Új Barázda, 1929. március (11. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-01 / 50. szám

a CJJ BARAKBA 1929. aáníns 1, pfnte& rosokban mindenütt érdeklődő közön- aég szemléli és ünnepli az utcákon. Február elején lépte át Polgár Sámuel az osztrák határt és a2 erSe fagyban is folytatta útját. Salzburg közelében pedig olyan hóvi­harba jutott, hogy barlangot ásott magának a magas hóban, lovával együtt ott töltötte az éjszakát, más­nap pedig folyton lapátolva kocsija előtt a havat, mégis megérkezett Eggerbergbe. A budapesti bérkocsi eddig ötezer- kilencszáznyolcvan kilóméiért tett meg. Szerdán délelőtt érkezett Becs­be, ahonnan r folytatja útját Rómába, kihall­gatáson jelentkezik Mussolini­nál és a római pápánál, majd tervei szerint májusban érkezik vissza Budapestre. A vállalkozó pesti kocsis kijelentette a bécsi újságírók előtt, hogy Budapestre való visszaér­kezése után megtanulja a soffőrséget és autófuvaros lesz, Csillag nevű lo­vát azonban élete végéig megtartja. A külföldi városokban, az egyes állo­másokon mindenütt hitelesítették uti- naplóját, amelyet a nagy utat megtett bérkocsival együtt a Nemzeti Múze­umnak fog ajándékozni. Megfagyott a lóháton Egy borettyőujíalal iöldmlvea szerencsétlensége Debrecenből jelentik: Balogh Sán­dor 37 éves berettyóújfalui földmives csütörtökön este elindult Karcagra, hogy egy karcagi kereskedőnek haza­hajtsa két lovát és egy szamarát. Az országúton a hidegben Baloghot mind­inkább elhagyta az ereje és alig éri tul Bárándon, amikor holtan meg­fagyva fordult le a lóról. Reggel ta­lálták meg a csendőrök és beszállí­tották Bárándra, de minden élesztési kísérlet hiábavalónak bizonyult, mert a szerencsétlen ember már halott volt. Érdekes, hogy a szamár hűségesen ott állt a szerencsétlen ember mellett mindaddig, amíg a csendőrök rá nem találtak. A két lovat eddig nem sike­rült megtalálni. B.aioghnak beteg fe- hsógé és két gyermeke maradt. Világ folyása A lázadó spanyol tüzérkadeí tekét a király rendeletére leszerelik és polgári életpályára küldik őket. A kadetteknel: tilos más fegyvernemnél önkéntes szolgá­latra Jelentkezniük. Szülőik teljes kárté­rítést kapnak és visszafizetik nekik azo­kat az összegeket, amelyeket fiaik tüzér- tiszti pályájára költöttek. Csökkent az afgán trónkövetelők száma, mert Ali Aeluned khán elhagyta Afga­nisztán területét, Indiába menekült és nem támaszt többé igényt a trónra. A jövő háborújának borzalmait a leg­sötétebb színekben tárta fel lord Halls- burl, az angol népszövetségi unió (egye­sülés) ülésén. A legtöbb hatalom óriási bombavető repülőgépekkel rendelkezik, amelykkel rögtön nyílt városokat bom­bázhat és főként mérgezett gázokkal tá­madhat. Csak egy védekezés van: erős légi haderőt tartani, amely rögtön meg­torolhatja az Ilyen támadást mert akkor az ellenség nagyon meggondolja, kioltsa-e ártatlan polgárok életét. Tizenkétmillió dollárt szavazott meg az Egyesült Államok képviselőháza az uj cirkálóit építésére. Trockij hosszabb tartózkodási enge­délyt kapott a török kormánytól. Egyéb­ként hir szerint nagy anyagi gondokkal küzd s a párisi orosz szövetség most gyűj­tést Indított számára. A cseh kommunis­ták mindent elkövetnek, hogy TrockIJ számára cseh tartózkodási engedélyt sze­rezzenek, dé Troskij előbb megvárja a német Tála itt, Egyik londoni kórház­ban érdekes készülék­kel kísérleteznek, mely­nek segítségével állító­lag a kancsal szem ál­lását teljesen rendbe tudják hozni. Amint képünkön látható; a be­teg sötét' térbe ül és szemével követi azokat á fényesikokat és tár­gyakat, melyeket egy mesterséges szemen ke­resztül vetítenek a táb­lára. A szem mozgatása által a szemizmok, me­lyek merevsége okozza a kancsal nézést, rugal­masakká válnak, mely­nek következtében a szem állása lassanként teljesen rendbejön. Éhségtől összeroskadt szarvaibíkát talált a szabályi csendőr jár őr A ritka szép vadat az állatorvosok már nem tudták megmenteni az életnek Szakély-Hőgy észről jelentik: Az itteni csendőrjárőr ma éjjel az éhség­től teljesen elgyengült és összeroskadt nagy szarvasbikát talált a hóban. Szá­kon bevitték a főerdészhe2, ahol azon­nal állatorvosi kezelésbe vették, de megmenteni nem lehetett. Igen érté­kes a nagy hidegben szokatlanul dússá fejlődött bőre, különösen pedig páratlan szép tizennyolcad agancsa. A felbontásnál a gyomrot teljesen üres­nek találták és az állatorvos vélemé­nye szerint hetek óta nem evett ren­desen. Vericmertf r&Möíákwaarátós gürály^iaícai ilxleiiaeia A rals16 leűüSSále a Jbolíi <&s Icliosstioláa a Kési pénztárt Ma* reggel fél nyolc órakor a Király- utca 38. számú házban levő textilüzlet szolgája, ttanusik Rudolf ellen vakmerő rablótámadást kísérelt meg egy ismeret­ied fiatalember. Amikor Hxtnusik tüzet rakott, egy idegen lépett az üzletbe, aki egy nagy teagelykulcesal fejbevágta őt, rnajá felfesziíette a kéíipénzíárt és annak tartalmával eltávozott ssaMS30BBB5Hffi^2EaaaaBs^ie6Bffi3!aEf5S anélkül, hogy a vakmerő támadás bárki­nek is feltűnt volna. Félóra múlva ér­keztek meg az üzlet alkalmazottai, akik értesítették a mentőket és a rendőrséget. Az üzleti szolga sérülése nem súlyos. Te­kintettel arra, hogy a szolga pontos sze- mélyíelrást adott támadójáról, a rendőr­ség reméli, hogy az ügyben megindított nyomozás rövidesen eredményre fog ve­zetni. Elszánt potyautast csíptek el a kelenföldi pályaudvaréra Az Izigyesmiasf megbis&teüKc és vasszaidöncoSfák HQÜQ3ÜH MSB ül Í01I? KriiQe-r-Wemer Pál 32 éves hannoveri soffőt Bulgáriába akart utazni, mivel azonban pénze nem volt, azt tervezte, hogy a hosszú utat vasúti jegy nélkül teszi meg. Bécslg sikerült Is eljutnia, ahol a budapesti gyorsvonatra szállt fel és annak egyik mellékhelyiségében rejtőzött el. Amikor a vonat Kelenföldre érkezett, Krüger-IVemer nyugodtan kiszállt, de a közelben tartózkodó kalauznak feltűnt ac idegen utas, akinek a jegyét még nem ke­zelte. A kalauz igazolásra szólította fel őt, majd a pályaudvari detektivklrendelt- ségr.ek adta át a potyautast. Krüger- Wemer Pált bevitték & főkapitányságra, ahol jegycsalds miatt indult meg ellene az eljárás, azután pedig — a Jegycsaló legnagyobb bánatára — vlsseatoloneolják Németországba. ÉRDEKES ÍTÉLET NÉMETORSZÁGBAN Kilencévi raboskodó $ után háromévi fe^yházra Ítélték és azonnal szabadon bocsátották Kilenc év után megválfosbtfa Ítéletét a német bíróság’ egy fclinperbeas (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Az augsburgi törvényszék csütörtökön fel­mentett a gyilkosság vádja aló egy ki­lenc évvel ezelőtt halálra ítélt vádlottat, akit kilété évi börtön níán tegnap este szabadlábra helyeztek. Oötz Ottó Só éves tosmuftkás kilenc évvel ezalatt cfankálii adott be kedvet éttel:, aki borzalmas kínok közepette mtjhri;, Götz Ottó a bíróság előtt azzal védeke­zett, hogy nem akarta megölni kedvesét és csak az volt a szándéka, hogy elhajtsa a ciankálíval szerelmük gyümölcsét. A törvényszék az első tárgyaláson gyilkos­ság büntette miatt halálra ítélte a vád­lottat. A halálos Ítélet végrehajtására nem került a sor, minthogy közben eltörölték a halálbüntetést és Götz Ottó büntetésit 13 életfogytiglani A budapesti főkapitányság rend­őrei ismét lelepleztek egy nagyobb­részt fiatal munkásokból álló ötven­hat. főnyi társaságot, amely két- három közismert kommunista ügynök irányításával és igen jelentéként anyagi eszközökkel felszerelten kom­munista összeesküvést tervezett és szervezett. A guruló rubel tehát csak nem akar nyugodni. Nem is csodálko­zunk egyébként ezen az újabb eseten hiszen Trockij, aki Iván Szabov r.éi alatt Ang órában tartózkodik és állí­tólag halálosan beteg, nincs olyat messze Európától, mint mikor Túr- kesztánban használta fel száműzött voltát arra, hogy forradalmakat szít­son. Mondjuk meg az igazat; .— mi sem Trockij száműzetésében, sem ha­lálos betegségében hinni nem tudunk és azt hisszük, hogy mindez humbug, szemfényvesztés a valóságos célok el­rejtésére. De azt is hisszük, hogy Európa rendőrsége éppen erre való tekintettel résen lesz és úgy, mint Budapesten, más fővárosokban cs vá­rosokban is csirájában fognak elfoj­tani minden bolsevista megmozdulást. Csak azokat a szerencsétleneket saj­náljuk, akiket a bolsevista ügynökök beugratrak és börtönbe juttatna Mert valóban sajnálatraméltóak ezek az emberek, már csak azért is, hogy egy pillanatig is hinni tudnák annak az eszmének, amely még eddig min­denhol temetőt csinált az ígért virá­goskert helyett. f egy házra változtatták. Kilenc évig ült Götz Ottó a börtönben, mig végre sikerült az ujrafel vételi eljárást kieszközölnie. Több napig tartó tárgyalás után a tör- vényszék tegnap Ítélete: hirdetett s Götz Ottót csupán magzatelhajtásban való bii-nrészesség és gondatlanságból okozott emberölés vétségében mondotta ki bii nősnek. A büntetés mértékét a bíróság búrom évi börtönben szabta meg, amit Götz természetesen ki* lene évi fegyház2?.l már régen levozekelt Az ‘ ítélet kihirdetése után azonnal sza­badlábra helyezték. Az uj Ítélet indokolása s2erint nem bi­zonyosodott be, hogy a Vádlott szánt-szán* dókkal ölte meg kedvesét. Nem lehet rá­bizonyítani, hogy a ciankálíval kedvesét akarta megölni és valószínűbb az a fel­tevés, hogy magzatelhajtás volt a célja. six Ss valami? Egy utazó besnegy a kávéházba, letelep­szik, de bizony jó ideig feléje se néz » pincér. Végül az egyik hozzá megy: — No — mondja az utazó — szép kit kiszolgálás van itt, mondhatom. Már töt perce itt vagyok. A pincér nevetve legyint: — Az is valamit Én már hárem éve va­gyok itt.

Next

/
Thumbnails
Contents