Új Barázda, 1928. november (10. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-03 / 249. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK a m. kir földmivelésügyi minisztérium kiadásában időnként megjelenő szak­kiadványokkal és a „Rádiós gazdasági előadások" rlmü füzetekkel együtt: Egész évre 17 pengő, félévre 8 pengő 60 fillér, negyedévre 4 pengő 40 fillér, egy hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 t, vasárnapokon IS fillér. — Hirdetéseket milliméter díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VIÍI. kerület, József-körut 5. szám. 'TELEFONSZÁMOK: Szerkesztőség: .József 463—07, József 463—08. — Éjszaka: Automata 140—71. Kiadóhivatal: József 463—09. LEVÉL­CÍM: Budapest 4. szám. Fiókbérlő. A Tanácsadó rovat készséggel nyújt díjtalan felvilágosítást minden ügyben. A töltőit Kúposstti Ne fogyasszunk Külföldi élelmiszereket, mert lit&on is a legfinomabb gyümölcs, csemege és bor terem Azt hiszem, nem maradok egyedül, amikor azt mondom, hogy a töltött káposzta nagyon jó étel és minden­képpen megérdemli, hogy róla vezető­helyen emlékezzünk meg. Magyaror­szágon mindenesetre annyira nem állok egyedül azzal az elismeréssel, amelyet előbb kifejeztem, hogy közmondássze- rüleg szokták a töltött káposztát a jel­legzetes magyar eledelek között felso­rolni. Régi tréfa tartja mai napig is élet­ben a töltött káposzta világszerte is­mert magyar jellegét. Ősapáink lelkes hazaszeretetüket abban a latin jelszó­ban foglaltak össze: Extra Hungáriám non est vita. A későbbi és kedélyes unokák közül egyik valamikor széles jókedvében úgy fordította magyarra ezeket a latin szavakat: Nincs jobb étel a töltött káposztánál. Éppen a mai napon, mikor a Ma­gyar Hét megnyitása örömmel tölt el engem is, elhatároztam, hogy az ét­teremben töltött káposztát rendelek, hogy annál inkább nyilvánosan is ki­fejezzem a Magyar Hét támogatását. Ebéd után elkövetkezvén a fizetés perce, büszkén dicsérem meg a pin­cért a kiváló jó, magyarosan készített hazai töltött káposztáért. Ennél jobban sehol a vidéken sem készíthették volna el, ott sem, ahol a káposzta hazája van, így Balinkán, Csurgón, Demecseren, Stompfán és Pécs környékén, de még ott sem, ahol a töltött káposzta hazája van, talán Debrecenben, vagy valahol Komáromban. Milyen nagy volt azonban csodálko­zásom, mikor a pincér szinte szemre- hányólag suttogja felém, de úgy, hogy az egész étterem közönsége jól meg­hallhassa: „De Uram, hova gondol, hiszen ez valódi németalföldi káposzta, magunk közvetlenül hozatjuk Hollan­diából!“ Amint hazaértem, első dolgom volt hiteles helyen felkutatni, vájjon lehet­séges-e az, hogy Magyarországba messze Nyugatról káposztát hozzanak be? Mert ámbátor már magában véve az is elég szomorú jel lenne, ha csak az étvágygerjesztés kedvéért dicsérnék külföldinek a káposztát, ezt még úgy, ahogy el lehetne viselni. Hanem ha igaz az, hogy külföldről hozunk be ká­posztát és abból készítünk magyaros­nak mondott eledelt, akkor már ko­moly baj van a kréta körül. Nos, a külkereskedelmi kimutatás szerint ennek az esztendőnek első fe­lében, vagyis januártól júliusig, nem kevesebb, mint 10.156 métermázsa fe­jes- és kelkáposztát szállítottak Ma­gyarországba é3 pedig 16 mázsát Ausztriából, 12 mázsát Romániából, 110 mázsát Jugoszláviából, 423 má­zsát Olaszországból és 9495 métermá­zsát Németalföldről.. Nem akartam hinni a statisztikai adatoknak, meg­kérdeztem hát kertészeti szakembere­ket, igaz-e az, hogy a magyarnak mon­dott töltött káposzta hollandiai ká­posztából kéáfcül? „Igen — igy szóit a válasz — már ősszel megindul a hol­landi káposzta behozatala és kará­csonyra olyan mértékben felemelkedik a behozatal, hogy karácsony után ta­lán egyetlen kilogramm hazai eredetű fejeskáposzta sem kerül piacra, ettől kezdve tehát nem érdemli meg a töl­tött káposzta a magyar eledel nevét." Azt is megkérdeztem kertészeti mázsa jut belőle keresztül a magyar határon. Mindez együttvéve, pedig csak úgy futtában szedtem össze ebe­ket az adatokat, máris egymillió pengő keserves adót jelent a külföldnek! Arról talán kár is beszélni, hogy akármelyik jóravaló füszerkereskedés kirakatában mit lát a komolyan gon­dolkozó magyar gazda szeme. Kezdve a banánon, folytatva a datolyán, szardínián, ananászon, kaviáron, kül­földi sajtokon, kávén, teán, kakaón, narancson és befejezve a Mágyaror­akarja világosítani a magyar ipart és a magyar kereskedelmet arról, mikép­pen kell a magyar mezőgazdasági és kertészeti termékeknek a helyét a ma­gyar kereskedésekben biztosítani. A jelszó már kirepült és a Magyar Hét plakátjai minden kirakatban lát­hatók. Az a kívánságunk, hogy a Ma­gyar Hét olyan mértékben kifejlőd­jék és megizmosodjék, hogy a magyar gazdának is meghozza azt az ered­ményt, amelyet erkölcsiekben és anya-, giakban egyaránt megérdemel, / szakértőmtől, vájjon mi ennek a ma­gyarázata? Hogyan lehetséges, hogy egy ország, amelyikben tulajdonkép­pen minőségre nézve jobb káposzta térem, mint az, amelyet behoznak és amely ország nemzeti eledelének te­kinti a töltött káposztát, nem gondol arra, hogy félévenként két és félszáz­ezer pengőt ajándékoz a külföldnek, holott itthon a jobbat olcsóbban is előállíthatna és emellett sok munká- talant munkához juttathatna, 3ok meddőn maradt földet hasznossá tehet­ne? Erre a kérdésre is megkaptam a feleletet, amely egyszerűen annyit mond, hogy a nagyfokú káposztabeho­zatalnak az a rossz szokásunk a ma­gyarázata, hogy nem tesszük el télire a fejes káposztát, vagyis a termelő nem gondoskodik arról, hogy annak rendje és módja szerint elláthassa a piacot friss, magyar káposztával. Az, amit a káposztára a fentiekben elmondottam, nemcsak a káposztára vonatkozik. Egész sereg olyan mező- gazdasági és kertészeti termék kerül külföldről Magyarországba, amelynek a behozatala egyrészt érthetetlen, más­részt pedig a legnagyobb vétek, való­ságos öngyilkosság. így például az első félévben 125 mázsa zöldpaprikát szok­tunk behozni, nagyrészt RomániábóJ, körülbelül 5000 mázsa zöldborsót, fő­leg Olaszországból, ugyancsak Olasz­országból kereken 5000 mázsa karfi­olt. Szintén Olaszországból ered majd­nem 20.000 mázsa vereshagyma és még a torma is olyan nagybecsű, hogy Né­metországból nem kevesebb, mint ezer szagból kivitt, de külföldön feldolgo­zott és onnan méregdrága áron visz- szaszállitott kekszen és kétszersültön, minden azt mutatja, hogy a magyar gazdára még nagy feladat vár, ha fel S az a legfőbb kívánságunk, hogy magyar ember csak magyar iparcik­ket és magyar élelmiszert vásárol* jón!.. Rapaics Rajmund dr. Bethlen István miniszterelnök már teljesen egészséges Az Egységespárt szombaton értekezletet tart (Az „Uj Barázda“ tudósitó jótól.) Mindszentek napján az Egységes­párt Platthy György és Rubinek Ist­ván vezetésével nagyobb küldöttséggel kereste fel a Kerepesi-temetőben levő Á'ossMfá-mauzoleumot, ahol kegyeletes ünnep keretében adózott Kossuth La­jos emlékének. A párt nevében Rubi­nek István mondott emlékbeszédet, majd elhelyezte a párt koszorúját. A küldöttség ezután Rubinek Gyula sír­ját kereste fel, ahol Barabás Samu emlékezett meg a párt nagynevű alapí­tójáról. A küldöttség Rubinek Gyula sírjára is koszorút tett. Az Egységespárt tagjai különben szombaton délelőtt 10 órakor a párt Eszterházy-utcai helyiségében értekez­letet tartanak és azon a házszabály- revízió tervezetét beszélik meg. Valószínűleg a szombati értekez­leten részleteiben is letárgyalják az egyes módosított paragrafuso­kat és igy a kedden összeülő 33-as párt­közi bizottság már megkezdheti mun­káját. Ez a bizotság állítólag délelőtt és délután is ülésezni fog és igy há­rom-négy napon belül feltétlenül elké­szül az egész anyaggal. A képviselő­ház ezalatt a fővárosi mandátumok meghosszabbításáról szóló javaslatot tárgyalja, továbbá a házadó leszállí­tásáról szóló törvényjavaslatot tűzi napirendre. Gróf Bethlen István miniszterelnök, habár teljesen egészséges, mégsem vesz részt a párt értekezletén, mert néhány napot még pihenni akar. A miniszterelnök jövő héten végleg átveszi az ügyek Intézé­sét. A demokrata párt bomlása még egyre tart. A r irt különböző kerületi csoportjai még nem döntöttek, hogy milyen uta­sítást adjanak azon képviselő tagjaik­1928 november 3, siombat Ura 6 fillér Budapest, X. évf., 249. s«. UJ BARÁZDA

Next

/
Thumbnails
Contents