Új Barázda, 1927. április (9. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-01 / 74. szám

2 *' inrBTUtggm A trianoni szerződés ellen tüntettek az olaszok Klebelsberg előadásán A kultuszminiszter babérkoszorút tett Mussolini volt szerkesztőségi íróasztalára dolgozzon ki a pénzügyminiszter a meglévő adatok alapján rész­letes adóstatisztikát. Ezután a vámtarifa egyesi kirívó igaz­ságtalanságaira mutat rá és azt fmondja, hogy a vámtörvény a legnagyobb bűn, amelyet a termelők ellen elkövettek. Élesen kifogásolja a védvámos politi­kát, mely a mezőgazdaság fellendülését megakassza és. a kis- és középipart is tönkreteszi. Végül kijelenti, hogy a ki-, fogásai ellenére is elfogadja a költség­vetést. Utána Mai ás 'cs Géza szólalt fel, aki beszéde elején Qaat- Gasztonnal vitá­zott, majd a kínai harcokról beszélt és azt mondotta, _hogy ez a szovjet és Anglia mérkőzése, óva int attól, hogy részt vegyünk abban a keresztes had­járatban, amelyet Anglia hirdet a szov­jet ellen. A szovjet melletti szimpátia eme megnyilvánulása után azt kifogá­solta, hogy a kultuszminiszter megko­szorúzta Mussolini Íróasztalát. Ezután dühös kirohanást intézett a fasizmus és Mussolini ellen, majd ai jugoszláv orien­táció mellett szállt síkra. Végül han- ‘goztatta, hogy a szociáldemokraták minden szomszéd állammal jóviszonyt követelnek. Milánéból jelentik: Az az előadás, amelyet Klebelsberg Kunó gróf itt tar­tott, rendkívül ünnepélyes keretek kö­zött folyt le. A szónoki emelvény mö­gött. fasisfa diszőrség állott. A falakat az olasz és a magyar zászlók díszí­tették. A közönség lelkes tapssal köszöntötte megérkezésekor Klebelsberg Kunót. MangiagalU szenátor beszédében Idézte Petőfit s megemlékezett az arad'- vér­tanukról, majd üdvözölte meleg hangon, utalva azokra a kapcsolatokra, amelyek a múltban a két országot egymáshoz fűzték. Klebelsberg előadását gyakran szakította félbe a tetszés zaja. Amikor befejezésül Klebelsberg Kunó emelt han­gon hirdette, hogy Trianonban sok mindent elvehettek Magyarországtól, de nem foszthatták meg kultúrájától, tün­tető tapsvihar csattant fel. Az előadással a milánói lapok igen részletesen foglalkoznak és teljes meg­értéssel méltatják azt a munkát, ame­lyet Klebelsberg Kunó Olaszország és Magyarország kulturális kapcsolatainak kiépítése érdekében kezdeményezett. Klebelsberg miniszter meglátogatta a Mussolini alapította Popolo d’Italia cí­mű lap szerkesztőségi helyiségét. Itt ba­bérkoszorút tett le a miniszterelnök egy­kori íróasztalára, majd meleghangú táv­iratot küldött Mussolini miniszterelnök­nek, üdvözölve őt a szerkesztőségben tett látogatása alkalmából. Amoldo Mus­solini, a miniszterelnök testvére, aki most a jap főszerkesztője, fogadást adott Klebelsberg Kunó tiszteletére. A fogadás során kölcsönösen lelkes po­hárköszöntőket mondtak a két ország tartós barátságára. szempontokból bírálja a javaslatot. A gazdák is szükségesnek tartják1, hogy a biztosító társaságok létalapja meg ne rendüljön, de ne az ő ro­vásukra. Nemcsak a gazdák, hanem más érdekeltségek is ellenezték a jai vaslatot. Bernáth István visszautasítja Ha-' diknak azt az állítását, hogy a ja- * vaslat a közgazdaság érdekeit ve­szélyezteti. Éppen az ellenkezője áll ennek. A javaslat megfelel a. szociális és gazda* sági követelményeknek, azzal pedig, hogy a szerződési hű­séget helyreállítja, az erkölcsi ren­det is szolgálja. Meglepte Hadik Já­nos grófnak a gazdák biztositó szö­vetkezete ellen intézett támadásában az a kijelentés, hogy a szövetkezet nem az, ami volt. Ez nem áll. A! javaslatot, amelyet helyesnek tart, eí* fogadja. Bmd János pénzügyminiszter válaszolt a felszólalásokra s kijeleli- tette, hogy komoly gazdasági meg­fontolás késztette a kormányt arra, hogy a biztosító társaságok segít­ségére siessen. Helyesli azt a meg­állapítást, hogy meg kell találni' a módot a kar­tellek esetleges visszásságai ellen. Ha a biztosítók kartellben vannak, az állam felügyelete alatt állanak. Tudja, hogy vannak panaszok és hogy a biztosítottal: nincsenek kellő­képen képviselve a felügyeleti ható­ságban. Hadfk János gróf, mint a kisebb­ségi vélemény előadója, szólalt fel új­ból és kijelentette, hogy a javasla­tot nem fogadja el. ( Pesthy Pál igazságügyminiszíer vá­laszolt a jogi vonatkozású felszóla­lásokra, majd az elnök szavazásra tette fel a kérdést. A felsőháznak csaknem valamennyi tagja felállt. Az ellenpróbánál mindössze nyolcán áll­tak fel és szavaztak a javaslat el­len. így a felsőház nagy többsége a ja­vaslatot elfogadta. Ezután a javaslat részleteit tárgyal- ták. Hadik János gróf több módosító javaslatot tett, de a felsőház ezeket elvetette és eredeti szövegében fo­gadta d a szakaszokat. Ezután a belvízi hajók lajstromo­zásáról szóló javaslatokat tárgyal­ták és Igaz Béla felszólalása után egyhangúlag elfogadták. Az OKH kötvényeinek biztosí­tásáról szóló javaslat tárgyalása következett ezután, amelyet a felsőház vita nélkül elfogadott. Az elnök az ülés bezárása előtt bejelentette, hogv ezután a fetsőház csak délelőtt 10-től délután 2-ig fog ülésezni. Az ülés ezután i/*4 órakor ért véget. Kerítéssel veszik körül a Turulmadarat A fővárosnak és a rendőrségnek sok gondot okozott, hogy hogyan akadályozzák meg az öngyilkos]’elöl­tek és más, feltűnésre vágyók ked­velt és egy idő óta igen gyakori szórakozását: a Ferenc József-hid Turul madarához való íelmászását A főváros végül is elhatározta; hogy a lurul madarat szöges vaskerítés­sel véteti körül. A belügyminiszter elfogadta a javaslatot és utasította az állami hidak miniszteri biztosát, hogy a kerítés elkészítéséről gondos kodjék Az elnök javaslatára elhatározta ez­után a Ház, hogy a vitát holnap foly­tatja. A mai ülés hat órakor ért véget. Ford ellen merénylelelkövettek el? Newyorkból jelentik: Ford, a híres autógyáros, aki ma a világ leggazda­gabb embere, az elmúlt vasárnapon csaknem áldozata lett egy autókaram- bóinak. Most olyan hírek terjedtek el Amerikában, hogy Ford ellen tulajdon- képen merényletet követtek el. A gyá­ros autóját egy másik gépkocsi kö­vette, amely egy kanyarodónál nekiment Ford kocsijának, úgy, hogy az egy 15 méter mélységit szakadékba zuhant. Az autón két férfi ült, akik nagy sebes­séggel elhajtottak, míg Ford az árok­ban hosszabb ideig fekve maradt. A milliárdos súlyos sérüléseket szenvedett s most egy szanatóriumban gipszkötés­ben fekszik. Mussolini pihen Olaszország bálványozott vezére, Mussolini, idegölő munkában eltöltött hónapok 'után szívesen keresi' fel a ten­gerpartot, hogy néhány napig megpi­henjen. Képünk Mussolinit ábrázolja gyermekeinek kedvenc játékával, egy ha­talmas gumnú-libával. flfeisőház hosszabb vita uián meg­szavazta a biztosítási javaslatot Hadik János gróf élesen támadta a javaslatot Módosító indítványait elutasították — Az Uj Barázda tudósítójától — A felsőház mai ülésén Wlassics Gyula báró elnök bejelentette, hogy a közigazgatási bíróság megsemmi­sítette a közjegyzői kamarák felső­házi tagválasztását. A felsőház vita nélkül elfogadta a gazdasági bizott­ság Jelentését, majd áttért a biz­tosítási javaslat tárgyalására. Pesthy Pál igazságügyminiszter is­mertette a javaslatot, amelyben a kormány átmeneti időre szabályozza a kérdést Hadik János gróf az első szónok. Mivel az igazságügyminiszíer nem fogadta el felhozott érveit, a javas­latot nem fogadja el. A legfőbb ki­fogása az, hogy a javaslat belekény­szeríti a kartellbe az eddig kívül­álló biztosító társaságokat is. A kartellek árdrágító politikáját kifogá­solja a szónok. Szerinte a javaslat arra fog vezetni, hogy a biztosítási dijakat felemelik. Az államnak kötelessége figye­lemmel kísérni a gazdasági hely­zetet, hogy megvédelmezhesse a gyengébbeket. Részletesen kifogásolta a javaslat intézkedését, majd újból kijelentette, hogy a javaslatot nem fogadja el. Nagy Ferenc a javaslatot szüksé­gesnek tartja és elfogadja. Senki sem kényszeríthető, hogy több év­re kössön biztosítást. Szerinte a mai szabad verseny egyáltalán nem kívá­natos. Beszélt a trianoni szerződésről és a megszállott területek földreform­járól, amelyek megtagadják az igaz­ságot. Ezután rámutatott arra, hogy a javaslatot Hadik János is el­fogadná, csak a visszaható erőt kifogásolja és amükor így nyilat­kozik, ellentétbe jnt önmagával. A biztosítási intézményt meg kell erő­síteni. A gazdák biztositó szövetke­zete is állást foglalt a javaslat mellett. Itt Hadik János közbeszól és azt mondja, hogy ez már nem altruista intézmény. Somssich Lászió gróf általános Müselyem smoking ............. 7.84, 11.20 Div at gyapjumellény ... 7.84. 12.—, 13.— Gyermek Pullower ........ 5.50, 7.—, 8.50 Férf iing 2 gallérral 3.16, 5.50, 6 60, 7.84 Férfi hálóing, díszítéssel... 3.40, 5.56, 7 70 Pouplinmellti ing .........:..................... 5.50 Rövid a lsónadrág ... I.—, 1.30, 1.60, 1.96 Köpperhosszunadrág 3.—, 4.40, 5.20, 6.— Dnplagallér .........................—.66. —.96 Férf i zokni -.38. -.66, -.78, -.88, 1.20 Divatbot ... ... 2.—, 3.—, 4.—, 5.—, 6.— Puhakalap ... _ ._ 5.—, 6 —. 7.—, 8.— Keménykalap.................... 7 04, 9.60, 12.— Div atnyakkendő ... 1.20, 1.60, 2 20, 3.39 Nadrágtartó.............. 2.-, 2.40, 2 80, 3.20 Nő i ing ... ... _. ... 1.20. 1 56, 2.60, 3.­Női'nadrág .............. 1.56, 2.60, 3,—, 3.30 Hímzet t hálóing ... 3.—. 4.—, 5.-^6.— Hímzett ingnadrág... 2.36, 3.80, 4.40, 6.60 Szoknyacombinége... 3—, 4.60, 5 80, 7.— Női harisnya........ —.40, —.70, 1.20, 1.56 Ta vaszi keztyü ....... 1.30, 1.60, 1.90, 2.20 Zs ebkendő........—.22, -.38, —.60, -.88 Bő rkeztyü _____ 4 40, 5.60, 6.20, 7.20 Di vaternyő__ Tö rülköző _ . . ... 6.80, 8.80, 9.80 12.— _ ... 1.18, 1.66, 1.85. 2.40 Függöny etamb, 150 széles 1.44, 1.86, 2.20 Ruhaszövet, duplaszövet 2.60.3.80,4 80,6.— Öltönyszövet, 140széles 5.90. 6.90, 7.50, 8.80 Schifíon, 80 széles -.66, —.78, —.88,—.96 Lepedőpamutvászon ....... 2.50. 3.30, 3.60 Pon gyolakelme _............1.22, 1.54, 1.86 Mü seiyemjambósapka—.89, -.90,1.20,1.60 Gyermektrikó___ 1.30, 1.60, 2.— , 2 40 Mintás paplan... ... ... 15.—, 20.—, 24.— Továbbá mindennemű úri-, női divatcikkek, selymek, textiláruk, ágykészletek fehérnemüek óriási választékban, szenzációs, olcsó árakon! Vidéki megrendelések utánvét mellett a legpontosabban eszközöltetnek! í927 április f, péntek K£'„l!s Repülő Áruháza Mindenki győződjék meg az olcsóságokról! Minden vevő ajándékot kaP

Next

/
Thumbnails
Contents