Új Barázda, 1927. augusztus (9. évfolyam, 173-195. szám)

1927-08-02 / 173. szám

(JIBAMZDÜ 1927 augusztus 2, kedd '7Sljókedvű írnok biciklitréfája A rosszul sikerült tréfacsiná­lója a bíróság elé került Múlt év tavaszán Miklós István Ír­nok két jókedvű társával a Rákóczi- téren haladt keresztül. A jókedvű ír­nok meglátott egy kerékpárt és így szólt társaihoz: — Toljuk egy kicsit arrébb,- azután lessük, hogy mit szól hozzá a tulajdo­nosa. Nagy muri lesz, mert azt hiszi, hogy ellopták a kerékpárját. Miklós István fogta a kerékpárt, s a járda mellett egy házzal arrébb tolta. A gép tulajdonosa, Diamant Ottó keres­kedő, egy kávémérés ablakából figyelte az utcán történteket, kiszaladt és rend­őrért kiáltott. A fiatalemberek nyom­ban kijelentették, hogy csupán tréfából vitték arrébb a kerékpárt, eszük ágá­ban ■ sem volt azt elvinni és maguk ke­restek rendőrt, akinek elmondták a tör­ténteket. Eljárás indult Miklós István ellen lopás vétségének kísérlete miatt. ■ I A megtartott törvényszéki tárgyalá­son a vádlott, Miklós István, azzal vé­dekezett, hogy nem volt szándékában a -gépet ellopni. Mindössze egy rosszul sikerült tréfa áldozata. Két tanú a vád­lott védekezését igazolta, A törvény­szék Miklós Istvánt a vád alól felmen­tette, azzal az indokolással, hogy a lo­pási szándék nem nyert beigazolást. Az Ítélet jogerős. ausí<o> egy feis pásatíorlliii UjatoSs álílozcila van a szácSíilssí* mitölMiaJs. Zalaegerszegről jelentik: Vasárnap a reggeli órákban Köves Jenő uiigjakab- fai földbirtokos autón tartott Zala­egerszeg felé. Sárhid .közelében^ egy kanyarodénál Kovács Emil 13 esz­tendős sárhidi .pásztorgyermek a gép­kocsi elé került, amely elüt öné. A sú­lyosan sebesült gyermeket Köves -jent? autóján beszállította a kórházba, 'de c gyermek még útközben bétehali se­beibe. Köves Jenő jelentkezett a zala­egerszegi csendörségnél, ahol jegyző­könyvet vettek fel az esetről. M anya Irta Somlay Károly Egy dunántúli városka rendőrségé­hez a közelmúltban rejtélyes esetről tetek jelentést: a város határában fek­vő hétezerholdas erdőben lakó pagony- erdész fiatal felesége másféléves fiacs­kájával nyomtalanul eltűnt a magá­nyos erdészlakból. A rendőrség, a csendőrök és a férj napokon át puhatoltak a különös ügy­ben, de egyetlen szálacskát sem tudtak kézhez kapni, mely nyomra vezette volna őket. * Három éve, hogy a grófi uradalom egyik fiatal erdésze feleségül vette a bakonysági - falu tanítójának leányát, aki akkor tizenhétéves volt. A leány szivét sejtelmes boldogság és mennyéi mámor töltötte el a jegybenjárás alatt; kék szeméből egy dús élet után való só­várgás tüze lángolt. Az erdész izmos, sudár férfi volt, akiben gyöngéd és ál­modozó lélek lakott és úgy beszélt mát­kájával, mint . fecske, a fiával. Az es­küvő után a menyecske egészen be­illeszkedett férje érzésvilágába s így semmi nem hiányzott, hogy egységben és megértésben éljenek. Egy év múltán az asszonyka fiút szült; csudaszep gyermeknek lett anyja. A szeretettel és becéző gondoskodás­sal teljes ápolás alatt egyéves korában olyan széppé fejlődött a csöppség, hogy Terjad a vasipari munkások sztrájkja A legnagyobb elektromos gyáriizemböi négyezer munkást bocsátottak el — A rendőrség politikai osztálya is fogiafi- kozik a sztrájkmozgalom ügyével — Az (Jj BARÁZDA tudósítóidtól —­A vasipari munkások sztrájkja ma tovább tefjedt. Á legnagyobb elektro­mos gyárüzem, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági rt. ugyanis ma az összes munkásait kizárta. A gyár mun­kásai már régebben béremelési moz­galmat inch tót iák,, majd’ amikor ez nem vezetett eredményre, . részleges sztrájkot kezdeti a gyár egyes üze­meiben. Á gyár vezetősége közölte a munkásság megbizoítaival, hogy ha nem hagyják abba- a részleges sztráj­kot, kénytelen lesz az összes munká­sokat elbocsátani. A tárgyalások nem. vezettek eredményre,' mire a gyár igaz­gatósága szombaton négyezer munká­sát elbocsátotta. Az egyezkedésre vo­natkozóan eddig még nem történtek lé­pések. De nemcsak itt, hanem más vas­ipari üzemekben is megállt a munka. A vasszerkezeti gyárak háromszáz mun­kása szintén csatlakozott a sztrájk­mozgalomhoz. A Ganz-Danubius egyik gyártelepén 180 munkás hagyta abba a munkát. A sztrájk ügyével ma délben már a rendőrség politikai osztálya is fog­lalkozni kezdett. Meggyilkolta néniét a férfe szemeláttára egy droguista fl férj epileptikus rohamot kapott ás összefogyott H meggyilkol! asszony borzalmas küzdelmet foly­tatóit az életéért — nagybátyja bujtatta fel a gyilkost BécSpűi jelentik: ' Jarosch Károly martulgi születésű 25 éves droguista tegnap délután megfojtotta nettjét, Maiz Anna cukorkakeres'kedönöt. Ja­rosch pénzt követelt nénjétől, ki a kérést elutasította, mire Jarosch és nénje között borzalmas küzdelem fej­lődött ki. Jarosch megfojtotta nénjét, aki ismételten szabadulni igyekezett, de a Hókból, ahol nénje a pénzt tartotta, csak S és fél shillinget markolt ki, mert az utolsó pilla­natban attól félt, hogy meglepik. A gyilkosság Matzné férjének jelenlétében történt. Matz epilep­tikus hadirokkant, aki mindjárt a felesége ellen intézett támadás csak híres olasz mesterek vásznán le­het ilyen tökéletes idomú és bájoló arcú angyalkát látni. Mikor elönötte a sürü bükköserdöt a nyári fehér éjsza­kák méla, bája, az erdész és a menyecs­ke néha kiültek az erdészlak elé és hall­gatták a szellők és a falevelek titok­zatos beszélgetését; vagy a botján kö­nyöklő öreg juhászra gondoltak, aki lent a páskumon egész ói jel virraszt és nézi a csillagokat. őszre fordult az idő; darvadoztak, hápogtak a vadkacsák a drávai mo­csarakon, a súlyom és a vizitök levelei sárgultak már, mikor az asszonyka érezte, hogy valami a lelkére tolakodott. Mintha megmerevedett volna a lelke, mintha megálltak volna a gondolatai. Férjét idegennek, egy egészen más vi­lágból való valakinek látta; csak akkor vi.dult föl pillanatokra, mikor a gyer­mekkel foglalkozott. Szürke egyformaságban teltek-mul- tak a napok; a mindennapi élet majd­nem színtelen egyformaságában. A fiatalasszony egészen megváltozott; annyira, hogy mostani érzelmei közel sem estek semmiféle ismert érzéshez. Társtalan szenvedőnek látta magát, aki érzésben és gondolatokban sem tud a férjéhez hozzáidomulni. A férj látta feleségének ezt a külö­nös lelki átalakulását; de ezt akként magyarázta, hogy az asszonyka a nap­palokat ebben a misztikus környezetben kezdetén az izgalom következ­tében epileptikus rohamot kapott. Jaroscht, aki menekülni próbált, az őrség letartóztatta. Később letartóz­tatták Matz Gottfriedet is, a meggyil­kolt asszony férjét, aki a meggyil­kolttal állítólag rossz viszonyban élt. Matzot gyilkosságra való Telbujtással gyanúsítják. Mindeddig azonban ta­gadja, hogy tudott volna a dologról. Újabb bécsi ielentés szerint Jarosch bevallotta, hogy nagybátyjával már' szombat este megbeszélte a tervet és avval az eltökélt szándékkal- lépett be vasárnap nagynénje üzletébe, hogy őt meggyilkolja. Nagybátyja — mondotta a gyilkos — már hosszabb idővel ezelőtt rá­Paikány-, egérirtó „Ratinol“ Biztos halásu irtószer, . . grOkeiisen irt. Müs *1- hOT latra, emberre ártalmat- N'lm Un. Napi .árban után­vittel szállítja : RATI­NOL LABORATÓRIUM, Budapest, VI i . Murányi­beszelte a tett elkövetésére és szórni}szítom i©© siaillíng f'SEtalzE.at helyezett kilátásba szántára, ha meggyilkolja nagyaézajét. Jarosch vallomása szerint, nagybátyja feleségének halála, után el akarta ad­ni az üzletet. E vallomás alapján Matz Gottfriedoi az éj folyamán le­tartóztatták. Matz kihallgatásának so­rán minden választ'megtagadott és foly­ton csak azt hajtogatta, hogy a feje fáj. Henny Portén meggyógyult 23* egyedül, egy kis cseléd társaságában kénytelen tölteni. — Majd megszokja a magányt _ gon dolta néha az erdész, aki még akkor sem ijedt meg, mikor látta, hogy a nő arcát jóformán megderme3ztette a közöny. ■"> ' Az asszonyka néha napokig alig ej­tett egy-egy szót, csak ösztönszerüen domborodott ki agyában az elhatározás, a gondolatok torlódásából csattant ki az élet, hogy elhagyja a hétezerholdas remeteséget és vele együtt a férjét is. Már a dérütötte tarlókon deleltek a túzokok, mikor egyik napon kora al­konnyal tért haza az erdész. Fogasra akasztotta fegyverét és a tarisznyáját, aztán kiment a konyhába az asszony­hoz. De csak a kis pesztrát lelte ott. _ Hol van a ténsasszonyka? _ kér­dezte a leánytól. « _ A ténsasszonyka? Még reggel el­ment a ténsasszonyka, a- pubikát is. ma gával vitte _. felelte a leány _ Nem mondta, hogy hova megy? _ Egy szót sem szólt, csak elment. Azt hittem, hogy sétálni megy. Azóta nem láttam _ pötyögte félénken a kis leán y. Az erdész előfüttyentette okos vizs­láját, aztán nekivágott a sötétedő erdő­nek. Azt hitte, hogy az asszony vala­melyik rezulában eltévedt s most egy borzalmas éjszaka borul majd reája. És vele van a kisgyerek is... ó, irgal­Ma már bizonyára mindén falusi em­ber ismeri Henny Portent, a népszerű filmszinésznőt. Aki moziba jár _ s ma már ki ne menne el a moziba, ha .hozzá jut, — látta bizonyára a szomorú tör­ténetek hősnőjét, a kedves Henny Por­tent. A művésznő néhány hónappal ez­előtt súlyosan megbetegedett. Az idegei felmondták a szolgálatot. Azóta pihen s a gondos ápolás visszaadta egészsé­gét. . Képünk a gyógyulóba lévő Henny Portent ábrázolja, Berlin közelében lévő villájának terraszán. mák Istene! Az erdészről már szakadt a verejték; a vizsla félénken szaladgált a hullott leveleken és -gályákon, de hiába, sehol nem találtak élő lényt, csak itt-ott egy őzet vagy csatangoló rókát láttak a ko­paszodó fák alatt. Kora hajnalban az erdész abba a faluba ért, amelyben a felesége apja tanitőskodott. Az Erzsiké? Szent Isten... Ml nem láttuk Erzsikét hetek óta ... Hát hová lehetett,?... És a kis Lacika is — siránkoztak kétségbeesetten a tanitóék és azonnal bejelentették az elünést a csendőrőrsan. A keresést nagy ambícióval kezdték a -csendőrök, mint a közeli városka rend­őrei; az egész erdőt is át- meg átkutat­ták;-. de bizony meddő maradt minden buzgalom. —... _ Bocsásson meg erdész úr, ha gya­númnak kifejezést adok — mondta a .nyomozásokban mindig nagy szerencsé­vel dolgozó őrsparancsnok.-U — Kérem, csak halljak már valami biztatót _felelte fölcsillanó reménnyel az elhagyott férj. Hátha szerelmi üggyel - van dol­gunk! _ Lehetetlen, hogy egy félreeső fa lun nevelődött naiv lélek, mint az én feleségem, ilyen botrányra kapható lett volna. Aztán a mi házasságunk ideális szerelmi kapcsolat volt 2

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents