Új Barázda, 1929. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-03 / 74. szám

■ Húsvéti szózat Bethlen István gróf miniszterelnök a húsvéti ünnepek alkalmából nyilat­kozott egy hírlap számára az időszerű kormányzati és általános „politikai kér­désekről. Ez a nyilatkozat sokkal több annál, ami hasonló ünnepi alkalmi mi­niszteri nyilatkozat rendszerint lenni szokott. Útmutatás ez a feltámadásra készülő nemzet számára. Megjelölése annak a keresztutakkal nem zavart nyílegyenes pályának, amelyen Beth­len István gróf kormányzata már esz­tendők óta halad és amelynek már megtett szakaszain az építő, az alkotó munka látható eredményei a mérföld­kövek, végső célja pedig a magyar feltámadás. Ennek a pályának nyílegyenes volta nem jelenti egyúttal azt is, hogy aka­dályoktól mentes. Nem mentes. Ter­mészetes és mesterséges akadályokkal telitett. A természetes akadályok a külpolitikai viszonyok, a mestersége­seket itthon gyártja a kerékkötő, ba- kafántoskodó és nem egyszer a dema­gógiáig fajuló szélsőradikális pártpo­litika. A külpolitikai akadályok ellen más fronton és más fegyverekkel vivja meg harcát a miniszterelnök éa pedig a kormány egymaga Más hátvédre nincs itt szüksége, mint a szilárd bel­politikai helyzetre. És mert viszont a belső nyugalom biztosítása mindnyá­junk kötelessége, a mesterséges akadá­lyok elhárításánál mindnyájunknak ott kell lennünk a gáton. Ezért szükséges, hogy az egész nemzet megismerje és megszívlelje a miniszterelnök húsvéti szózatát és megértse mindazokat a vonatkozásait, amelyek a mai súlyos helyzetben a pol­gári kötelességteljesitéssel kapcsola­tosak. Hogy ez mennyire szükséges és kívánatos, annak igazolásaként a hús­véti szózatnak csupán egy összefüggő vezető gondolatára utalunk. Azt panaszolja a radikálisok politi­kai csoportja, hogy a kormány nem követi más államok radikális újításai­nak példáját, tehát reakciós. Arról azonban hallgatnak, hogy a mi kor­mányunk nem követi más olyan álla­mok példáját sem, amelyek viszont akár nemzeti, akár nemzetközi dikta­túra felé hajlanak. És miért nem kö­veti? Azért, mert veszedelmekkel jár­hat — mondja Bethlen István gróf — egy nemzetre nézve a más talajból fakadt jelszavak és külföldi példák kritikátlan követése és mert már sa­ját bőrünkön tapasztalhattuk, milyen végzetes lehet az, ha egy országot erőszakosan szorítanak le a történelmi fejlődés alapjairól. A józan politika követelménye tehát az, hogy minden ország és mniden társadalom a saját szükségletei szerint teremtse meg a ma," : életformáit és alkotmányjogi ez. . 3Ít. így épit, így alkot, igy halad a ma­gyar kormány politikája. Nos és a belső akadályok gyártói, a radikális ellenzékiek mit tesznek? Világnézeti kérdések hajszolásában, ilyen ellenté­tek kihegyezésében merülnek ki. Kö­vetelik a külföldi jelszavak és példák kritikátlan átültetését. Nem adnak építő, reális kormányzati programmot. Pedig a nép ma nem kritikát, nem üres, handabandázó tagadást vár ve­zetőitől, hanem a legnehezebb, leg­égetőbb politikai és gazdasági prob­lémáknak megoldási módozatait. És .BEISMEREK MINDENT!.. .* Ötvanizai pengős sikkasztás miatt letartóztatták a meggyil költ Forgács Anna fivérét Néew ftlsztvZselő&ársávaB két év ófa dézsmálta az Ibusz Bérezi árát (Az „Uj Barázda" tudósítójától.) Néhány héttel ezelőtt Ítélte élethosz- sziglani fegyházra a bíróság Erdélyi Bélát, aki az ausztriai Millstattban egy szakadékba lelökte feleségét, For­gács Anna színésznőt, a zuzódásokkal pesti éjszakai mulatóhelyeknek, min* dig nagy társasággal jelent meg eze­ken a helyeken, pezsgőzött, szórta a pénzt és legutóbb is azzal vonta ma­gára a figyelmet, hogy barátai társaságának pezsgő­Forgács László és néhány tiszt­viselőtársa két év óta követtek el visszaéléseket a külföldi je­gyek kiadásánál és a vállalatot ötvenezer pengővel károsították meg. betegágyba került asszonyt pedig megmérgezte, majd megfojtotta. A szerencsétlenül járt Forgács Anna családját most újabb sulyos csapás érte, mert a meggyilkolt színésznő fivére, Forgács László 28 éves tisztvi­selő nagyszabású sikkasztás bűnügyének középpontjába ke­rült. A sikkasztás az Idegenforgalmi, Be­szerzési, Utazási és Szállítási r. t.-nak, vagy röviden Ibuszmk Nádor-utcai fiókjában történt, ahol a külföldi országokba, idegen vasútvonalakra szóló jegyeket állítják ki. Ennek a fiókintézetnek volt vezetője Forgács László, aki körülbelül két év óta feltűnően költekező életmódot foly­tatott, állandó vendége volt a buda­számláját az egyik mulatóhelyen ezerpengős pénzdarabbal fizette ki a hajnali órákban. Az Ibusz igazgatóságánál régen fel­tűnt ez a költekezés, még sem gondol­tak arra, hogy a fiatal Forgács László bűnös utón jut a pénzhez. Néhány héttel ezelőtt az osztrák vasutak igazgatósága hivta fel az Ibusz igazgatóságának figyelmét arra, hogy az osztrák vonalakra Bu­dapesten több olyan jegyet állítottak ki, amelyeken nem szerepelnek a sza­bályos hivatali bélyegzők. Az Ibusz igazgatósága megállapította, hogy a szabálytalanul kiállított jegyeket az intézet Nádor-utcai fiókjánál adták ki, amelynek Forgács László a veze­tője. Azonnal rovancsolást rendeltek el és néhány napig tartó vizsgálat után kiderült, hogy Forgács Lászlónak a bűncselekmény elkövetésénél négy tisztviselőtársa is segédkezett, névszerint Simánál Osz­kár, Kovács Béla, Braun László pénz­táros és Erdélyi István ellenőr. Mind az öt férfit bekísérték a főkapitány­ságra. Forgács László nem is taga­dott, hanem a következőket mondta: — Beismerek mindent, sikkasztó vagyok! A másik négy gyanúsított közül kettő tagadja, hogy a bűnös utón szer­zett pénzből kapott volna. Ezzel szem­ben a rendőrség és a könyvszakértők megállapították, hogy az öt fiatalember összejátszott, a könyvelést rendszeresen meghami­sították, a külföldi jegyekért befolyt pénz nagyobb részét megtartották és egymás között felosztották. A rendőr­ség mind az öt tisztviselőt letartóz­tatta. hallott valaha valaki ilyent a radikáli­sok részéről? Soha senki! Ezért ámí­tás részükről az a panasz, hogy nincs parlamenti váltógazdaság és pedig azért, mert a kormány vaskézzel tartja a hatalmat és senkit érvénye­sülni nem enged. Nem igy van. Parla­menti váltógazdaság, kormányképes ellenzék ma csakugyan nincs. De en­nek nem a kormány az oka. Oka az az ellenzék, amelynek nincs pro- grammja, tehát nincs gyökere a nem­zeti talajban, nem állanak mögötte tö­megek, csak néhány elkeseredett, vagy politikai üzletember. A tömeg az alkotó munka mellett sorakozik. Oda vonzó­dik, ahol az ige már testté lett. Aki ezeknek a kétségtelen igazsá­goknak tadatában olvassa a minisz­terelnök húsvéti szózatát, kell, hogy megismerje polgári kötelességét. Kell, hogy megismerje a magyar feltáma­dás felé vezető utat. Azt az utat, ame­lyen Bethlen István gróf halad az élen. ^ ..(ETfr Ás? ? * 182? APR. - 3. j 1 1929 április 3, szerda ára 6 fiHéPm^/. Budapest, XI. évf«, 74. s», ni bi«Ahh ELŐFIZETÉSI ARAB a m. kir földmivelésügyl SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: minisztérium kiadásában időnként megjelenő szak- Budapest, VILI. kerület, József-könxt 5. szám. kiadványokkal é9 a „Rádiós gazdasági előadások** TELEFONSZÁMOK: Szerkesztőség: József S Mesleianik hétle kivételével mindennap hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 f., CÍM: Budapest 4. szám. Fiőkbérlő. vasárnapokon 12 fillér. — Hirdetéseket milliméter A Tanácsadó rovat készséggel nyújt dijfalai díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. felvilágosítást minden ügyben. , i

Next

/
Thumbnails
Contents