Új Barázda, 1929. december (11. évfolyam, 274-296. szám)

1929-12-01 / 274. szám

2 filHUlM 1929 december 1, vasárnap Duriní dí Monza olasz kövei búcsút vesz Magyarországtól mmmBmmmmammaammmmatmammrnmmemti Délameríkába utazik, ahová nagykövetié nevezték ki rA~ „Vj Bará,.da“ tudósItójától). D.urini di Monza gróf, aki hat éven át képviselte Budapesten Olaszorszá­got, vasárnap délután , búcsúzik Magyarországtól és elutazik Délam villába, ahová nagykövetté nevezték ki. Az olasz követ szombaton fogadta a magyar sajtó képviselőit, kik előtt búcsúképpen többek között a követ­kezőket mondotta: — Mielőtt távoznék, szívélyes üd­vözletemet akarom küldeni a magyar nemzetnek. Hat éret töltötten: itt, életem legszebb hat esztendejer. Annyi bizonyságát kaptam itt a nagyrabecsülésnek és szere­tetnek, hogy lehetetlen ezt meg­hatottság nélkül tudomásul venni. Elsősorban a kormányzó vr ofÖmél­tósága elhahnozott nagyrabecsülésé­nek minden jelével, azután a minis.: terdnök vr adta megható bizonyságát ba rá ti é izeim t in eb. Legjobban meglepett azonban á magyar nép legszélesebb réte­geinek személyem iránt meg­nyilvánult rokonszenve és sze­retje. Most napról-nápra leveleket kápek sz ország minden részéiből olyan em­berektől, akiket soha nem ismertem és akik legőszintébb és legmeghatóbb hangon sajnálkoznak távozásom fe­lett. Az én működésem tulajdonkép­pen csak abból állt, hogy végrehaj­tottam. Mussolini és Grandi utasítá­sait. S ezeknek az utasításoknak vég­rehajtásába az egész szivemet vit­tem bele. Olaszország mindig teljes erővel támogatja a magyar érdeke­ket. Legyenek meggyőződve, hogy ez így lesz a jövőben is, mert ha Mussolini egyszer szavát adja, akkor ki is tart mellette. Amikor Mussolini azt mondta, hogy a szerződést aláírom és ezentúl a magyar számíthat, rám, azóta minden alkalommal támogatja a magyar szempon­tokat. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az nem mond igazat. Ezután az újság­írók felé fordulva . a következőket mondotta: • ' — Kérem, adják tudtára a magyar népnek, hogy-'végtelen sajnálattal távozom innen. Remélem, hogy két év múlva visszatérek Európába és akkor eredményesebben folytatom akciómat. Magyarország melleit. ■ Ne veszítsék el türelmüket, fogjanak össze Dolgozzanak és remélem, hogy Magyarországra szebb jövő Virrad. Ti«emötévi toortiSnre ttéliélk Baba AnnIfeáLÍ, éves méreg keverőnőt A logházőröknelí kellett megfékezni a dühös as szonyt (Az- „Vj Barázda" tudósitójától). Béig rúdból jelentik: Baba Anviíca ífclebbezését tárgyalta ma az újvi­déki felebbviteli törvényszék. A 9S éves méregkeverönő ezúttal is olyan arcátlanul viselkedett, hogy több- ízben a fogházat-üknek kellett közbe­lépniük- s meg akadály ózni azt, hogy az öregasszony vádlottársaira ne ro­hanjon, akik súlyos vádakkal illették. Baba Anuika ezúttal is konokul taga­dott és amidőn a bíróság kihirdette ítéletét, amely az első bíróság Ítéle­téi, lő évi börtönt, jóváhagyja, két­ségbeesetten tördelte kezeit. Az öreg­asszony csak arra nyugodott meg, midőn védője közölte vele, hogy rnég- egyszer felebbezhet. Hét kommunista tüntetői őrizetbe vett a rendőrség (Az „Vj Barázda" tudósítójától.) A szociáldemokraták tegnap este a régi képviselőházban gyűlést tartot­tak, amelyen az uj fővárosi törvény- javaslatot vitatták meg. A gyűlés ideje alatt több fiatal munkás meg akarta zavarni a szónokok beszédét, sőt egy ízben a szónoki emelvényen álló Peyer Károly szociáldemo­krata képviselő elé záptojást dobtak. A munkások kituszkolták maguk közül a rendbontó, elemeket, későb azonban a Rákóczi-iiton verődött össze éretlen kommunista suhancok csoportja. Mi­dőn az Erzsébet-körut sarkára értek, hangosan kiáltozni kezdtek : — Munkát! Kenyeret! Le a reakció­val! A kommunista csoport az Erzsébet- körtiton a W ess elé n y i - u teáig folytatta útját, ott azonban már várta az időközben értesí­tett gyalogos- és lovasrendőv- csap&t és szétoszlatta a tüntető kommunistá­kat. A fiatalemberek azonban ismét összeverődtek és midőn a rendőrség újból szétoszlásra szólította őket, ■nem akartak engedelmeskedni, mire a lovasrendőrség parancsnoká­nak utasítására a rendőrök kard­lappal kergették szét a tüntető csoportot. A tüntetésnek egy sebesültje volt. Dudás Bertalan 21 éves cipészsegéd, akinek könnyű sérülését a Rókus- kórházban kötözték be. Majd hat tár­sával együtt előállították a kapitány­ságra, ahol megindították ellenük az eljárást. A magyar kormány cser kötetes könyvtárt ajándékoz a pápának Most, hogy az egész katolikus vi­lág XI. Pius pápa pappászentelése ötvenedik évfordulóját készül meg­ünnepelni, Magyarország is kifeje­zést óhajt adni, hódolatának és hűsé­ges ragaszkodásának. A magyar kor­mány a jubileum alkalmából a pápá­nak különleges magyar könyvgyűj­teményt fog felajánlani, amelyet Barcsa György vatikáni magyar kö­vet ad át. A pápa világszerte ismert könyvbarát, éveket töltött el könyv­tárakban s amikor 1891-ben Buda­pesten járt — természetesen akkor még csak mint Achille Ratti — a Nemzeti Muzeum könyvtárát is meg­látogatta. A magyar kormány több, mint ezer kötetből álló ajándéka fel­öleli a Magyarország történetét, egy­háztörténetét, régiségtörténetét, mű­vészettörténetét s a magyar irodal­mat és nyelvtudományt tárgyaló alap­vető és összefoglaló munkákat s re­mek kötésekben kerül ki Kómába. Örffy Imre nyilaíUoszaía as a^mínisszíráció egysserUsiíésérőf Becemherben megielenife az erre ronaíííosd miniszteri rendelet (A: „Vj Barázda" tudósítójától.) A tegnapi minisztertanács foglalkozott azokkal az intézkedésekkel, amelyeket az adminisztráció egyszaRüsitéséee meg akar valósítani. A tervezget Örffy Imre or- szíiggyülési képviselő dolgozta ki. ki töb­bek között a következőket mondotta mun­katársunknak : — Az r.z akció, mellét az adminisztráció egyszerűsítésére megkezdettünk, rövidesen végezni fog közigazgatásunk igen sok kiáltó bajával. Bejelenthet)ük, hogy leg­később december, hó közepéig megjelenik a közhivatalok ügyrendjéről szóló minisz­teri rendelet, mely igen Jelentős reformo­kat fog életbeléptétől. A társadalom min­den rétege fokozol! érzékenységet niutat a közigazgatási apparátusnak legalább fél- századdal elmaradt lassúsága és nehéz­kessége miatt. A legkisebb hatáskörben működű tisztviselőnek is módja lesz se­gíteni nekünk a munkában, ba minden tisztviselő, kezeljen a kiadásra kerülő kormányrendelettel, el lesz telve attól a jószándéktól, hogy azokat tényleg végre is hajtsa, óriási meg­könnyebbülés fog beáilani. A nagyközönség fel Jog lélegzetű, a tiszt­viselők pedig az egész magyar közvéle­mény elismerését fogják kivívni maguk­nak, Ötvenfilléreselcet Hamisított a báiyai nmln&r & piacon aUarí túladni a §amis pénzen (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Kalocsáról jelentik : Az utóbbi időben több hamis ötvenfülérest hoz­tak forgalomba. A kalocsai csendőrség egy hétig tartó nyomozás után Jánosi József bátyai molnár személyében elfogta a pénz­hamisítót. Megtalálta a esendó'rség a ma­lomban azt a kezdetleges hami- sitógépet Is, amellyel a hamis iitvenfilléreseket gyártotta. Vallomása szerint eddig mintegy het­ven darab hamis ötvenfülérest készí­tett. Eleinte csak egyet-egyet mert kiadni, később azonban a bátyai piacon egyszerre több hamispénzt hozott forgalomba Gazd&k ügyeimébe! FcfM.ó s Olaj I-ósaseratE&mol puhít, íefcetlt é.& tarlóssá lesz Gyártja : C. M. Miiller és Társa, Budapest, WL, Gizella-ut 53 55. Kapható mlfiden üör- és fflsxerkeres&edéslíen. és ez vezetett nyomra. Jánosit az ügyészség fogházába szál­lították. . >>Szent István. Mrodalma teljes egység« Francia egyetemi tanár eh'iadása Magyarországról Parisból jelentik: Louis Villát fran. cia. egyetemi tanár, a páriái nemzet­közi tudományok főiskoláján a jelen - kori ..Magyarországról tartott előadá­sában kimutatta, hogy Szent István birodalma teljes egység, Erdély ép úgy hozzátar­tozik Magyarországhoz, mint Elzász-Lotharingia Franciaor­szághoz, továbbá, hogy Magyar- országon a kisebbségeket soha­sem nyomták el, ellenkezőleg Magyarország azokat a legna­gyobb liberalizmussal kezelte. Megállapította végül, hogy Magyar- országon a nemzetiségi kérdés c3ak azóta áll fenn, amióta a Habsburgok érdekében állt, hogy Magyarország ellen fordítsák a nemzetiségeket. Vil­lát tanár előadását a nagyszámú elő­kelő közönség meleg ünnepléssel kö­szönte meg. A JÓTÉKONYCÉLU M.KIR. ÁLLAMI \ SORSJÁTÉK / i Főnyeremények i / \ 30.000 / \ 20.000 / \ 15.000 / \ 10.000 j \ pen?ő stb. összesen / V 17.000 nyeremény / B lscember 21-éss | sorsjegyek ára: fig61 Fél - -1 és fél pengő | a bank- és sorsjátéküzletben, Hl Skben és postahivatalokban |

Next

/
Thumbnails
Contents