Új Barázda, 1929. január (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

* CIMBAm 1929. február í, péntek sorban arról akar gondoskodni, hogy modern, korszerű alapokra helyezze a törvényhatósági bizottság összeállí­tását, hiszen azok már több, mint tíz éve ülnek együtt. Abból a felfogás­ból indul ki, hogy a múltból meg keil tartani , azt, ami bevált, gondoskodni kell továbbá az általános ás titkos választójog bevezetéséről, tehát ezzel a törvényjavaslattal nem egy-lcét esz­tendőre kívánják rendezni a várme­gyék ügyét, hanem arra. az. időre is, amikor a parlamenti választójogot szélesebb alapokon rendezik. Egy má­sik szempont az, hogy a vármegyei életünk nem volt, teljes összhangban a felelős parlamenti kormányzattal. A múltban a régi vármegye sikerrel el­lenállhatott a kormánynak, abban a pillanatban azonban, amikor elmúltak azok a veszélyek, amelyek az Ausz­triával való közösségből származtak, megszűnt ennek a tervnek a létjogo­sultsága is. Bizonyos fokig szükséges a parla­mentarizmus elyét összhangba hozni a vármegyei önkormányzat kérdésé - - vei. Nem lehet azonban feloszlatni egy törvényhatóságot csupán azért, mert elléri.zéki szellemű, hiszen ott van a közigazgatási bíróság, amely biztosítékot nyújt arra, hogy a koi- mány nem nyúl könnyelműen ehhez a fegyverhez pusztán azért, mert egy vármegyében az ellenzéki szellem . fészkelte be magát. ^ Sztranyavszky Sándor államtitkár mondott ezután köszönetét a felszó­lalóknak a távollevő belügyminiszter nevében, tárgyilagos bírálatukért, majd több hozzászólás után a bizott­ság úgy határozott, hogy legközelebbi , : ülését holnap, pénteken délután tart­ja, amikor határoznak a törvényja­vaslatnak általánosságban való elfo­gadásáról. Ezzel az ülés véget ért. Világ folyása Ti i~i nrr™nu hnii iiTwvnffrrfgiirrinmr m Különös összeesküvést leplezett le a litván miniszterelnök, a népszövetségi ta­nács tárgyalásain sokat szereplő Walde- rnars. Az összeesküvők a litván hadsereg inagasrangu tisztjei, a vezérkar főnöke, ' egy táboritok és tizennyolc magasrangu tiszt, akiket már letartóztattak. A párisi hitben,'amely erről az összeesküvésről be­számol, az a legérdekesebb, hogy az össze­esküvésről — tudott a litván köztársaság elnöke is, aki valószínűleg kénytelen less lemondani. Végre egy őszinte beszéd, amit az ame­rikai szenátusban mondott Reed szenátor a cirkáióépitésről szóló vitában. „Anglia. Franciaország, Japán ős Lengyelország fegyverkezik — mondotta — minden nem­zet gondos haditervet dolgoz ki az ame­rikai flotta elsiilyesztésére és mi szerző­désekre akarjuk bízni magunkat! Hiszen a történelem kezdete óta mindig megszeg­ték a szerződéseket I — fejezte be szavalt, amelyek épp‘en elég világosságot vetnek arra, hogyan gondolkodnak a békepaktum szerzőjének hazájában a szerződések ér­tékéről. Amanullah afgán király hívei — moszk­vai távirat szerint— körülzárták Kabul­ban' a lázadókat és Amanullah rövid idő alatt minden valószínűség szerint vissza­tér a fővárosba. A külföldi afgán követek csak Amanullah rendeletéinek engedelmes­kednek. Az ország legfontosabb tartomá­nyai hűséget esküdtek Amanullahnuk. Egyébként- az afgán trónkövetelők száma Ismét szaporodott eggyel: Malik (Miaut ud Din, az egyik törzs vezére, aki Dőlafga- nisztánt önálló államnak kiáltotta ki és csapataival (?) Kabul ellen nyomul, hogy megütközzék Habibullah embereivel. Troekljt, a száműzött orosz szovjetve­iért, akit csak nemrég . hoztak vissza Moszkvába Szibériából, úgy látszik, még Bem’állitják törvényszék el, mint ahogyan azt Jelentették, hanem a szovjet mostani hatalmasai családjával együtt ki fogják Utasítani Oroszországból. Trocklj való- ■zlnüleg Törökországban telepedik le, amely hír szerint megengedte az ott tar­tózkodást. Itt említjük meg, hogy a szent­pétervári: rendőrfőnököt tegnap váratla­nul őrizétbevették. Állítólag sikkasztások és megvesztegetések miatt történt a le­tartóztatás, de valószínűbbnek tartják, hogy politikai okokból. SZÁZHETVEN VASSZEKRÉNY KIRABLÁSA Fold alatt fúrt alaguíon át fos^íottáM lei a berlini bánik páncéltermét ­fi valcmerő betörőit zsákokban Ooráíáb el a rengeteg éteszert (Az Vj Barázda tudósítójától.) Ber­linben — mint az Uj Barázda tegnap je­lentette —• a nagy tüzveszedelemmel egy időben hihetetlenül ­vakmerő bankrablás történt A Diszkonto Gesellschaft nevű pénzintézet páncéltermébe nagyobb be­törőbanda regénybelllő módon beférkőzött és a páncéltermet teljesen kirabolta. A betörök a földben alagutat fúrtak egészen a páncélteremig, ott felfur- ták a padlót és igy jutottak a te­rembe, A terem, bonyolult zárakkal ellátott nagy páncélajtnját belülről elrontották, hogy zörej esetén a gyanutfogó bankvezetők no nyithassák rájuk a páncélajtót. Ezután a betörők hozzákezdtek a pán­célterem kifosztásához. A teremben 1Í3 acélpáncélszekrény volt, ezeket sorban feltörték. az ezüstöt és az értékapirokat leszórták a földre és csak a készpénzt, valamint a szekrényekben elrejtett rengeteg mennyi­ségit arany- és drágakOékszeri vitték ma­gukkal. A horribilis értékű ékszert zsákokba gyömöszölték és a páncélteremből a saját maguk által fúrt alaguton távoztak. Vem hagytak ott egyetlen áruló nyomot sem, egyetlen ujj­lenyomatot sem talált a rendőrség, a .vakmerő betörők gummikeztyüvel dolgoz­tak, de nem felejtették ott egyetlen szerszá­mukat sem, aminek alapján a rend­őrség esetleg következtetni tudna a tettesekre. A bank nagy páncélterme .siralmas lát­ványt nyújt, a földön ezrével hevernek a kiszórt értékpapírok és eziistpénzek, ame­lyekre a betörőknek nem volt szükségük. A bank igazgatósága tehetetlenül áll a nagy kár előtt és ezidcszerkit felbecsülni sem lehet, hogy mennyi volt a betörők által el­vitt érték. Berlin egész rendőrsége a betörők után nyomoz. Az a feltevés alakult ki, hogy u vakmerő és nagyarányú betörést, az a tár­saság követhette el, nintly két héttel ez­előtt Berlinben már három bankbetörést kísérelt meg. saea3«2£Stsz3íES2saff >3 efei ezötss JEröélyí-per EráélyS t x utolsó szó fogán ártatlanság ál fjan- goxiaUa — fiz ügyész szerint a védelem nem döntötte meg a vád állításait Kedden §irdeí iíéleieí a bíróság (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) A mai tárgyaláson Erdélyi védője folytatta védőbeszédjét. Azt fejte­gette, hogy nemcsak, hogy nem okozta a halált a mérgezés, hanem mérgezés egyáltalán nem forgott fenn. A verc- nállerakódást meg kellett volna egyéb­ként 1 találni a fogak között.. Megerő­síti azt a meggyőződését, hogy For­gács Annát legyengült szive, cllent- állóképességének hiánya ölte meg. Az egyes tanúvallomásokat vette sorba, majd beszédét azzal fejezte be, hogy neki nem ideálja az ilyen fiatal­ember, de ideálja a jog és a törvény. Ezért száll harcba és ezért kéri, hogy az Isten áldása legyen az Ítéleten. fiz ügyész válasza a védöbeszédre Szünet után az ügyész tett meg­jegyzéseket a védő beszédére. Megál­lapította, hogy ez a hangulatos védő- beszéd egyáltalán nem gyengítette a vád állításait. Úgy véli, hogy Erdélyi, aki minden alkalommal fondorlatos, kétarcú ember volt, védőjével szemben sem volt őszinte, nehogy elvegye tőle a meggyőződés erejét. Az ügyész azt állítja a májusi mér­gezéssel kapcsolatban, hogy az orvo­' I Magyar ki ál íziőmii vészek által festett eredeti szentképek és klasz- szikus (világhírű) festők, Madonna képeinek; olaj­ban íestefi má­solatai művészi kivitelben, 12 iia’is részletre is megvásárolhatók a „Solymosi í{é|)sza!ofi“.ban ÍV., Kossuth Lajos-utca 13. sz.l Telefon 897-62. sok narkotikus mérgezést állapítot­tak meg, bár Erdélyi Sohasem igazí­totta őket útba, hogy mitől származik: a betegség. Csak áruikor Forgács Anna ismeretes kijelentése már- .el­hangzott, akkor ismerte be Erdélyi, hogy feleségének több tablettát adott be. Erdélyi Millstattbán is félreve­zette az orvosokat és még a dobozt is eltüntette, meg akarván ezzel aka­dályozni azt, hogy az orvosok tudják, mennyi Veronáit kapott a felesége. Forgács Anna Millstáttban málna- szörpös orvosságot kapott, ezt Erdélyi a veronállal nem téveszthette össze, de éppen a málnaszörpös orvosság tette számára lehetővé azt, hogy For­gács Anna szervezetébe juttassa a mérget. Hét orvos állapította meg, hogy fojtogatásos halál esete forog fenn. Mindezek után megdől a védő minden ellenvetése. Az ügyész végül ismételten olyan Ítéletet kért, amelyet vádbeszéde során előterjesztett. Ezt követően Danielszky, Borsos és Filó védője, majd ismét Erdélyi védője szólalt fel, azután pedig a vád­lottak tették meg megjegyzéseiket az utolsó szó jogán. fiz utolsó szó jogán... Utolsónak Erdélyi Béla állott az elnöki emelvény elé és a következőket mondotta: — Beismerem, hogy hamis váltókra pénzt szereztem és ezért megérdem- lem a büntetést. De ne mondjanak engem gyilkosnak. Csak egy szentség van előttem, az édesanyám és az ö életére esküszöm, hogy ártatlan va­gyok, Nekem nem kell elnézés, nem kell irgalom, mert én nem követtem el semmit. Sohasem törtem a felesé­gem egészségére, akit halóporában is szeretek és imádok, A tiszta lelkiis­meretembe vetett hittel várom a bí­róság ítéletét. Erdélyi mélyen meghajlik a bíró­ság előtt, megtcrli homlokát, amelyen verejtékcseppek gyöngyöznek és vÍ3z- szaül a helyére. Az elnök ezután a per utolsó tár-1 gyalási napját bezárta és bejelentette, j hogy az Ítéletet kedden délelőtt Hir­deti ki a bíróság. | MD8B30S1E6 IS IBIST Az amerikai szenátusban most az egyszer Reed szenátor mondotta meg helyettünk is az igazat, amikor hadi­hajó építését sürgette és kifogásolta, hogy az Egyesült Államok szerződé­sekben, írott mulasztókban bizakod­jék, aviclyeket, —- igy mondotta — a történelem kezdete óta mindig meg» szegtek. Hát ez bizony igy van. A szerződéseket, emberek kötik, követ­kezésképpen nem kötelezhetnek nem­zeteket, országokat, különösen pedig nagyhatalmakat az idők végtelensé­géig. Megmondotta azt már a régü k bölcse is, hogy békét- nem szerződé­sekkel lehet biztosítani, hanem azzal, ha állandóan készen van az ország háborúra. Ha nem Js , támxwdó, vagij hóditó, ds a védekező há­borúra. Ebből a szempontból ítélve meg a helyzetet, nem csodálkozhat.il: senki, hogy — Kellogg-paktum ide. Kellogg-paktum oda — maga az Egyesült Államok is hadihajókat évit, P°, ha ez igy van, miért akarják meg­tiltani egyes nemzeteknek azt, hogi; támadások esetén védekezhessenek ? Hiszen csak szerződés kötelezi az or­szágokat a lefegyverzésre és ezt a szerződési — Reed szenátor szerint — mindig meg szokták szegni, L>e miért csak ők szeghetik meg? aámmtismmgsHarsmMzmwemFi asEznaass Amanullah afgán király fia, Hédayat Ullah, az afgán trón törvényes örö­köse Parisban várja, hogy. mikor üt az 6 órája. m0 Öngyilkos lett, meri saesD ■ engedték a bálba RSírs feltörték a lakás!, ane-IanlS. Berlinből jelentik: Nagy feltűntkelt Itt egy 15 éves kereskedelmi iskolai leány­növendék öngyilkossága. Gruner Editről, égy élárusitónő leányáról van szó, aki öngyilkosságot követett el, mert anyja nc-m engedte el társnőinek báljára. A leány kissé mulatós természetű volr, anyja azonban nem akart neki mindent megengedni. Tegnap a leány az Iskolába indult, de azután visszatért, magára zárta az ajtót és kinyitotta a gázcsapot. Amikor a szomszédok délben az erős gázszagra figyelmesek lettek és a la­kás ajtaját betörték, a leányt a dívá­nyon holtan találták, Mellette búcsúlevelet találtak, melyet n leány egy barátnőjének Irt, felpanaszolva, hogy anyja megtiltotta neki a bálon való megjelenést. A leány levelében az irta, hogy különben Is életunt fiz láegies ember — Borzasztó vihar tombolt ma éj­szaka ! — Igen, bosszankodom is miatta, mert senki sem kelteit fel, pedig tudják, hogy o vihariól nem tudok aludni,

Next

/
Thumbnails
Contents