Uj Magyarság, 1938. január (5. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-25 / 19. szám

*. 6 KEDD, 1958 JANUAR 25 TÉLI UÓSÁn 0>elsz Mariska ■ KM Ha 9 kézimunkán*: ele wuw ián. gj-3i. grwmmwi Széni Isfván-körút 22. szám Vasárnapra összehívják a német birodalmi gyűlést Berlin, január 24. Hitler vezér és kancellár, aki már hosz- paabb idő óta nem tartott nagyobb politi­kai beszédet, vasárnap előreláthatóan a birodalmi gyűlés elé lép, hogy beszámol­jon a nemzeti szocialista kormány múltévá működéséről és további célkitűzéseiről. Vasárnap, január 30-án lesz öt éve, hogy Hindenburg Hitler kezébe adta a ha ál­mát s a nemzeti szocialista forradalom végső győzelmet aratott. Ezen a napon minden évben összeül a birodalmi gyűlés, hogy meghallgassa a vezért, aki az évforduló napján rendsze­rint minden időszerű kérdésre kiterjedő többórás expozét mond. Beavatott politi­kád körökben bizonyosra veszik, hogy a birodalmi gyűlést az idén is összehívják és Htler most is elmondja nagy beszámolóját. amna»«4MaK Átalakították a bolgár kormányt Szófia, január 24. A bolgár kormányt átalakították. Lukov hadügyminiszter és Krasznovszki belügy­miniszter lemondott. A hadügyminiszter helyére Daszkalov tábornok, a plevnai lé helyőrség parancsnoka került, míg az új . v belügyminiszter Nikolev lett, aki eddig a -é közoktatásügyi minisztériumot vezette. Közoktatásügyi miniszterré Manevet, a ■ szófiai egyetem volt rektorát nevezték ki. ■ ' A kormány átalakítását a hadügymi­níszter és a belügyminiszter között hetek '' óta fennálló nézeteltérés tette szükségessé. '* Ezek az ellentétek a legközelebbi parla- ll menti választásokkal kapcsolatban merül- _ tefc fel. A belügyminiszter ugyanis elkese­redett ellensége a régi politikai pártok­nak, amíg a hadügyminiszter határozott éngedlko.ységet tanúsít a régi politikai ' pártok vezetői iránt. A király a múlt év decemberében biztosítani kívánta a költ­ségvetés elkészítését s közbelépett a vi­szály elsimítására. Az utóbbi hetek folya­mán azonban a két minisztert elválasztó nézeteltérések oly súlyosakká váltak, hogy á két államférfi nem is jelent meg a mi- ' nisztertanácson. A két miniszter lemon­dása azt bizonyítja, hogy a király egyik­nek sem akart pártjára állani. ‘ ‘ Az újjáalakult kormány összetételében hétfőn este újabb változásra került sor: Burov kereskedelemügyi miniszter lemon­dott. Utódját inég nem jelölték ki. Sztojadinovics Berlinből hazaérkezett Beígrádba ’ Belgrad, január 24. Sztojadinovics miniszterelnök és kül­ügyminiszter szombaton este németországi útjáról visszaérkezett Beígrádba. Fogadá­sára a pályaudvaron megjelent a kormány valamennyi tagja s nagyszámú kormány- ’ párti képviselő. A pályaudvar tornácán és a pályaudvar előtt összegyülekezett tömeg lelkes ünneplésben részesítette a tíznapos külföldi útjáról visszatért miniszterelnököt. Berlin, január 24. ■ Sztojadinovics délszláv miniszterelnök ' Neurath báró birodalmi külügyminiszter- hez a következő táviratot intézte: • „Midőn Németország földjét elhagyom, i újból hálás köszönetét mondok Nagy- méltóságodnak és a birodalmi kormánynak azért a baráti fogadtatásért, amelyben né­metországi látogatásom alatt részem volt. - Mélyen meghatott az a vendégszeretet, mellyel engem, mint délszláv miniszberel- -■■■ nököt a nagy német nép kitüntetett. Tiszta szivemből boldogulást és további sikereket kívánok a német népnek.” Oeorges Simenon: Hosszú ut írj írót mutat be a Grill-könyvkiadó a ma­gyar olvasóközönségnek, mégpedig oly re­gényírót, akinek élete, sót írói pályája is iz­galmas regénynek mondható. Georges Sime­non, mert róla van szó — egyelőre alig is­mert név nálunk, de bizonyosak vagyunk benne, hogy mint a franciáknál és más or­szágokban, nálunk is hamar meghódítja a széles olvasórétegeket és a kényes ízlésű mü- élvezőket. Ez a fiatal, harminc és egynéhány 'éves ’ belga származású író a mai időle, a mai olvasók vérbeli, valóban hivatott regényírója, aki nemcsak egy rétegnek, hanem minden ol- vásónak szánja müveit, mivel minden új könyve olyan érdekfeszítö történetet, annyi életből kiemelt alakot, olyan ismeretlen lég­kört tartalmaz, hogy az egyszerű olvasót épp úgy leköti elejétől végig, mint akár a legigé­nyesebbet. Nem csoda, ha máris vannak ko­moly francia kritikusok, akik Simenon nagy regényeit Balsác müveivel mérik össze. A Hosszú út az író legújabb és legértékesebb alkotása. Három ember a főhőse, egy forra­Hétfőn délelőtt ra brüh ás, nagybajuszú fér­fit állított a budapesti büntetötörvényszék Kovács-tanácsa elé a fogházör: a vallásalapitó Virrasztó Koppányi, az orosházai táltost, akit az ügyészség hitfelekezet elleni izgatással vádolt meg. Mikor az elnök nevét kérdezte, a táltos ki­húzta magát s úgy válaszolt: — Virrasztó Koppánynak hívnak. Újabb kérdésre jóindulatúan elmagyarázta, hogy azelőtt ugyan Mihály volt a neve, mikor azonban „megalapította az ősi hitet”, nem találta elég jónak a keresztnevét, azért vette fel a pogányabbul hangzó másikat. — Mi a vallása? — hangzott a következő kérdés. — Turáni egyistenhlvő. — Ilyen felekezet nincsen. Milyen vallású hát? * — Felekezeten kívüli vagyok hivatalosan, — válaszolt kissé elszontyolodva a táltos, aki civilben elég prózai foglalkozást iIz, lévén be­csületes kenyere az eiektrotehnikus ipar, azonkívül pedig az ügynökség. Izgatásért már kétszer volt büntetve, összesen tízhónapi Az országos középiskolai tanáregyesü­let emlékiratot nyújtott be a kultuszmi­niszterhez, amelyben a tanárság helyzeté­nek megjavítását kéri. Rámutat az em­lékirat először is arra, hogy a helyettes és az óraadó helyettes-tanárok járandó­sága olyan csekély, hogy egy intelligens, diplomás ember élet- és kulturszükségle- teit semmiképen sem fedezi. Némelyek mellékjövedelemmel próbálják kiegészíteni szerény fizetésüket, de ezzel, erőiket két­felé forgácsolva, csökkentik hivatásbeli képességeik teljes és eredményes kifejté­sét. Mások kénytelenek adósságot csinálni, amit sokszor nem tudnak idejében vissza­fizetni, ez pedig nem szolgálja a tanári tekintély fenntartását. A fiatal tanárok példás buzgalommal és lelkesedéssel vég­zik oktató munkájukat, nem szabad tehát megengedni, hogy elkeseredés legyen úrrá rajtuk. Kéri tehát az egyesület a kultusz­kormányt, javítsa meg mielőbb a helyet­tes és óraadó tanárok sorsát, annál is in­kább, mert mai helyzetükben nem gondol­hatnak családalapításra. Pedig a magyar jövő azt kívánja, hogy a fiatalok család- alapítását elősegítsük. Az óraadó és az óraadó-helyettes tanárok javadalmazása a létminimumon alul van és rendszerint hosszú évekig keli várniok, míg véglege­sítéshez jutnak. Kéri a memorandum, hogy ezeknek a fiatal tanároknak az illet­ményét a mostani havi 76 és 100 pengő­ről legalább havi 120 pengőre emeljék fel, négyévi szolgálat után pedig az arra ér­demeseket rendes tanári átlóéba nevez­zék ki. Foglalkozik ezután az emlékirat a drá­gaság kérdésével, s hangsúlyozza, hogy az utóbbi pár évben 20—25 százalékkal emel­kedett a közszükségleti cikkek ára. Az egyetemes köznek, a magyar jövőnek tesz szolgálatot a kormány, ha az illetmény- csökkentő rendeleteket mielőbb megszűn­teti és ezáltal a közalkalmazottakat ked­vezőbb életkörülmények közé juttatja. A továbbiakban kéri az egyesület az ötöd­dalmár, egy hajóskapitány és egy francia leány, akiknek tragédiája párisi összeesküvők közt szövődik, egy oceánjáró csempészhajón folytatódik, hogy aztán Középamerikában, majd Tahitiban lángoljon fel utóljára. Minden él ebben a könyvben. Látjuk, hall­juk, szinte érzékeljük az óceánjárő hajó útját, a hajósok mindennapi létét, a közéjük tévedt szerelmespárral, aztán az óceántúli kikötök és gyarmatok színes világát, a nemzetközi kalan­dorokkal, a bennszülöttekkel, az őstermészet­I tel és e furcsa háromszög fokozatos, végzetes szétzüllésével. Az érdekfeszítö könyv kapható az Uj Magyarság könyvosztályában: József- körút 5. börtönt kapott s jelenleg Is ezt a büntetését tölti. Az ügyészség most azárt citálta megint bíróság elé, mert egyik röpiratában keményen megtámadta a katolikus és protestáns egy­házat. A vádirat ismertetése után felolvasták az inkriminált közleményt, a főbonc azonban ki­jelentette, hogy „semilletteképpen” nem érzi bűnösnek magát s felpanaszolta, hogy bár a törvény szerint vallásszabadság van, Oros­házán mégis „üldözik” azokat, akik a turáni egyistenhívők táborába tartoznak. A védelem tisztjét Bencsi Zoltán, a turá­niak legfőbb táltosa látta el, s Virrasztó Kop­pány érdekében terjedelmes bizonyítási indít­ványt nyújtott be. A törvényszék azonban úgy látta, hogy a felajánlott bizonyítékok alkalmatlanok s ezért el is utasította a védő indítványát, majd a perbeszédek elhangzása "után 15 napi fogházbüntetésre ítélte a táltost. Enyhítő körülményként mérlegelte a bíróság, hogy Virrasztó Mihály fanatizmusa által ve­zetett nagyfokú izgalmában már-már közel áll a beszámíthatatlansághoz. Az ítélet nem jogerős. éves korpótlék visszaállítását, a várako­zási időnek a IX. és VIII. fizetési osztá­lyokban két, illetve egy évvel való megrö­vidítését, hogy minden tanár elérhesse a legmagasabb fizetési fokozatot. Sürgeti ezen kívül az V. fizetési osztálynak egy­százalékos növelését s azt, hogy ide idő® és kiválóan tanító tanárokat nevezzenek ki. Hangsúlyozza a memorandum, milyen fontos lenne a tanárságra az is, ha meg­szüntetnék azokat a sérelmeket, amelyek őket az utolsó fizetés- és státusrendezés óta érték. Ilyenek például a magántanítás eltiltása, bizonyos díjazások megszünte­tése, az 1932-es évnek előmenetel szem­pontjából való elveszítése, stb. Ezeknek a sérelmeknek a kiküszöbölése az állam- háztartásra nem jelentene nagyobb meg­terhelést, viszont a tanárság anyagi hely­zete megjavulna, munlMkedve pedig elérné azt a mértéket, amelyet hivatásuk fontos­sága feltétlenül megkövetel. Végül hangoz­tatja az emlékirat, hogy a magyar ifjú­ságot csak megelégedett, anyagilag gond­talan tanárság képes vezetni, éppen ezért bíznak benne, hogy a kormány ismert jó­indulatával teljesíteni fogja a tanári kar jogos és méltányos kívánságait. Görögországból száműzlek több voll miniszterelnököt Belgrad, január 24. Szalonikin át érkező athéni magán jelen­tések megerősítik azokat a híreket, hogy a görög ellenzéki pártok összeesküvést szőttek a Metaxasp-kormány ellen és meg akarták dönteni a kormányzati rendszert A hatóságok még idejekorán tudomást sze­reztek az összeesküvésről és ártalmatlanná tették a vezéreket. Tizenkét ismert ellen­zéki politikust egyévi időtartamra szám­űztek az országból, illetve elhagyatott gö­rög szigetekre internál Iák őket. A szám- űzöttek között vannak Kafandarisz, Szofu- lisz és Teotokisz, akik mindhárman vezető egyéniségei a görög politikai életnek s többször voltak miniszterelnökök. Hitfelekezet elleni izgatásért el­ítélték Virrasztó Mihály «táltost« A tanárok méltányos kívánságaik teljesítését kérik a kormánytól A budapesti VUL kerületi főcsoport tiszteletbeli elnökeivé avatta vitéz Tóth András dr. országgyűlési képviselőt, a fő­csoport volt elnökét, Horváth István dr.-t, az Oti vezérigazgatóját, örffy Imre dr, felsőházi tagot és Unger Béla dr. tanács* nők, kerületi elöljárót. Az avatási ünne­pély a VIII. kerületi elöljáróság nagyter­mében ünnepi dísztáborozás keretében folyt le. Füredy Lajos, a főcsoport elnöke lelkes beszédben üdvözölte a megválasz­tottakat, ismertette érdemeiket, s kérte a rászorult frontharcosok támogatását. Be­jelentette a tűzharcos törvény megjelené­sét, melynek rendelkezéseit a szövetség minden vonatkozásban érvényesíteni kí­vánja, a megvalósításért a legerőteljeseb­ben küzdeni fog. A dísztáborozást közös vacsora követte, s agon a megválasztott é3 beiktatott tisztelebeli elnökölt hangsúlyoz­ták a frontharcos társadalom összefogá­sának szükségességét. A budapesti m. kerületi főcsoport most tartotta közgyűlését, amelyen megjelent Lukasich Géza báró ny. altábornagy és a ke­rület sok kitűnősége s nagyszámú közön­ség. Az országos elnökség képviseletében Békeffy Elemér üdvözölte melegen a baj­társakat. Az ünnepi beszédet vitéz Komár- noky Gyula főcsoportelnök mondotta. A közgyűlés után a főcsoport tagjai bajtársi vacsorára gyűltek össze. A ' budapesti XIV. kerületi főcsoport I. körzete nagyszámú résztvevő jelenlété­ben tartotta meg bajtársi dísztáborozását, melyen Kertész Elemér székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, a front­harcos-szövetség országos ügyvezető al- elnöke is megjelent. A Hiszekegy után Fráter Sándor dr., a főcsoport vezető- lisztje üdvözölte a megjelenteket, majd ismertette a kerületi, frontharcos-otthon létesítésének elgondolását, s az otthon megvalósításához a kerület törvényható­sági bizottsági tagjainak, valamint a megjelentek pártfogását kérte. Kertész Elemér országos ügyvezető alelnök úgy a maga, mint a kerület törvényhatósági bizottsági tagjai nevében a legteljesebb támogatását helyezte kilátásba, végül további fegyelmezett együttműködésre buzdította a tagokat. A nagy lelkesedés­sel fogadott beszéd után Árkossyné Szabó Margit fővárosi tanítónő tartott értékes előadást „Népköltészetünk humora” címen. A budapesti XI. kerületi főcsoport mint­egy 150 főnyi résztvevő jelenlétében tar­totta- meg januári tagösszejövetelét. A Hi­szekegy után Vértes Vilmos István fő­csoportelnök köszöntötte a megjelenteket, majd a főcsoport vezetőtisztja ismertette az 1938-as munkatervet. Lévay János szakbizottsági tag a kerületi közművelő­dési előadássorozatra hívta fel a figyel­met. A hivatalos rész lezajlása után Ráta Kálmán dr. tartott érdekes előadást „Vi­lággazdasági és katonai összefüggések” címen. A lábatlan! csoport nagy látogatottság mellett tartott közgyűlést, melyen az or­szágos elnökség képviseletében T erényi Jenő ny. alezredes, a dorogi főcsoport ré­széről vitéz Zsiga János dr. vármegyei szervezőtiszt és Gerber Alfréd e. e. fő­hadnagy vezetésével nagyobbszámú kül­döttség vett részt. Jókuthy Gyula cso­portelnök megnyitója után Huszár István vezetőtiszt számolt be a csoport évi műkö­déséről, majd a pénztári és ellenőri jelen­tések után Terényi Jenő közpcr.ti kikül­dött ismertette az életbelépett tűzharcos törvény jelentősebb rendelkezéseit. Vitéz Zsiga János felszólalása után a közgyűlés a Himnuszrszal ért véget. MOST JELENT MEG1 Nélkülözhetetlen adófelmondáshoz adóbevalláshoz Dr. SZEPESY MIHÁLY jm és TAKACS GYÖRGY Adóügyi m kiskátéI 1938 § Ära: P 2.90 Kapható; Könyvosztályunknál, VUL, József-körút 5.

Next

/
Thumbnails
Contents