Új Barázda, 1927. július (9. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

\ U<? „ r* 1S27 JUH o ? ^'j 1927 jidiiis 1, péntek _ Ara 6 filléry ^ tp^ IX. évi. 146. sz. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: egész évre 17 pengő, fél évre 8 pengő 60 f, negyed évre 4 pengő 40 f, egy hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 f, vasárnapokon 10 fillér. — Hirdetéseket milli­méter díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. Negjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSÉG: VI, kerület, Ó-utca 10. szám. Telefon számok: T 242-49, L 998-04, éjjel T 140-71. KIADÓHIVATAL: VI. kerület, Ó-utca 10. szám. Telefon számok: T 242-49, L 998-04, éjjel T140-71 üyrá Kapitány iparom társával átrepülik .......... | MMMMüBir.wa' Tó t testvéreink Ha nem volna »béke«, akkor a mi derék felvidéki tót testvéreink most az Alföldöra aratnák a magyar búzát, hogy biztosítani tudják maguknak té­lire a kenyeret Most azonban »béke« van, ennek következtében szuronyok­kal őrzik a szuronyokkal pingált ha­tárokat és tót testvéreink csak só­hajthatnak az alföldi búza után. Só­hajtásra elég okuk van. A derék cse­hek nemcsak nyári kenyérkeresetük­től fosztották meg őket, hanem arról is gondoskodtak, hogy télen is csak nyomorogjanak, kínlódjanak. \ Elpusztították a felvidéki gyártele­peket, átszállították őket Csehország­ba. Pedig ezek a gyárak, amelyeket a magyar állam, vagy a magyar tőke ál­lított fel annak idején nagy áldoza­tokkal az elcsatolt országrészben, sok százezer tót testvérünknek adtak munkát, adtak kenyeret: Most nem mehetnek a gyárak után Csehország­ba és ha mennének, akkor sem ők, hanem a csehek kapnák a munkát. Ilyen körülmények között küzdenek szegény tótok az autonómiáért, amit beígértek nekik, amivel a wilsoni pontok alapján hitegették, bolondí­tották őket, hogy azután nyakukra ülhessenek a csehek. Küzdenek az autonómiáért és a csehek ehelyett éppen most valami közigazgatási re­formmal akarják őket kifizetni. Hogy ez a reform milyen lesz, milyen le­het, azt mindenki sejti már az egész Felvidéken. Eleget tapasztaltak már, eleget láttak már a tótok, kinyílott a szemük. Ma már nincs olyan felvidéki em­ber, aki ne látná tisztán, hogy az őket ravaszul cirógató szőrös prágai kéz ökölbe fog szorulni, hogy a magya­rokat 1 eigázza, a tótoknak pedig elra­bolja nemzetiségüket és anyanyelvű­ket. Ma már nincs a Felvidéken sem magyar, sem német, sem tót, aki ne látná az elcsehesités veszedelmét és ettől ne rettegne. Lehet, hogy vannak olyan vezérei méjg a tót népnek, akik vagy egészen nyíltan, vagy csak amolyan farizeus modorban kacérkodnak a csehekkel. iVannak talán még olyanok is, akik lelkiismeretük és jobb tudomásuk el­lenére azt merik hangoztatni, hogy most jobb dolguk van, mint volt ré­gen, az azonban kétségtelen, hogy ezek a vezérek tísak a saját malmukra szeretnék hajtani a vizet. Ezek spe­kulálnak, el akarnak valamit érni a saját személyüknek, mert a tótoknak ugyan semmit sem fognak és tudnak, de talán nem is akarnak kiviyni­Jól látják ezt is tót testvéreink és nekik bizony, $em testüknek, sem lelkűknek a cseh uralom nem kell. Nem kell a közigazgatási reformjuk és talán már az autonómia helyett is szívesebben látnák az 1918 előtti ál­lapotokat. Ha a tótok között népszavazást ej­tenének meg, ha tez a népszavazás tel­jesen szabadon folyhatna le, ha nem működnék közre a szurony, a terror és a fizetett népbolonditók hada és Tegnap nyitották meg ünnepélyes keretek között a Faluszövetség rá­kospalotai kiállítását. A kiállítás ren­dezésében a helyi egyesületek és kö­rök is részt vettek s ezeknek fárado­zásával sikerült a Kiállítást oly nagy­szabásúvá tenni, amilyen méltó módon fejezi ki ennek a fejlődő városnak kultúráját. A kiállítást az elemi iskola előtti téren nyitotta meg József Ferenc dr. kir. herceg. A fenséget Cserba Ele­mér dr. polgármester, a helyi elő­kelőségek és a Faluszövetség veze­tőinek élén fogadta. Cserba Elemér üdvözlő szavaira József Ferenc kir. herceg válaszolt, méltatva a kaltur- kiállitás jelentőségét Azután Bodor Antal dr., a Faluszövetség igazgatója szólott az egybegyűltekhez s beszé­dében a Faluszövetség munkásságát méltatta, majd rámutatott annak szük­ségére, hogy az egyes városok és falvak kiállításai utján ismerjük meg a magyar társadalom alkotóképes­ségét. József Ferenc kir. herceg meg­nyitván a kiállítást, megtekintette kí­séretével az egyes termekben elhe­lyezett anyagot. Meglepően gazdag és szép az összehordott anyag. Az is­kola termeiben van elhelyezve az ipari, kereskedelmi, egészségügyi, iparművészeti kiállítás. A királyi her­ceg nagy érdeklődést tanúsított az északi főmű helytelep tanoncáinak be­mutatott anyaga iránt. A butorkiál- ljtás Rákospalota fejlett bútoriparát mutatta be. Az itteni kiállítók között feltűnést keltett Vigh Béla műbútor­asztalos és Bartosek Tamás bútor- gyáros művészi lakberendezése. A ha titkos ügynökök sem igyekezné­nek megakadályozni és meghamisí­tani a tót nép egységes gondolkodá­sának nyugodt kialakulását, akkor ez a népszavazás furcsa világot vetne arra a cseh politikára, amely egyre- másra hangoztatja a cseh-tót test­vériséget. | Állítjuk és el fog még érkezni sz idő, amikor ez bebizonyul, hogy a tótot sokkal 'erősebb szálak fűzik a magyar­hoz, mint a csehekhez. szobák falait, amelyekben a butorkiál- Htás volt elhelyezve, Qoda Nándor és Gyula szobafestők festették ki. Mindketten első iparosai ezen a té­ren Rákospalotának. A kereskedelmi kiállítási csoportban kitűntek a Han­gya Ipar gyártmányai. Az iparmű­vészeti csoportban Haffner Margit iparművészeti munkái és Mihőky Béla intarziamunkái érdemelnek el­ismerést. A szabóiparosok kiállításá­ban kitüntetésre méltó Vigh Gyula uriszabó kiállítása, aki sok ízléssel elrendezett csoportban mutatta be el­sőrangú és finom munkáit. Vigh Gyulát a királyi herceg is megszó­lításával tüntette ki és elismeréssel adózott neki. Igen érdekes az esz- perantisták kiállítása, valamint a Stefánia-szövetség több termet meg­töltő tanulságos anyaga. Rendkívül nagyértékü a Városhá­zán elhelyezett képzőművészeti kiál­lítás, amelynek keretében a Rákos- palotán élő képzőművészek mutatták bé alkotásaikat. Több igen értékes művészeti tárgyat halmoztak fel itt Rákospalota lakói is, amelyek előtt a királyi fenség hosszasan időzött. Rákospalota gazdáinak mezőgazdasá­gi csoportja tesz tanúságot arról, hogy Pest környékén a mezőgazdál­kodás magas fokon áll. Általában a gazdák igán nagy tevékenységet fel­tettek ki a kiállítás sikere érdekében és ezért elismerés illeti főként N. Vargha Istvánt, a helyi kisgazdapárt elnökét. Vadászati, azután kertészeti, gép­ipari csoportok teszik értékesebbé a kiállítást, amelynek első napon is nagyon sok látogatója volt A ki­állítással kapcsolatban cserkészünnep­ségek, dalosverseny és táncverseny, gyermekszépségverseny töltik be az egyhetes programmot, amely nagy er­kölcsi sikert hoz a város részére. A Faluszövetséget elismerés illeti meg azért, hogy fáradtságot nem kiméivé szervezte meg ezt a nagyarányú ki­állítást és módot nyújtott Rákospalota társadalmának arra, hogy tanúbizony­ságát adhassa magas kultúrájának. „A Daily Mail cikkét nagyon is komolyan kell venni" — álla­pítja meg az egyik oláh lap A főváros aranyfóliát küld lord Rother- merenek — Szétkiildötták vidékre az Odvözlöirat aláírási Iveit A »Daily Maik foglalkozik lord Rothermere cikkének külföldön keltett hatásával. Többek között megemlíti, hogy Bukarestben nagy riadalmat kel- tett a nagyjelentőségű cikk. Az »Ada- veruk cimü oláh lap hangoztatja), hogy a ;>DaiIy Maik a világ legelterjedtebb lapja, cikkét tehát nagyon is komolyan kell venni. A cseh lapokról megálla­pítja a londoni újság, hogy céltalan­nak tartják Magyarországnak apró en­gedményeket, tenni, mert Magyarország addig úgy sem lesz megelégedett, a mig határait helyre nem állítják. Kü­lön kiemeli a »Daily Maik a bécsi »Reichspost« megjegyzését, amely rá­mutat arra, hogy lord Rothermerevcl a trianoni szerződés igazságtalansá­gára nézve egy véleményen van Ang­lia, Németország, Amerika és Francia- ország több vezető elméje és több nagynevű francia politikus. Budapest székesfőváros törvényha­tósági bizottsága holnap határozatot fog hozni arról, hogy a főváros aranyiollal tisztelje meg lord Rother- meret. Az üdvözlő irat iveit már szétküldötték vidékre. Többek között a Hangya központ 1200 ivet vett át, amelyeket a vidéki szövetkezeteknek küld szét, hogy azokon a szövetkezeti társadalom aláírásával fejezze ki Ro­thermere lord iránt tanúsított háláját. vagá*­A villám felgyújtott egy házat Dumapentelén Egy másik házba is becsapott, d« itt csak a vakolatot verte le Dunapenteléröi jelentik: A minap éj. jel szakadatlan villámlástól és menny, dörgéstől kisérve hatalmas zivatar vo­nult el a község fölött. A lesújtó villám felgyújtott egy házat. A ház porráégeit. A következő délután szintén nagy vi­har volt. A villám most is becsapott egy házba, de ezúttal nagyobb kárt nem okozott, csupán az egyik szobá­ban a képeket törte össze és a vakola­tot verte le. József Ferenc kir. herceg nyitotta meg a Faluszövetség rákospalotai kiállítását A kiállítás anyaga méltóan felesi ki a város magas ‘kulturágá* — Az UJ BARÁZDA tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents