Új Barázda, 1929. július (11. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-02 / 146. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK a m. Idr földmivelésügyl minisztérium kiadásában időnként megjelenő szak- kiadványokkal és a „Rádiós gazdasági előadások" cimii füzetekkel együtt: Egész évre 17 pengő, félévre 8 pengő 60 fillér, negyedévre 4 pengő 40 fillér, egy hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 f., vasárnapokon 12 fillér. — Hirdetéseket milliméter dijszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap 9 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, Vm. kerület, József-körut 5. szám. TELEFONSZAMOK: Szerkesztőség: József 463—07, József 463—08. — Éjszaka: Automata 140—71. Kiadóhivatal: József 463—09. LEVÉL­CÍM: Budapest 4. szám. Fiókbérlő. A Tanácsadó rovat készséggel nyújt díjtalan felvilágosítást minden ügyben. 9 közigazgatás uj levegője Abból az alkalomból, hogy a kor­mányzó legmagasabb kitüntetésben részesítette Scitovszky Béla belügymi­nisztert, Sztranyavszky Sándorjtllam- titkárt és mindazokat-a munkatársait, akiknek a közigazgatási reformról szóló törvény megalkotásában tevé­keny részük volt, a belügyminiszté­rium tisztelgő tisztikara előtt fontos kijelentéseket tett a belügyminiszter. Azt mondotta egyebek között, hogy az oi’szág közigazgatását uj levegőnek kell áthatnia. Vannak a túlsó táborban olyanok, akik azt szeretnék célzatosan kima­gyarázni ebből a kijelentésből, mintha ' a közigazgatásnak most már hivata­los megállapítás szerint is le kellene térni a régi tradicionális alapokról és egy bizonyos más irányba kellene hajlania. Abba az irányba, amelyet a .radikálisok hirdetnek követendőnek. Pedig ez nem igy van. A magyar köz- igazgatás uj levegőjét sem a belügy­miniszter, sem más arra illetékesek nem annak a levegőnek értelmeztek, amelyben a radikális jelszavak virul­nak és érvényesülnek. A közigazgatás uj levegője nem a történelmi múlttal való szakítást, ha­nem az annak alapjain való haladást jelenti. Haladást a kor szellemének megfelelő szociális irányban. Abba az irányba, amelyet az agrárpro- gramm már évtizedekkel ezelőtt meg­szabott, amikor a falu kulturális és gazdasági felemelését vette pro- grammjába. Ez az agrárprogramm a törvényhozás terén csak a háború és forradalmak után nyert polgárjogot és Bethlen István gróf kormánya az, amely lépésről-lépésre, fokról-fokra az állam mindenkori erőviszonyainak megfelelően megvalósítja. Most jutottunk el a megvalósítások terén a közigazgatás reformjához. Természetes tehát, hogy a belügymi­niszter az uj levegőről szól, amelynek a hazai közigazgatást át kell hatnia. Idomulnia kell a közigazgatásnak a szociális szükségletekhez, a haladó korhoz, a fejlődő kultúrához és nép- müveltséghez. És ez korántsem azt je­lenti, hogy uj köntösben kell mutat­koznia, a régit pedig az ócskaságok lomtárába kell dobnia. A magyar köz- igazgatásnak, épp úgy, mint az igaz­ságszolgáltatásnak, mindig az volt a legnagyobb erőssége és ékessége, hogy tudott lépést tartani a haladó korral. Ezt a lépéstartást jellemzi az uj le­vegő. A szociális tartalmat jelenti, amelyet minden terén a közéletnek meg kell teremteni és minden közin­tézményt vele telíteni. De nem úgy, hogy megtagadjuk a tisztes múltat, hanem úgy, ahogyan az Ő3i kastély urai cselekszenek, mikor az alapjaiban rendíthetetlen épületet csinosítják, tatarozzák és a kor vívmányainak megfelelően uj felszerelésekkel gazda­gítják. * És ez az igazi, ez a tartósan alkotó és épitő, ez az államokat és nemze­teket erősítő, konzerváló munka. Olyan munka, amilyenre a trianoni Magyarországnak szüksége van. A MAGYAR DAL ÜNNEPE Ms, Egri Dalkör nyerte a vándordíját a debre dalosDersenyen Tiszesser dalos afInán csendült föl egysserre a „Nem, nem, [ soJ&ai*' — A Uormánysó is felen volt a versenyen — A nyertes dalárdáid névsora A Debrecenbe sereglett tízezer dalos pezsgő elevenséget teremtett a máskor oly csendes cívis városban. Az Országos Da­losverseny ünnepségei Péter-Pál napján érték el a tetőpontot s ezen a na­pon feledhetetlen látványosságokban és gyönyürségekben volt részük a debre­cenieknek. Szombaton reggel érkezett meg Debre­cenbe Horthy Miklós kormányzó és fele­sége. A pályaudvaron történt fogadtatás után a kormányzó Hadhúzy Zsigmond fő­ispánnal együtt a város hires ötösfogatá­ban vonult be a városba, amelynek közön­sége leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a legelső magyar embert. A kormányzó és kísérete egyenesen a Csokonai Színházba vonult, ahol zsúfolt nézőtér előtt kezdő­dött meg a legkiválóbb dalárdák versenye a kormányzói vándordíjért. Sipöcz Jenő dr. budapesti polgármester, az Országos Dalossszövetsége elnöke, lelkes szavakkal üdvözölte a magyar dalosok nevében a kormányzót, majd a versenyben résztvevő öt dalegylet énekelt. A szinházl ünnepi főverseny lezajlása után a kormányzó és felesége visszautazott Budapestre. Délben az Angol királynő-szállóban vil- lásreggell volt, amelyen több felköszöntő hangzott el a kormányzóra, az ország boldogulására, a magyar dalosügyre. A dalo3szövetség nevében Frühwirth Mátyás országgyűlési képviselő válaszolt. Este kezdődött meg a választmányi és bírálóbizottsági együttes ülés, amely a versenyben résztvett dalárdák osztályo­zása fölött döntött. Ugyanekkor kezdő­dött Debrecen főbb útvonalain a virág­ünnepély és a koesikorzó. Virágos kocsik járták végig az utcákat s a dalkörök lain- pionos szerenádokkal szórakoztatták a debreceni közönséget, amely az utakat zsúfolásig megtöltötte, úgy, hogy az egész város egyetlen hömpölygő, csillogó szemű, vidám néptömeggé változott Konfetti- csatákat vívtak, itt is, ott is felzendült a dal, — önfeledt jókedv lett úrrá a máskor oly csendes városon, amelyre erre az éj­szakára mosolyt varázsolt a magyar dal. Pontban éjfélkor a Piac-téren kigyulladt Csonkamagyarország villanykörtékkel és virágfüzérekkel káprázatosán feldíszített képe és a dalárdák — tízezer dalos egy­szerre — üsszkarban énekelték el a „Nem, nem, soha!“ férfikórust. Szem nem ma­radt szárazon ezekben a megrenditően szép pillanatokban, hogy azután viharzó lelkesedéssel törjön ki a szivekből a hála tapsa és ujjongása a magyar dalosok gyönyörű szerepléséért, A káprázatos éj­szakai felvonulás a hajnali órákban ért véget. A kormányzói vándordíját. — remek­mívű hatalmas serleget — az Egri Dalkör nyerte el. a Királydijat a MÁV gépgyá­rának „Acélhang“ dalegylete, a vegyeskar első diját a Szegedi Dalárda hódította el. A nehéz müdalversenyben első lett Buda­pest Székesfőváros Elektromos Müveinek Dalköre, a könnyű müdalvei-seny győztese a Dunakeszi „Magyarság" Dal- és Ön­képzőkör. A kezdők versenyében első lett a „Zugligeti Erdei Visszhang Dalkör", vé­gül a népdalegyveleg első diját a Rákos­palotai Dalkör nyerte eí. A debreceni Országos Dalosverseny sikere mindenkit meggyőzött a magyar dalosügy hatalmas fejlődéséről s arról* hogy a magyar dal a legnagyobb nemzet­nevelő erők egyike, 4 POLITIKA HÍREI ÍCotmúnyssúi Icitiinieiés a Kö&igassgaMsi fm&a&laí &s&er$£&sszíöimel£ ség jelenlétében tartotta meg képviselői beszámolóját, amelyen Sztranya vszky Sándor belügyi államtitkár és az Egysé­gespárt számos tagja Is megjelent. A be­számoló után Sztranyavszky Sándor ál­lamtitkár mondott szép beszédet. . A kormányzó Scitovszky Béla belügy­minisztert, Sutranyavszky Sándor, Ladik Gusztáv és Blaha Sándor államtitkáro­kat, Horváth Béla miniszteri osztálytaná­csost é3 Halász Károly miniszteri segéd­titkárt legfelsőbb kitüntetésben részesí­tette. Ebből az alkalomból a minisztérium tisztikara ma délelőtt az uj díszteremben tisztelgett a miniszter előtt. Sztranyavszky Sándor államtitkár üdvözlő szavaiban ki­emelte Scitovszky miniszter érdemeit a közigazgatási reformjavaslat tető alá ho­zása körül, mire Scitovszky belügyminisz­ter meghátóttan köszönte meg az üdvözlést < és azokat a munkatársait üdvözölte rnele- ■ gén, akik a reform megalkotásában seg' " '.égére voltak. A miniszter hangsúlyozta. hogy az egész ország közgazgatását uj levegőnek kell áthatnia, majd átnyújtotta a kitüntetett tisztviselőknek az érdemren­deket. Sárosd 1község tif dísz­polgárai Sdroíd község díszpolgáraivá választotta Esterházy László gróf és Farkas Elemér dr. képviselőket, akiknek a díszpolgári oklevelet szombaton ünnepies külsőségek között, a lakosság tüntető lelkesedése köz­ben adták át. Képviselői Iheszáxnoló Tóin Pál dr. a szarvasi kerület ország­ig gyűlési képviselője vasárnap nagy közön­Tömeges csatlakozások a Revíziós Ligához Az alábbi munkás-, lpafts-, tlsZtvfSelŐ- és gazdacsoportok jelentették be tegnap csatlakozásukat a Revíziós Ligához: A Ma­gyar Görögkatolikusok Országos Szövet­sége, a Bpest-Rákosi Polgári Társaskör, Nagykanizsa város társadalmi egyesüle­tei, Jászjákóhalma község munkássága, a Szuperfoszfát Mütrágyatermelö és Érté­kesítő Rt. tisztviselői, a Debrecen! Ipar­testület. Az utóbbiba 4000 iparos tartozik. Csatlakozott továbá a ligához a Pénzinté­zeti Központ egész tisztviselő! kara, a Kis­pesti Általános Ipartestület és a Jász árokszállási Keresztényszoeláll* Munkás­egylet, 1929 julius 2, kedd Éra 6 fillér Budapest, XI. évf., 146. ss.

Next

/
Thumbnails
Contents