből ki nem törlődnének. Mohácsi intelmek hangzottak el a gyásztér szónokainak ajkairól és mohácsi intelmet intézett a nemzet­hez a népjóléti miniszter is a ju­bileumi napon a regőcei beszámoló alkalmából. A kormányzó ünnepi beszéde, Jó­zsef Ferenc főherceg és Pékár Gyula szavai mintha szerves alkotó részei lennének annak a történelmi vissza­emlékezésnek, amelynek kerete Kle- belsberg Kunó gróf vallás- és köz- oktatásügyi miniszter nagy beszéde volt. Azt mondotta a többi között a miniszter, hogy a vesztett csaták legtöbb esetben logikus következ­ményei a megelőző idők elhibázott bel- és külpolitikájának. íme Mo­hács előtt a nemzeti politikában a kalandosok társasága jutott hata­lomra. Es mi lett az eredmény! De vájjon Trianon előtt nem a kalan­dosok, sőt kalandorok társasága bitorolta-e a hatalmat, amelyre nem­csak alkalmas nem volt, de ami a nemzetet majdnem meggyilkoló tőr lett azr avatatlan és bűnös kezekben ?! Ezer szerencsénk, hogy az áléit nemzet a sir szélén annyira felocsú­dott, hogy teljesen el nem pusz­tították ! Ámde ezeknél a sötét képeknél a mohácsi intelmek meggyujtják a re­ménysugarakat. Vass Józszef a meg­győződés és törhetlen keresztény bizodalom hangján hirdeti, hogy Trianon örökös voltát egy pillana­tig sem hiszi. A történelemtudós val­lás- és közoktatásügyi miniszter pe­dig párhuzamot vonva á két nem­zeti szerencsétlenség között, Mohá­csot minősiti súlyosabbnak. Mert Mohács után a szinmagyar vidék pusztult el, Trianon után a' végek. Mohács után a magyarság húzódott meg a hegyekben, ma a magyar az ország szivében él. Alföldünk és a Dunántúl megmaradt. Mit jelent ez a mohácsi intelem? Jelenti annak a történelmi igazság­nak megismerését, hogy a nemzeti Az amerikai, francia, román és ma­gyar lőszertárak felrobbantása után, most újabb robbantásról és robbantási kísérletről érkezik jelentés. Ezek a so­rozatos merényletek, amelyekhez még a londoni parlament elleni merénylet is sorakozik, azt bizonyítják, hogy vörös bűnszövetkezet dolgozik és sürgeti a nemzetközi rendőrség erélyes fellépését a kommunisták ellen. Párisi jelentés arról számol be, hogv Pompes de Bouis mellett elterülő katonai lőszergyárban tegnap délután ismeretlen okok folytán óriási robbanás történt. A hatalmas robbanást kilométeres távol­ságban érezték és a környező falvakban betörte a házak ablakait. A katonai lűporraktárnak három kam­rája repült a levegőbe. A lőporraktár őrségének 10 ka­tonája egytől-egyig megsebesült és közülük kettőt életveszélyes sérülésekkel szállítottak a kato­nai kórházba. Azonnal a legszigorúbb nyomozás in­dult meg, minthogy a hadügyminiszté­rium véleménye szerint a robbanást bűnös kezek idézték elő. Pllseni jelentés szerint, a nűrschani Skoda-müvek lőporraktára közelében szombaton éjjel az egyik katonai őr­szem két idegen férfiút pillantott meg már a kerítésen belül, akik riasztó lö­véseire megugrottak. Megállapították hogy a gyanús idegenek nemcsak a külső drótkerítést vágták át, hanem a lőporraktárt övező drótsövényt is megrongál­ták. A rendőrség véleménye szerint, a lőpor­raktárt akarták felrobbantani. után évi 18 százalékot állapíta- tanak meg, vagyis pontosan a háromszorosát a Nemzeti Bank kamatlábának. A polgári biróságoknál a nehéz gaz!* dasági viszonyok folytán rengeteg per folyik. Nem méltányos tehát, hogy az ■ amúgy is küzködő adósok viszonyait még e horribilis kamatok terhével is súlyosbítsák. Hasonló a helyzet az adóhátralékok­nál is. A késedelmes közadős a leg­több adónemnél súlyos kamatokat kény­telen fizetni hátralékai után. A pénz­ügyi közigazgatósági hatóságok rendel­kezései szerint a vagyon-, jövedelmi- és házbér­adónál havi egy, vagyis évi 12 százalékot, egyébb adóknál havi, másfél, vagyis évi 18 százalékot alkalmaznak. A torgalmi adó hátralék minden meg­kezdett hónapja után havi három, vagyis évi 36 százalék kamatot kötelesek fi­zetni a késedelmeskedők. A felhozott példák igazolják, hogy a kamatviszo­nyok sürgős intézkedéseket követelnek. A Nemzeti Bank példáját a gaz­dasági élet minden ágában kö­vetni kell, mert különben az amúgy is túlterhelt gazdasági ©gyedek össseroppanása követ- kezhetik be, amely halomra dönt a gazdasági talpra- állítás munkájának sikeres betejezésére irányuló minden tervet. Csodálkozá­sunknak kell kifejezést adni azon, hogy az illetékes tényezők a helyzet tartha­tatlanságát még nem látják be és nem követték a Nemzeti Bank példáját. Mint a kisagráriusok szószólói, köte­lességünknek tartjuk, őszintén és nyíl­tan a helyzetet feltárni és az orvos­lást sürgetni. Annál is inkább, mert tisztában vagyunk azzal, hogy fenti kis- exisztenciák terheinek megkönnyítését jelentenék az előbb emliteít kamatláb­les zállitások. A városok és vármegyék kölcsöne A vármegyék sokat igényeltek Csütörtökön tanácskoznak a pol­gármesterek a pénzügyminisz­tériumban A pénzügyminisztérium csütörtö­kön és pénteken a városok polgár- mestereivel értekezletet tart az újabb kölcsön ügyének megbeszélésére. A vármegyei kölcsön ügyében a múlt héten beérkeztek az összes vármegyék határozatai, amelyek a kölcsön ősz- szegét állapítják meg. A megyék összes igénylése közel ötszázezer an­gol fonttal nagyobb a rendelkezésre álló kétmülióötszázötvenezer angol fontot kitevő hitelösszegnél. lg!y. előreláthatóan több vármegye kény­telen lesz kisebb kölcsönnel megelé­gedni. A vármegyék csak a feltét­lenül szükséges és hasznos beruházá­sok céljaira vehetnek fel kölcsönt, amely szeptember hónapban feltétle­nül lebonyolításra kerül. A Nemseti Mániái Mamat- iGssiállitásáílí&veími leéli a l£&sífivaíalo'knal£ Tart£)ciÉatlan állapot, fbo®y olyan Icése- delmi Kamatodat sszedjeneU, mini a folyton romló pénsz idejében — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — A Nemzeti Bank kamatlábleszállitását megelégedéssel fogadta a közvélemény. A Nemzeti Bank nyomán a nagy ban­kok is leszállították a hitelezési kamat­lábat és reméljük, hogy a kamatláb le­szállítás nem marad eredmény nélkül a vidéki pénzintézeteknél sem. Mikor a gazdasági élet legfontosabb tényezőjének, a hitelnek feltételeit hi­vatalos körök enyhíteni igyekeznek, ért­hetetlen, hogy számos hatóság és köz- intézmény még mindig olyan magas ka­matot számit, állapit meg és hajt be, ameíyek érthetői nyugtalansággal és elé­gedetlenséggel töltik el azokat, akik e magas kamatok fizetésére kénytelenek Érthetetlen állapot az, hogy a hatóságok és közintézmények még mindig nem veszik figye­lembe a korona stabilitását és a hitelviszonyok enyhülését. Még ma is olyan magas kamattételek­kel dolgoznak, amelyek csak az inflá­ció idejében voltak jogosultak. A pénz értékének állandósulásával, annak érték- csökkenése megszűnt és így teljesen in­dokolatlan olyan kamatláb alkalmazása, amely annak idején csak azért alkalmaz­tatott, hogy a késedelmes fizetők a kincstárt és közhivatalokat a pénz ér­tékértek csökkenésével ne károsítsák. Furcsa és érthetetlen mindenek előtt, hogy a bírósági Ítéletek, amelyek béke idején ötszázalékos kamatot számítot­tak, ma a perelt és megítélt tartozások ■ ÖSB>-? 7 /JS/é A 1926 szeptember 1, szerda Ára 1000 korona vn,. é^ m.«, , | ummnirirriM11 Tn i i itTTvriiiiTHHr-iYT^T^ - -m * - í r, 4,*

Next

/
Thumbnails
Contents