Új Élet, 1980 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1980-01-10 / 1. szám

i w 7) es figyelemmel, teljes ________________hip­levők kivételes figyelemmel, teljés elég­tétellel követték, s több ízben erőteljes tapssal és éljenzéssel húzták alá. Hosz szasan skandálták: Ceauşescu — RKP! Ceauşescu és a nép! Ceauşescu — Romániai A képvise­lők — nemzetiségi különbség nélkül társadalmunk összes kategóriáinak képviselői — ismét kifejezték hazafias büszkeségüket hogy a párt és az állam élén az az emberséges férfiú áll, aki hitet kovácsolt abból, hogy a haza drága földjén megszülessen a legigaz­ságosabb és legemberibb társadalom — a szocialista és kommunista társa­dalom. Az elfogadott, jelentős dokumentu­mok révén népünk egészének ez a fó­ruma bebizonyította szocialista társa­dalmunk mélységes demokratizmusát, a dolgozók közvetlen részvételét pár­tunk és államunk bel- és külpolitikája kidolgozásában és életre keltésében, az egész nemzetnek azt az elhatároz ti-' sát hogy harcoljon hazánknak a civi­lizáció és haladás újabb csúcsaira való emeléséért a szocialista Románia sza­badságának, függetlenségének és szu­verenitásának megvédéséért. A kongresszus keretében nagy jelen­tőségű esemény volt a Szocialista De­mokrácia és Egység Szervezeteinek Országos Konferenciája, amelyen 924 küldött vett részt Az Országos Kon ferencia keretében Tamara Dobrin elv­társnő, a Front Országos Tanácsa Vég rehajtó Bürójának ügyvezető elnöke tájékoztatást terjesztett elő Nicolae Ceauşescu elvtársnak, a Román Kom­munista Párt főtitkárának,a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja elnöké­nek azon javaslatai életbeültetéséről, amelyeket a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezetei megalakításával és tevékenységével kapcsolatban tett A részletes tájékoztatás nyomán élénk vita alakult ki, amelynek sörén számosán kértek szót Felszólalásaik­ban a szónokok felvázolták a Szocia­lista Demokrácia és Egység Szerveze­tei tevékenységének számos terüle­tét, kidomborítva az új szervezési keret politikai jelentőségét, s rámutatva arra, hogy az új szervezési keretben a hon­polgároknak — akik tagjai a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezeteinek — intenzíven részt kell venniük a poli­tikai életben, a dolgozók munka- és életkörülményeivel összefüggő kérdé­sek megoldásában. A vita résztvevői vállalták, hogy tevékenységükben a munka minőségi oldalait domborítják ki, növelik a munka termelékenységét, magasabb fokon értékesítik az ország erőtartalékait, még inkább hasznosít ják a helyi erőforrásokat jobban gaz­dálkodnak a nyersanyagokkal, segéd anyagokkal, takarékoskodnak a fűtőa­nyaggal és az energiával. Központi helyet kapott a vita során az új, előre­haladott forradalmi tudatú ember for­málásának, a néptömegek ismeretköre bővítésének, a harcos forradalmi szel­lem, a szocialista etika és méltányos­ság ápolásának kérdése Felmerült az az igény, hogy tovább kell tökéletesí­teni a tömegtájékoztató eszközöket, s hogy egyre jobb körülmények között kell megrendezni az olyan nagy és át­fogó, rendkívüli jelentőségű rendez vényeket mint amilyen a Megéneklünk, Románia Fesztivál, a Daciada A fel­szólalók számos javaslatot tettek azok­kal a módszerekkel kapcsolatban, a- melyek biztosíthatják a Szocialista De­mokrácia és Egység Szervezeteire há­ruló feladatok példás teljesítését Valamennyien, akik szóra emelked­tek, lelkesen mutattak rá arra, hogy a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezeteinek alakuló gyűlésé nagy­szerű alkalmat szolgáltattak arra, hogy megnyilvánuljon egész dolgozó né pünk egysége a Román Kommunista Párt főtitkára, Nicolae Ceauşescu elv­társ körül. A felszólalók egyetértettek a Szo­cialista Demokrácia és Egység Frontja Alapszabályzatának módosításával, a- mely a Front szervezeti felépítésére vonatkozik. Ezután a küldöttek egyhangúan meg­választották a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezetei 209 tagból álló Központi Bizottságát. A Központi Bi­zottság első plenáris ülésén 19 tagú Bürót választott. A konferencia résztvevői a munkála­tok lezárása előtt lelkesen elfogadtak egy táviratot Nicolae Ceauşescu elv­társ, a Román Kommunista Párt főtit­kára, Románia Szocialista Köztársa­ság elnöke címére. «Büszkeség és öröm töft el — hangsúlyozza többek között a távirat —, hogy a legragyogóbb forradalmi következetességű, kipróbált párt vezet bennünket, s hogy a Román Kommunista Párt, Románia Szo­cialista Köztársaság élén önt tud­hatjuk, Nicolae Ceauşescu elvtárs, a román nép kiváló fiát, a modern Románia megalapítóját és meg­teremtőjét, az emberséges embert, hazánk függetlenségének, a jobb, igazabb világ, a béke és a népek közötti együttműködés biztosítá­sának félelmet nem ismerő forra­dalmár harcosát.» NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS ELŐADÓI BESZÉDÉBŐL A Szocialista Demokrácia és Egy­ség Szervezetei forradalmi-hazafias po­litikai tömegszervezetek, amelyek a Szó cialista Demokrácia és Egység Frontja keretében szervezik és folytatják tevé­kenységüket Jelentős szerepük lesz a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja keretében, abban, hogy szoros együttműködésben és a párt vezetése alatt megszervezzék az összes dol­gozó kategóriák részvételét a külön­böző tevékenységi területek irányításá­ban, a közügyek intézésében, mind helyi, mind pedig országos szinten. A Szocialista Demokrácia és Egy­h ség Frontja — amely képviselőket ja vasol az összes államhatalmi szervek be — javasolni fog képviselőket a Szó cialista Demokrácia és Egység Szer­vezeteinek soraiból is. Úgyszintén a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezeteiből különböző vezető mun­kakörökbe elő kell léptetni olyan hon­polgárokat akik kellő képességekkel és szakavatottsággai rendelkeznek, ha­tározottan és önfeláldozóan szolgálni tudják a társadalom érdekeit, a szocia­lizmus és a kommunizmus ügyét a haza függetlenségének és szuvereni­tásának ügyét A Szocialista Demok­rácia és Egység Frontja és ennek ta­nácsai úgyszintén járuljanak hozzá fo­kozottan ahhoz, hogy a dolgozók, a közvélemény széles körű és rendsze­res tájékoztatást kapjon politikai és társadalmi életünk összes kérdéseiről, mozdítsák elő a párt intézkedéseinek és akcióinak megmagyarázását a tö­megek mozgósítását és tudatos rész­vételét az említett intézkedések és ak ciók megvalósításában. A Szocialista Demokrácia és Egység Frontja kereté­ben A demokrácia fóruma elnevezés­sel nyilvános gyűléseket kell szervez­nünk, ahol a honpolgárok széles töme­gei szervezetten megvitathatják gaz­dasági, társadalmi és politikai életünk különböző problémáit A Szocialista Demokrácia és Egy­ség Frontja, összes tagszervezetei to­vábbi tevékenységük során tekintsék állandóan központi teendőjüknek, hogy mozgósítsák a dolgozókat a XII. pár t kongresszus határozatainak teljesítésé re. A pártkongresszuson elfogadod Irányelvek és a többi program legyen a Szocialista Demokrácia és Egység Frontjának programja, a területi pro­filú gazdasági-társadalmi fejlesztési programok pedig a Szocialista De­mokrácia és Egység Szervezeteinek programjai. A szocialista Demokrácia és Egység Frontja ápolja következetesen a dolgo­zók körében a szocialista hazafiság nemes érzéseit, járuljon hozzá a lehető legaktívabban a román, magyar, né­met és más nemzetiségű dolgozók egységének és testvériségének erősí­téséhez az új társadalmi rend építé­séért, hazánk — a szocialista Romá­nia — haladásáért és felvirágoztatá­sáért folytatott közös munkában harcban. A szocialista Demokrácia és I ség Frontjára különlegesen fontos rep hárul a választási kampány készítésében és lefolytatásában, f zá keH járulnia ahhoz, hogy az áll hatalmi szervekben ésszerűen ki seltessék magukat az összes dole kategóriák, beleértve a Szocialista mokrácia és Egység Szervezete tagságát is. Az egységfront foglal zék azzal, hogy olyan embereket lasszanak meg nagynemzetgyűlés néptanácsi képviselővé, akiknek i tekintélyük van a néptömegek köré n s akik egész munkásságukkal sz tolják a hazánk szüntelen fejleszl ről szóló program nagy célkitűz nek sikeres elérését A választások egész előkészít annak jegyében kell lebonyolítani, I széleskörűen mozgósítjuk az e nép erőit és energiáit a XII. parik resszus határozatainak, az 1980-as nek és az egész ötéves tervnek a sítésére. A március 9-i választások tai sák messzemenően társadat mély demokratizmusát, a tömegr tív részvételét a társadalom veze ben, a párt és a dolgozók, a honf rok és az államhatalmi szervek szorosabb kapcsolatait! NICOLAE CEAUŞES ELVTÁRS ZÁRÓBESZÉDÉBŐ A kongresszus egész meneti nyitotta, nemzetiségi különösé kül az összes dolgozók, az égé megbonthatatlan egységét a IT n. ■ Kommunista Párt vezetése a mely társadalmunk politikai vezr je, s szoros egységben és eg egész néppel teljesíti történél detését, mert csakis ezen az út o tosítható a szocializmus és <• t munizmus megteremtése. Ragyogó, nagy perspektíváin rammal rendelkezünk a szoci. és a kommunizmus megterem- Romániában, ahhoz, hogy őrs a haladás és a civilizáció újai csaira emelkedjék. Most a dönt mény az, hogy megkezdjük e p. megvalósítását Lássunk műnk; “i tározottan minden tevékenyséi torban, mert mint köztudom; zárólag a munka a társadalmi h nak, hazánk egész jövőjének ha­tározó tényezője, akárcsak a2 - emberi társadalom haladásán határozó tényezője. Amikor Szocialista Demokrácia és t Frontjának további feladatait ti a teendőket konkrétan egyetle datban foglalhatjuk össze: ki-ki munkahelyén lásson hozzá az dott határozatok töretlen me tásához, tegyen meg mindent fejlesztési programjának valór sáért! Rendíthetetlen meggyőzt„ hogy a kongresszus összes ré a Szocialista Demokrácia és Frontjának tagszervezetei, bel a Szocialista Demokrácia és Szervezetét is, teljes egységI nak munkálkodni, hogy hazái ladás és a civilizáció újabb csúcsaira emelkedjék, hogy diadalmaskodjék a szocializmus és a kommunizmus Romá­niában. Q

Next

/
Thumbnails
Contents