Uj Idők, 1942 (48. évfolyam, 1-26. szám)

Lapszámok

Oldal nemes Huhav Imre: Hogyan éllek Gondar hős védői 44 Június 18. 694 Magyar huszárok 735 Otrantó 571 Udvari bál és Bál az udvar­nál . . 158 Szabó Lőrinc: Shakespeare é s lírikus versenytársai 61 Szentmiháíyiné Szabó Mária: A haza­térés dala lfi> Szerb Antal: Л kétarcú hallgatás . 457 Költi'». boszorkánymester és ' méregkeverő 613 Székely Tibor: Tanulok 431 vitéz Takátsy György: Baldi, a Gott­erhalte és a Rákóczi-induló . . . 639 Zeigray Julianna: Dzenet 760 Zsuffa Tibor: A cigányokról. ... 75 Versek Babav József: Egyedül 220 Könyörgés 693 l'reluclium 437 Románc 406 Visszafelé 667 Baja Mihály: Tavaszi fény 463 Remy Belleau: Április. Fordította: Radnóti Miklós . 427 Bódás János: Készül a föld . ... 546 Meddő napok 334 Abraham (.lowley: Szerelem a napsu­garas szemében. Fordította: Rácz György 13 G. K. Chesterton: A tél gyermeke. Fordította: Raies István .... 3 A \ ópső perc. Fordította: Raies István 639 Chiabrera: A rózsa. Fordította: Lá­nyi A iktor 36 Az ibolya. - Fordította: Lánvi Viktor 36 ( isatáry Káinián István: Naphivogató 620 /. ( su к ás Irén: Szentmise az árva­házban 680 Borsi Darázs József: Felhő fut a Nyár elé 336 Darvas Szilárd: Téli estén a Halász­bástyán 273 Falu Tamás: Elfúlta - . 34 Évek 122 Füred 663 Rom 373 Védőbeszéd 457 Fodor József: Antik árnyak . . 486 Gallay-Gaibel Sándor: -Meteor . . . 339 Ö, együtt énekelni 491 — — Szélcsend 132 Tarka tavaszt nézek .... 586 Goethe: Faust búsvéti sétája. Fordí­totta: Szabó Lőrinc 402 - — Vándor éji dala. Fordította: Győri-Juhász Jenő 673 Gv'urányi László: A boldogság tapsa 406 lladlaub: Gyermekes szerelem. For­dította: Képes Géza 678 Kétlielvi Harmatit Imre: Horthy Mik­lóshoz 691 — — Tavaszi reggel 583 Harsányi Zsolt kilenc verse .... 396 — Lilla-paraphrase 542 Нал as István: Egy várromon 314 — Széphalom 764 Agyagfalvi Hegyi István: Fordított világ 549 Holló Él-nő: Eső előtt 522 — — Korsós leány 72 Francis Jammes: Harmadik Flégia. Fordította: Lányi Viktor .... 572 Kacsmári Imre: I lópehelysors . . 185 — Néma vallomás 525 Karafiáth Jenő: Fanny Luukkonenhez 159 —- — Farsang a Sashegyen . . . 185 Károlyi Amy: Június 707 Kcéri-Szántó Imre: Találkozás az idő­vel 461 Bűvös éj 611 Komjáthy Aladár: Égi segedelemmel 635 Konkoly Miklós: Szalonnasütés . . 341 Kosárvné Réz Lola: Templomba me­írvek 98 Oldal Kö\y János: Én lefekszem.. . . . 516 Kunszerv Gyula. Viola-dalok . . 309 Lányi Viktor: Litánia 752 Majthényi György: A fiataloknak 282 Marconnay Tibor: Buzdítás tavaszra . 735 Máiai Sándor: Alku д szenvedéllyel . 631 — Mert múlik .... 631 Parancs 631 Pecsét 631 Szekszárdi Molnár István: Hozzá 186 Móra László: Jut-e eszedbe? . . . 602 Mutsulii to: Hat vers. Fordította: Sö­\ény Aladár 5,. \ ályi Nagy Géza: Eger 166 — — Szeged 166 Nedeczkv György: A csönd az én barátom 649 ölbey Irén: Fekszem a réten . 276 Ki érti meg? 408 Paál Erzsébet: Szerelem 590 Petri Mór: Elszalasztott perc 139 Törik a malom 61 < Radnóti Miklós: Január 13 Rács Géza három kínai versfordí­tása 550 Rainer Maria Rilke: Leánybánat. For­dította: Lányi Viktor 694 — Öszi hullás. Fordította: Mé­szöly Dezső 195 Arthur Symons: A kéz, amely kopog­tat. Fordította: Dragorits Eugénia . 644 Szabó Lőrinc: Gépek 331 — - Ima 211 Szálkái Miklós: Az első lecke . . 200 Szathmáry István: Elégia 759 Számadó Ernő: Vers 279 Szász Károly: Bírod-e, szívem? . . 723 Szász Károly: Szomorú dal .... 575 Szegedi István: Áruhiány 650 — József-utca 465 Tűnő lány 249 Sz. I.: Első csengetés 264 Székely Tibor: Olvasd költőidet . . 214 Don José Vargas Tamayo: Mare no­bisciim. Domine. Fordította: \ntal Gábor 365 Tábor István: Hajnali ima .... 559 Kovácsműhek 726 Téli éj 164 Temesvár* Kriszta: Télesti dal . 185 Térev Sándor: Olvadás 370 Tóth Eszter: Péter fényképe 547 Traeger Ernő: Hűséges őr . . . 128 — - Szent Margit élete .... 254 Varga Lajos: Tél 79 Váry Albert: Az emlékek .... 520 Örök várás 674 Vöröss István: Gyümölcsök .... 498 — — Igézet 647 Lágyan 100 \ itez Zerinváry Szilárd: Tavasz a réten 730 Zivuska Andor: Tán jobb is így ... 52 Vigyázva ringasd .... 52 lYlütordítások Antal Gábor: Marc nobiscum, Do­mine. Don José Vargas Tamayo verse 364 Dragorits Eugénia: A kéz, amely ko­pogtat. Arthur Symons verse 644 Győri-Juhász Jenő: Vándor éji dala. Goethe verse . 673 Képes Géza: Gyermekes szerelem. Hadlaub mester verse . . . 678 Lányi Viktor: A rózsa. Chiabrera verse 16 — — Az ibolya. Chiabrera verse . 36 Harmadik Elégia. Francis Jam­mes verse 572 — — Leánybánat. Rainer Maria Rilke verse , . . 694 Mészöly Dezső: Öszi hullás. Rainer Maria Rilke verse 195 Radnóti Miklós: Április. Remy Bel­leau verse 127 Raies István: A tél gyermeke. G. K. Chesterton verse 3 A végső perc. G. K. Chester­ton verse 639 Oldat Rácz György : Szerelem a napsugaras szemében. Abraham Cowley verse 13 Sövény Aladár: Mutsuhito császár hat verse 577 Szabó Lőrinc: Faust húsvéti sétája. Goethe verse 402 Könyvismertetések Benedek Marcell: A falu küldöttje. Mátyás Ferenc regényéről .... 486 — — A v irrasztó. hányi Ferenc regényéről 553 B. M.: A Paradicsom dombja. \\ . I'etrolay Margit regényéről . 313 — Az Fgvesült Mlamok története. Balla Antal könyvéről 136 — — Az idegen. Kolozs Pál regé­nyéről 350 vitéz Bodor Aladár: Aranylegenda. Gáspár Jenő elbeszéléskötetéről . (>48 — — lg) beszélj hazádról. Orbók Attila könyvéről 674 Falu Tamás: Bárd Miklós költemé­nyei . 101 F. T.: Csend. Iiékc, fény. Stadler Aurél verseiről 415 — — Kiért a végtelen üzen. Rolla Margit verskötetéről 771 — Napfényes vizeknél. Hegyaljai Kiss Géza elbeszéléskötetéről . 526 Hámos György: Ezüst dob. ölbey Iién verskötetéről 287 H. Gy.: Bocsáss meg. Nadányi Zol­tán verseskönyvéről 1.16 — — Szürke zsinat. Karczag István regényéről 653 K. J.: \ műalkotás szemlélete. Mitro­vics Gyula könyvéről 376 Körmöczi György: Bismarck felesege. Joachim von Kürenberg regényéről 254 Kunszcry Gyula: Megvilágosodott már. Koróda Miklós regényéről 674 N. S. I.: \ Radnai havasok új tu­rista térképe 712 \z Orosz Birodalom térképe . 443 — — Keresztes hadjárat. Marjay Frigyes dr. könyvéről 136 — Ludovikás Évkönyv ... 112 I). ltaffav Sándor: Magvetők. Szciit­mihályiné Szabó Mária regényéről . 9 Ruzitska Mária: Nyugtalan évek. Daphne du Maurier regényéről . .~>2."> II. M.: Atyuska árvái. Nina Fedorova regényéről 584 Egy orvos vallomásai. Marék Antal könyvéről 112 Kevésből jót! Tábori Piroska könyvéről 713 — —r Magvar szív. Törökné Tőrös Borbála ifjúsági regényéről . . . 143 — — Morzsáék. Kosaryné Réz Lola regényéről 314 Olyan nincs. Harsányt Gréte regénye 5' 554 Tebenned bíztunk. Kiss Gábor verskötetéről 112 Szilágyi István: Kenésén a kertben Karafiáth Jenő verskötetéről . . 708 — Kél lélek. Kerékgyártó János ic énvé ő! . . . 768 T. \\ . I.: Ikaros. Benedek András drámai költeményéről 352 Színház, Zene B. M.: A Dárday-ház. Kisfaludy Sán­dor színművéről 550 A tábornok. Zilalív Lajos szín­művének felújítása 491 Csigaház. Dario Niccodemi színművéről 651 Domino. Marcel Achard bohó­zatáról 580 Hibások. Bibó Lajos színművé­ről 614 — — Jelzőtűz. Hóhért Andrey szín­művéről 492 Benedek Marcell: Asszony lázadás. Asz­talos Miklós vígjátékáról .... 402 2

Next

/
Thumbnails
Contents