Új Barázda, 1926. november (8. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-03 / 249. szám

1926 november 3, szerda, ^T'lkX^Bí 1000 IflBiP®Hifii Bwdapesl, Vili, évi. 249* sz. Dl £i,«F1ZE1'ÉSI 4BAK i ei«H évre 220.000 ka. f«Mvre 110.000 kar, uegred évre 58.000 kor., e*y hónapra 30.000 kor. E0M példány ér* 1000 kor., vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket milli­méter dlfuabáa aitrint vess fel a kiadóhivatal. Megjelenik hétfő kirételével mindennap $2BBKE8ZTO«£e: VI. kerOlel, O-ntoa 10. Mám Telefon námok: 142-40,1008-04, HjdniO-M HUDéHimU: VI. kerdlet, ó-ntea 10. Mám Telefon námok : T 43-40,1.0*8-04, éjjel T140-71 9 kisgazdák kegyelete Gyászünnepség Nagyatádi Szabó István * m w p -g sírjánál A kisgazdaképviselek Mayer János föld- mivelésíigyl miniszter vezetésével zárán- dokoltak Erdöcsokonyára Neubauer Ferenc és Szijj Bálint beszéde — A* UJ BARÁZDA tudósítóidtól — kis magyar iőüdsisk, ákiiatos imát mond lelked üdvösségéért. Mi pedig, a Te kisgazdatársaid, kik a Te eszméd szolgálatában elhivattunk munkatársaidul, imádságos lélekkel fo­gadjuk meg sírodnál, hogy a Te álta­lad kijelölt útról soha le nem térünk. Te voltál, Te vagy és Te leszel a mi vezérlő csillagunk, szellemed a mi vi­lágító fáklyánk és szövétnekünk. Ha a Te utaidon tudunk járni, akkor sze­meinket nem kell lesütni soha sem­miért, mert homlokunk tiszta és fel­emelt lesz. Lelkünket soha be nem szeny- nyezi a bűnnek árnya, valamint a Tie­det sem szennyezte be soha. — Becsületed szüztisztán áll a világ előtt, mert erkölcsi és honmentési cé­lokért küzdöttél tiszta, igaz fegyverek­kel, hazánk nagyságáért, népei boldog­ságáért. Megszentelt kultúránkért és I zengzetas anyanyelvűnkért küzdöttél tisz­ta és nemes fegyverekkel, az isteni örök igazság fegyvereivel, __- — jj — Akik nem értettek meg életedben * és rövidlátó, önös érdekekből második I Dózsa Györgynek deklaráltak, most láthatják halálod után be­csületes törekvéseidet és nemes fegyvereidet, mellyel őket is vé­delmezted. — Mi arra kérjük itt sírodnál a ma­gyarok Istenét, hogy olyan tiszta és nemes fegyverekkel harcolhassuk meg mi is a még reánk váró nehéz harcot, mint amilyennel Te harcoltál. És mire Te utánad, mi is sírba térünk, mielőtt szemeinket örök álomra lehunynánk, a boldog, régi Nagymagyarországot lát­hassuk. Munka és szeretet volt áldott életed, baráti kegyelet őrzi emlékedetl Isten veled! , A Kisgazdapárt küldöttsége megkoszorúzta Rubinek Gyula sirlát Százezrek hódoló feiwomiiása a nemzet nagyjainak sírjaihoz — Wirágerdövei bo­rították el a hősök sirhantjait Megérkeztek az olasz földön hősi halált halt katonák hamvai- Az UJ BARÁZDA tudósítójától — ] r(—8.) Árván maradt hívek virágot hintettek halottak ünnepén a megái- csőült vezér sírjára. Erdőcsokonyára zarándokoltak Nagyatádi Szabó Ist­ván sírjához a kisgazda képviselők, hogy elsírják a fájdalom könnyeit és fogadalmat tegyenek, hogy rendület­lenül kitartanak amellett a nagy (nem­zeti gondolat mellett, amely az er­dőcsokonyai sir néma lakóját fütöt­te, kormányozta és emelte a miniszteri székig. Amikor mi az őszinte kegyelet 5zárj nyán elszállunk az erdőcsokonyai sir­hoz és lelki szemeinkkel ott látjuk a gyászoló kisgazdákat a miniszterrel az élükön és halljuk Szijj Bálintnak Szívből jövő beszédét a virágos sir- hant előtt, Tompa Mihály egyik megrázóan szép költeményének rímei csengenek fülünkben. A sírboltról szól ez a költemény, amely felett megfordítják az ősi címert, mert ki­halt végső tagjában a család és ha elhallgat a halottas ének, élő-holt itt többé már mit sem keres. Milyen kegyes jótéteménye a min­denről áldóan gondoskodó magyar sorsnak, hogy Nagyatádi Szabó Ist­vánnal nem egy nagy család utolsó sarja, hanem az ős, a családalapitó szállott sírba. Nem vitte oda taagával a család nevét, nem fordítják meg az ősi .portán a kisgazdacimert, nem szállott sírba az eszme, él a gon­dolat! A családalapitó ősnek számos tetterős, ekeszarvánál edzett, élet is­koláját járt szellemi gyermeke maradt. Egyik csizmás, másik nadrágos. Egyik azért szolgája az eszmének, mert an­nak szolgálatában született, a másik azért társult vele egy életre szóló vérszerződéses szövetségben, mert ésszel, értelemmel, józan meglátással arról győződött meg, hogy az igazság Szavai aíra a lobogóra vannak felír­va, amely Mayer János kezében gyá­szolva hajolt meg a halottak ünne­pén az erdőcsokonyai sir felett. Igen, úgy van! Ez az erdőcsoko­nyai sir a magyar nemzeti energiának lett egyik ősi, egyik legbővebb, leg­gazdagabb forrása. rA kisgazdapoli­tika híveinek Erdőcsokonya lett a Mekkája és egy virágos sirhant a Szent kövük, amely felé meghajolva fordulnak. öntözze a kegyelet a szemek sós áradatával ezt a virágos sirhantot, de se álljon mellette az eszme lelkes katonája úgy, mintha csorbult volna pallosa. A próféták nem éltek hiába. Életükben gondoskodtak arról, hogy ne maradjon utánuk áthidalhatlan ür, ne tátongjon visszarettentő szakadék, A próféták gondoskodtak tanítvá­nyokról, akiknek ajakáról a hamisí­tatlan igék beszélnek. És Nagyatádi Szabó István ilyen "rőféta volt Két éve annak, hogy a kisgazdák ve­zére, nagyatádi Szabó István meghalt. A kisgazdaképviselők és az ország há­lás falusi népe ezidén is épp úgy, mint tavaly, lerótta kegyeletét Mindszentck ünnepén nagyatádi Szabó István emléke előtt. A gyászünnepségen az erdőcso­konyai temetőiben most is hatalmas tö­megekben jelent meg a környékbeli falvak népe. A kisgazdaképviselők Mayer János földmivelésügyi miniszter vezetésével Za­rándokoltak el nagyatádi Szabó István sírjához és ott újból fogadalmai tet­tek, hogy az elhunyt vezér régi pro- grammjához hívek maradnak. A gyászünnepségen jelen voltak: Rarla-Szabó József, Bárány Sándor, Borgulya Pál, Csizmadia András, Csontos Imre, thn Kálmán, Forgács Miklós, Oaál Endre, HegyesSy Károly, Maday Gyula, Muszti István, Kálmán Jenő, Simon János, Szijj Bálint, Tan- kovics János, Zeöke Antal, Meskó Zol­tán nemzetgyűlési képviselők, Gálffy földmivelésügyi minisztériumi osztályta­nácsos és mások. A sírnál Neubauer Ferenc nemzet­gyűlési képviselő mondott nagyhatású emlékbeszédet az elhunyt vezérről, majd Szijj Bálint képviselő a kisgazdák ne­vében szólt. — Eljöttünk — úgymond — sírod­hoz, nagyatádi Szabó István, felejthe­tetlen vezérünk. Áldott emléked iránt érzett kegyelet hozott bennünket ide, a Te híveidet, a parlament kisgazda­csoportját, hogy nagyságod előtt még haló porodban is meghajtsuk az elis­merés zászlaját. Eljöttünk, hogy elsír­juk könnyeinket, elmondjuk panaszain­kat és árvaságunkat. Két esztendeje, hogy árván hagytál, két esztendeje, hogy soraink éléről kidőltél és azóta a sorok is erősen megritkultak. — Elvesztésed fölött érzett fájdal­munkra az ország millióinak részvét­könnye hullott s mégis az ád némi vigaszt, hogy a Te államférfim bölcses­séged által kijelölt utón haladva, az imádott haza jobb létére munkálkodha­tunk — Ezen a napon Csonkamagyarország sok apró kis bogárhátu házikójában a lágyult mécses mellett kigyult ? '?■- vek-lelkek hálaérzése is. és egy millió magyar család, kikel boldog birtokosává tóttól egy A halottak ünnepét az idén is mély­séges kegyelettel ülte meg a főváros közönsége, mely napok óta hatalmas tömegekben kereste tel a temetőkben szerettei sírját, hogy meggyujisa az emlékezés mécsesét. Virágos erdőkhöz voltak hasonlók a temetők, őszirózsák édesen szomorú, fanyar illata lengte be a levegőt s az ezernyi síron resz­kető gyertyalángok csodálatos szépsé­gűvé fényesítették a halottak ünnepét. Vasárnap a magyar nemzet ünnepelt, tisztelegve az olasz főidből hazahozol. 12 hős magyar katona hamvai előtt. Sokezer főnyi közönség lepte el a Keleti-pályaudvar érkezési j oldala előtti térségei, amelynek köze­pén fekete drapériák, virágerdők és j kandeláberek lobogó lángjai között fe­küdt a 12 koporsó. A kormányzó kép­viseletében Ludwig György gyalogsági tábornok jelent meg a megható ünnep­ségen, amelyen részívett Auguszta ki­rályi hercegasszony is. Mindszentek napján s a rákövetkező Halotíak-napján több mint félmillió látogató for­dult meg a temetőkben A főváros tanácsa úgy, mint más esz­tendőkben, az idei Halottajk-napján ia feldiszittette és kivilágittatta el­hunyt kiválóságaink sírjait. jj Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Deák Ferenc mauzóleumait pálmák és babér- í fák erdejével vették körül. A délelőtti

Next

/
Thumbnails
Contents