Új Barázda, 1927. július (9. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

2 vimmMxm Lopott diplomával orvosi állást vállalt egy épitészrajzoló A csalót leleplezték, a cseh bíróság elítélte és büntetése kitöltése után kiadta Magyarországnak .1 Két évvel ezelőtt Hofhauser László épitészrajzoló pályázatot tett közzé az orvosi hetilapban egy afrikai expe­dícióhoz alkalmazandó orvosi állásra. Mintegy hat orvos jelentkezett, akik­től Hofhauser elvette diplomájukat, kícsalt tő­lük több millió koronát, azután a diplomákkal együtt Csehor­szágba szökött, ahol Pöstyénbeu Szabó Imre dr. néven fürdőorvosi állást vállalt. Az ottani hatóságoknak azt mondotta, azért kellett Magyarországból menekül­nie, mert rengeteg párbaja volt, töb­bek között egy tüzértisztet is agyon­lőtt. Gyanúsnak tűnt fel viselkedése, információért fordultak a budapesti rendőrségre, mely közölte, hogy Hof­hauser soha sem volt orvos, hanem épitészrajzoló. Miután ott is külön­böző csalásokat követett el, a bíróság müsfélévi fogházra ítélte, amit ki is töltött. A magyar hatóságok nyomozóleve­let bocsájtottak ki Hofhauser ellen. Csehország a kiadatási kérelem­nek eleget tett és néhány nappal ezelőtt a határig kisértette, ahonnan beszállították az ügyészség Markó-utcai fogházába. Nagy Pál dr., vizsgálóbiró ma hallgatta ki Hofhausert, aki teljes beismerésben van. A vizsgálóbíró elrendelte az elő­zetes letartóztatás fentaríását. Egy postás csodálatos menekülése a vonat kerekei alól A negyedik kocsi alól szedték ki kisebb zuzódásokkal Szombathelyről jelentik: A celldömöl- ki állomáson Horváth Béla postakiadót az egyik beérkező személyvonat elkapta és maga alá sodorta. A postást a negye­dik kocsi alól szedték ki. Csodálatoskép­pen kisebb zuzódásokon kívül semmi ko­molyabb baja nem történt. Boris Kowerda a menekült orosz diák, akit a varsói szovjeikövei agycnlövése miatt élet- fogytiglani fegyházra ítélt a lengyel bíróság. Kowerdát a hóhérlelkü szov­jet kikérte, hogy borzalmas kínzá­sokkal végeztethesse ki. A lengyel kormány természetesen megtagadta a szovjet becstelen követelését. 1927 falstis í, péntek A népiélek nevelése a vezetők főfeladaia Ölvén év éta áll lenn a szászvári tűzoltóság' A szászvári önkéntes tűzoltóság Pé- ier-Pál napján ünnepelte ötven éves fennállását. E ritka évfordulót díszes ünnepséggel ülték meg, amelyen meg­jelentek Fischer Béla alispán, Koszicx Kamii ny. alispán, a várni, tüzoltószö- vetség elnöke, F. Szabó Géza, Per­lak y György országgyűlési képviselők és számosán a megyei és helyi ve­zetők köréből. A pécsi, mágócsi, dom­bóvári, hosszuhetényi, báttaszéki, bony­hádi és dunaszekcsői önkéntes tüzoltó- egyesületek küldöttségileg képviseltet­ték magukat. Az ünnepség délelőtt szentmisével kezdődött, utana pedig a szászvári ön­kéntes íüzoltcegyesület rendes évi köz­gyűlését tartotta meg, amelynek ke­retében Fischer Béla alispán, Neu- bauer Gyula, Böröcz József, Qyenis István, Reisz Ferenc, Böröcz Márton, /ónás Vendel és Miksai Mihály tűz­oltóknak több mint harmincéves szol­gálatuk elismeréséül a belügyminiszter nevében az állami diszérmet adta át. Rajtuk kívül több mint húsz tűzol­tói tizenöt-harminc éves szolgálatuk­ért szolgálati éremmel lett kitüntetve. A közgyűlés után a szászvári nagy­vendéglőben négyszáz terítékes diszebéd volt, amelyen Fóray Valér főbíró a kormányzóra, Rudolf Mátyás plébános a vendégekre, Perlaky György a ki­tüntetett tűzoltókat köszöntötte fel. emlékezett meg a tűzoltóság nagyjelentő­ségű intézményéről és többek között eze­ket mondotta: — A magyar föld nemcsak a legacé­losabb búzát, a legizletesebb gyümöl­csöt. a legzamatosabb bort, hanem egy különleges néplelket is kitermel. A magyar nép más, mint a nyugateurópai, a magyar nép telítve van, a legnemesebb érzelmekkel és éppen ezért nem az anya­gias, hanem a nemesebb célokra törek­szik. Ez az érzésekkel teli magyar szív szülte az olyan humánus intézményeket, mint a tűzoltóság. Ennek a nemes gon­dolkodásnak köszönhetői azi, hogy már az akkori kisközségben, ötven évvei ez­előtt a ti'izoltóegyesületet alkották meg. A népiélek nevelése a föfetadata a ve­zetőknek, mert csak jó érzésekkel telí­tett tömegekkel lehet a társadalomban mutatkozó bajokat orvosolni és egy szebb jövendőt kiépíteni. Felkérte a jelenlevőket, hogy a tria- non elleni tiltakozás jeléül mindenki Írja alá a Rothermeret üdvözlő iveket. Limbacher Sándor, a tüzoltótestület parancsnoka köszönte meg az üdvözlé­seket, majd F. Szabó Géza képviselő a hölgyeket kérte fel, hogy gyermekeiket Perlaky György beszédéből kiáradó szel­lemben neveljék. Délután népünnepély volt, melyen a környékbeli községek lakossága is meg­jeleni. Perlaky György hatásos beszédben Tizennyolc nő meggyilkolását ismerte be a gorillaember" — Az UJ BARÁZDA tudósítójától « Szállodákban és panziókban nők barátságát kereste és megölte azokat, akiknek bizalmába férkőzött — Az UJ BARÁZDA tudósítójától Newyorkból jelentik: Ismeretes, hogy Winnipegben elfogták az asz- szonyok rettegett rémét, a tömeg­gyilkos gorillaembert. A vallatás so­rán kiderült, hogy a kegyetlen gyil­kos neve Earle Welson. Beismerte, hogy eddig IS nőt fojtott meg. Rendszerint előkelő szállodákban, vagy penziókban vett magának la­kást és igyekezett nők bizalmába fér­kőzni. Bár elrettentő rútsága goril­lához tette hasonlóvá, az asszony? szeszélyek ldszámithatatlansága foly­tán mégis sikerült fiatalabb és idősebb nők bizalmát megnyerni. Ezeket a nőket aztán alkalmas pillanat­ban megfojtotta. Kétségtelen, hogy beteges hajlam, az őrültségnek valamely neme késztette a íömeggyilkosságra. Az első áldozata Fritz Noé színész­nő volt, akit 1925-ben egy családi penzióban ismert meg és néhány na­pos barátság után megfojtott. Rö­viddel ezután Philadelphiában Wei- ner Lénát, majd még pár odavaló nőt gyilkolt meg. Azután egymásután szedte áldozatait. Köztük megölte a 16 éves, feltűnő szép­ségű Knott Évát is. Mikor egy városban több gyilkossá­got követett el, akkor eltűnt és más­hol telepedett meg. Így egymásután követte el gyilkosságait Portland- ban, Oregonban, Washingtonban, San-Franciskóban, majd legutóbb Winnipegben. Itt háziasszonyát és 14 éves leányát fojtotta meg. A rendőr­ségnek hosszas üldözés után ssikerült a közönség segítségével elfogni az asszonyok rémét, a rettenetes gorilla- embert, aki nemsokára az eskiidtbiró- ság elé kerül. A francia rendőrség még mindig nem találja Dandet-t Letartóztatták az Action Francaise főszerkesztőjét — Titkos telefon- vonalakat találtak a szerkesztő­ségében Parisból jelentik: Pa jel, az Action Francaise főszerkesztőjét letartóztatták. A letartóztatást a lap körében csak csel­fogásnak tekintik a rendőrség részéről. A kormány ezáltal Daudet arra akarja kényszeríteni, hogy elhagyja rejtekhe­lyét. A cselfogást azonban nagyon egy- ügyünek tartják, amelynek Daudet nem fog felülni. Az Action Francaise helyiségében a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során öt telefonvezetéken kívül, ame­lyek közül három csak napközben műkö­dött, még két másik csatlakozást talál­tak, amelyeket előírás ellenére használ­tak. A szerkesztőségben azonban semmi­lyen olyan adatra nem bukkantak, amely­ből meg lehetett volna állapítani Daudet rejtekhelyét Marcorn esküvője Marconi, a dróttalan táviratozás lángelméjü feltalálója, aló igazán el­mondhatja, hogy egymaga megváltoz­tatta a világot, ismét megnősült: Berri Scali Mária Krisztina grófnőt vezette oltárhoz Felborult É@í}&F£suí<á mngai €ilú. itemeleil nyolc uía&É Keiden életveszélyesem sebe- sUlielc Kapuvárról jelentik: Szerdán délután Löwi Mór hét társával együtt Kapuvár­ról teherautón Pápára utazott, hogy ott egy temetésen vegyen részt. Viszzatérő- ben Marcaltőnél az autó meg akart ke­rülni egy szekeret. Közben a hátulsó ko- rekek úgy megcsúsztak, hogy az autói felborult. A sofför és Luwi élelveszé* lyes sérülést szenvedtek. A többiek töb- bé-kevésbbé könnyebb zuzódásokkal sza­badultak. A helyszínére bizottság szállt ki. Halálosvégfl kánfaszedás Lezuhant a jegenyefa tetejéről és szörnyet halt Zalaegerszegről jelentik: Búza Mihály 43 éves zalaegerszegi munkás egy je­genyefára mászott, hogy leszedje a kányafészket. A munkás a fa tetején elszédült és tizepkét méter magasság­ból lezuhant. Olyon szerencsétlenül esett fejére, hogy szörnyet halt. Egy csendőr agyonlőtt egy földművest Zalaegerszegről jelenítik: A nagylen­gyel! őrshöz tartozó Péter István és Péter Mihály csendőrök Péter-Pál nap­ján az esti órákban Hottó községbe érkeztek és a korcsmába tértek. A csendőrök szóváltásba keveredtek a polgári egyénekkel. A verekedés he­vében^ az egyik csendőr fegyverét használta és Vég Ferenc hóitól föld- mívest halálosan megsebezte, aki a helyszínen meghalt. A zalaegerszegi csendőroszfiályparanesnokság még az éjszaka folyamán a színhelyre rendelte vitéz Légrády Rezső főhadnagyot a vizsgálat keresztülvitele céljából. . % í « ! mu, £bd£io^, lueoBKKATd I SUSTDeJV ESF.9BÉJTTT-, __ j jiisdíz hasznos xcnxmr.4i i UEGtAtil, BESHEI • * •

Next

/
Thumbnails
Contents