Új Barázda, 1928. augusztus (10. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-01 / 173. szám

OB&RAZM 1928. aagasatus í, szerda A iiarackinagfea.il lévő kéksav megölt egy kecskeméti kisfiút Nyersen nem szabad Esaracktaagcl enni (As V i Barázda tudósítójától.) -V gyii- möles-évíuMal kapcsolatban egy halálos szerencsóilensóg rátereli a közfigyelmet a sárgabarack magjára, amelyet átalában Bok helyen fogyasztanak, sőt mandula he­lyett süi&ltCnyek készítésénél is Jel szok­ták használni. Kevesen tudják, hogy a barack inagja-mérget; még pedig kéksavat; tartalmaz, amely gyorsan ölő, erős méreg. Barac-kniag mérgétől halt meg néhány órai kínos szenvedés után Tormási László kecskeméti gazda másfél éves kisfia. A gyermek néhány szem barackmagot evett, rosszul lett, kínzó görcsök lepték meg s néhány árával kórházija szállítása utóm meghalt. Az orvosok megállapították, hogy a kisfiút a barackmagban ievő kéksav ölte meg. Ez az eset intő figyelmeztetésül szol­gálhat arra. hogy a barack magjának nyersen való fogyasztásától óvakodni kell. Meg kell jegyezni, hogy a barackmagnak süteményben vagy tésztában való elfo­gyasztása nem ártalmas, mert a magban levő kéksav a főzésnél elveszti ártalmas hatását. Sporthírek Közel nyolc méteres eredménnyel nyerték az amerikaiak a távolugrás selejtező versenyeit '(As ÜJ Barázda tudósítójától) Az amszterdami Stadionban a világ legkivá­lóbb atlétái kedden délután folytatták versenyeiket. Legjobb eredmény Hamm amerikai távolngró teljesítménye volt, ki hét méter 73 centiméter ugrásával faló­ban óriásit nyújtott. A magyarok, sajnos, kedden sem tudtak eredményt elérni. Ba­logh, Piispöky és Fekete a selejtezőből esett ki, Gerő pedig a 200 méteres sík­futás előfutamában vérzett el. A keddi nap részletes eredményeit itt adjuk: A 800 méteres síkfutás középfutamában hétfőn délután negyedik lett Barsi, az amerikai Fuller, az angol Lőve és a fran­cia Keller mögött. A győztes Fuller ideje 1 p. 55.6 mp. volt. Barsi negyedik helyé­vel természetesen kiesett a további küz­delmekből. A százméteres síkfutás startja csak harmadszori kísérletre sikerült. Legjob­ban Pereg Williams (Kanada) indult ki, 70 méternél -már biztos nyerőnek látszott és előnyét mindvégig megtartotta. Ideje 100 méterre 10.S másodperc volt. Második lett London (Anglia), harmadik Lammer (Németország), Wykoff (Amerika), ötö­dik Legg (Délafrika), hatodik Mac Allis- ier (Amerika). A 400 méteres gátfutás olimpia! baj­noka lord Dávid Buráidén (Anglia) 33.4 mp. II. Cuhel (Amerika) 53.0 mp., XII. Taylor 53.8 mp., IV. Petterson (Svéd­ország) 54 mp. V. Livingstone-Learmonth (Anglia) 54.2 mp., VI. Facelli (Olaszor­szág) 54.4 mp. Kedden délután tartották a távolugrás selejtező versenyeit. A magyarok közül Balogh, Piispöky• és Fekete kiestek. A se­lejtező eredményéből látnivaló különben, hogy ebben a versenyben semmi ke­resnivalójuk nem volt. A selejtezőverse­nyek három legjobb eredménye: Hamm (Amerika) 7 m. 73, Lator (Haiti) 7 m. 58, Bates (Amerika) 7 m. Ifi. Ralog’nnak két hétméteres ugrása volt, de mindkettő­nél belépett. A 200 méteres síkfutás előfutamaiból Gerő kiesett. Az egyes előfutamokat 22.3 mp.-es átlaggal nyerték a versenyzők. Nagy meglepetéssel végződött a száz- méteres női síkfutás előfutama is. A to­vábbi küzdelmekből kiesett a magyar származású Yrana Annus, de ugyancsak kiesett Hitomi kisasszony is, ki 100 mé­teren világklasszis. A döntőben ltosenfeld, Bchmidt és Cook (Kanada) Schmidt és Steinberg (Németország) és Robinson (Amerika) fognak küzdeni egymással. (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Mint tegnapi számunkban jelentettük, a népjóléti minisztérium épületében Vass József h. miniszterelnök elnök­lete mellett a különböző érdekeltségek bevonásával értekezletet tartottak a jövedéki rendelet ügyében. Az értekez­let megnyitása után Vass József mi­niszterelnökhelyettes hangsúlyozta, I hogy a tanácskozásnak tulajdonkép­peni célja az ellentétes felfogások tisztázása. A rendelet, mint a helyet­tes miniszterelnök kifejtette, nem egyéb, mint a régi és kü­lönböző rendeletekben szétszórt intézkedések egybegyűjtése. Az érdekeltségek részéről Bellatini Arthur és Madarassy Beck Gyula báró szólaltak fel, kiknek kifogásaira Hol- lermann Pál h. államtitkár tette meg ' észrevételeit. Térffy Gyula államtit­kár kifejtette, hogy a rendelet alkal­mazásánál nemcsak betű szerint, ha­nem a méltányosság elvei szerint jár­nak el. Fábián Béla demokrata képviselő hibáztatta, hogy a rendeletet nem mu­tatták be a törvényhozásnak és kifo­gásolta azt is, hogy a jövedéki rende­let szerint a vizsgálóbiztosok, akik bí­rói hatáskört teljesítenek, jutalékot kapnak. Szerinte feltétlenül szükséges egy pótrendelet kiadása, mely azt tar­talmazná, hogy az adófizető polgárok személyes szabadságát ne bízzák egy pénzügyőri szemlész ítélőképességére. Térffy Gyula újabb felszólalásában le­szögezte, hogy a rendelet érvényessé­gét nem érinti semmi esetre sem az a körülmény, hogy azt nem mutatták be a törvényhozásnak. A miniszter ezért a rendeletért nyugodtan vállalja B! iRészletke S:&J! VIDÉKRE IS LEGOLCSÓBBAN árban, minőségben utói élhetetlen ©32EON AndrásGy-ai 52. (Bejárat csakis EPtvCs-ntca sarok.) a felelősséget, mert ennek intézkedései olyan régi rendeleteken alapulnak, me­lyeket a törvényhozások hagytak hely­ben. Pesthy Pál igazságügyminiszter szólalt fel ezután s rámutatott arra, hogy egyáltalán nem helytállók azok a kifogások, melyeket a motozással, vagy a tettenérés esetén való letar­tóztatással kapcsolatban hangoztattak. A rendelet nemcsak, hogy nincs . ellentétben a perrendtartással, hanem éppen annak szem előtt tartásával készült. Ha a haósági személyek a rendelet utasításai szerint járnak el a. bűnösök ellen, az még nem. jelenti a polgárság zaklatását, mert megkülönböztetést, kell ten­ni a kötelességét teljesítő polgá­rok és a bűnözésre hajlamos egyének között. A tanácskozás résztvevői ezután sza- kaszról-szakaszra letárgyalták-a rende­letet. A részletes tanácskozás végén Vass József h. miniszterelnök kijelen­tette, hogy augusztus 20. után uj, ér­tekezletre hívják a képviseleteket s kérte azokat, hogy észrevételeiket nyolc napon belül Írásban nyújtsák be. M0UH MEG 9ZIBÜZBT A nyár a hírlapi kacsák ideje. Ilyenkor szokott megjelenni az a bizo­nyos fiumei tengeri kígyó, amelyet még soha senki nem látott. A demo­krácia újságjai azonban nem menneks kacsáért a szomszédba, sem Fiúméba Gyártják házilag. A jó kánikulában szegéiig riporter elszundikál és meg­álmodja a nagy kormány bukásokat, kormányválságokat, miniszterek távo­zását úgy, ahogyan ez a demokrata újságnak tetszenék. Aztán fogja a tol­lat és leírja, hogy Bethlen megy, Vass József megy, Scitovszky megy, Pesthy Pál megy. Mondjuk meg az igazat: — mulatságosak néha az ilyen leve­gőből kapott kormány válsághírek, de semmiképpen sem egyeztethetők öss- 'sze néhai Deák Ferencnek, a háza bölcsének a sajtóra alkalmazott és három szóba sűrített elemi szabályá­val, amely így szól: „Hazudni nem szabad.“ Enyhítő körülmény azonban az, hogy ezekből a híresztelésekből senki sem hisz egy szót sem. Még a tizenháromprÓbás demokrata sem. Legfeljebb szeretné, ha igaz lenne. Budapesten elfogtak egy svájci váStéhamisitét, aki a lichicnsteini jegybankot négyszáxötvenezet" márkával károsította meg (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Néhány nappal ezelőtt a budapesti fő- kapitányság táviratot kapott a svájci bíróságoktól, hogy a minden valószínű­ség szerint Budapesten tartózkodó Carbone Rudolf svájci kereskedőt — aki a liehtcnsteini jegybank kárára visszaélést követett el, — tartóz­tassa le. A budapesti detektívek Carbone Rudolfot tényleg elfogták a Gel- lért-szállóban és le is tartóztat­ták. A svájci kereskedő azzal védekezett, hogy mint üzletember megismerkedett egy Nico Beck nevű emberrel, aki a MNHSnMBraRKHHH Lichten3teini Jegybank igazgatójának mondotta magát és megkérte őt arra, hogy 450 ezer márka értékű váltót számitoltasson le. Ő a kérésnek, mint üzletember eleget tett és az összegből 150 ezer márkát a megállapodás értelmében magá­nak tartott meg, a többit pedig eljuttatta. megbízója címére. Ö teljesen jóhiszeműen járt­éi az ügyben és arról sejtelme ~sá,n volt, hogy a váltók hamisak 1 leik : volna. A budapesti főkapitányság- egyelőre a letartóztatásról értesítette a lichtensteini törvényszéket és várja a további utasításokat, hegy mi tör­ténjék a kereskedővel. ———B—MMIlWW.ll It Ul HZreVfr Vigyázó Ferenc gróf állítólag a Tudományos Akadémiára hagyta liarsninceser hold földjét Nagy érdeklődéssel várják az öngyilkos gró£ végrendeletének felbontását (Az „Uj Barázda“ tudósitó fától.) Lapunk tegnapi számában megírtuk, hogy Vigyázó Ferenc gróf, a dúsgaz­dag magyar mágnás az egyik bécsi szanatórium ablakából levetette magát és sérülései következtében néhány óra múltán meghalt. Vigyózó gróf 54 éves volt, hatalmas vagyon maradt utána és a különc életet élő ember végren­deletéről tudni vélik, hogy az nagy meglepetéseket tartalmaz. A dúsgazdag gróf után harmincezer hold teljesen tehermentes földbirtok, két budapesti nagy bérpalota és sok értékpapír maradt, a tragikus módon elhunyt mágnás tehát egyike volt a leggazdagabb magyar embereknek. Sem közvetlen leszármazottja, sem oldatági rokona nem maradt és igy a gróf bizalmas emberei szerint a ha­talmas vagyon minden; valószínűség szerint tudományos célokra, még pe­dig állítólag a Magyar Tudományos Akadémiára marad. A végrendeletet csak 8—10 nap múlva bontják fel Budapesten, tehát akkor derül majd ki, hogy ezek a híreszte­lések megfelelnek-e a valóságnak. Kü­lön érdeklődésre ad okot, hegy milyen sorsra jut Vigyázó gróf nagy és rendkívül értékes könyv­tára, amelyhez hasonló magántulajdonban nincs senkinél sem Magyarországon. Az Uj Barázda munkatársa meg­kérdezte a Magyar Tudományos Aka­démia elnökségét, de az Akadémiá­nak egyelőre nincsen tudomása arról, hogy végrendeletében a gróf tényleg tudorruínyos célokra hagyta-e roppant vagyonát. Vigyázó Ferenc gróf holt­testét kedden boncolták fel Becsben. Valószínűleg szerdán hazaszállítják Magyarországra a holttestet, hogy. Rákoskeresztúron, a báró Podma- niczky-család sírboltjában örök nyuga­lomra helyezzék. Nycíruitó 1928 Alig jött meg a nyárutó, máris szánt a [gazda. Kemény karját az ősi munka sürgeti, Borostás tárlón talál reá a pirkadás, Ahogy a fáradt földel egyre tördeli. Barna kezében az eke öreg szarva. Csönd van... csak olykor egy fúrj , [kiált, >• Megy, ballag, erős nyakát lehajtja, Mint, aki magában mond imát. ALAKSZA AMBRUS------1 Máíhé x A ndrás vöröerés­üipsst, Gráá Károlyi-alca' 17. — Telefon Újpest 28. Legmodernebb pálinkafÖzCkés/üléket: raktára Kérjen árajánlatot. — Nyugatitól B Villamossal. 2 AugiiSEíiis végén uf aJbl> amkéí lesz at főve- dékl rendelet itcjyéJfeesi r—*................ -••• i me gbízható ló minőségű, árut a legelőnyösebb árban a Ma PJGYA J vidéki szöveekesotolbau leltet vásárolni Kaphatók. vászon, karton, tanó­rást, tefir, szövet, kész térti és no ■ ruha. kendő, harisnya, cérna, pá­rnát. szabókel’.ékek, valamint min­dennemű rúvid-. kétmU.- konfek­ció- és díszműáruk, továbbá: férti női és gyermekcipők es munkái- I 5 bakancsok. , ------------------- — - -....... i---=-:<

Next

/
Thumbnails
Contents