Ujság, 1929. augusztus (5. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-29 / 194. szám

CSÜTÖRTÖK, 1929 AUGUSZTUS 29 ÚJSÁG 9 SZINH/ÍZ. — ZENE Kerner István temetése Megirutk, hogy Kerner István, az Opera­ház és a filharmonikusok világhírű karnagyá­nak temetése csütörtökön délután órakor lesz az Opera előcsarnokából. Az Operaház igazgatósága most felkéri ma gánéíiekeseit, hogy csütörtökön, augusztus 29-én délután három órakor a társalgóban megjelenni szíveskedjenek, hogy Kerner Ist­ván ravatala körül kellő időben kordont von­hassanak. Az Operaház magánénekesei és a Filharmóniai Társaság tagjai egyébként elha­tározták, hogy Kerner István emlékének tisz­teletére tizennégy napig gyászkarszalagot vi­selnek. * A boxbajnok uj szerepe. Egyik párisi revüszinház tavaly színésszé avatta George Carpentier!, az exvilágbajnokot. Egy sport- tárgyú revüben lépett fel és a publikum, ame­lyet Carpentier minden veresége sem tudott el­téríteni attól a rajongó imádattól, amellyel a szép George-ot övezték, nagy ovációval fo- j gadta fellépését minden este. Carpentier most a revü deszkájáról a kapucinus színpadára avanzsált. Nem reviigörlök között táncol, ha­nem élete egyik legnehezebb mérkőzését kény-1 felen megvívni kitűnő párisi színészekkel. Leo- pold Gomez tCarncvab cimü darabjában lép * Választott bíróság. Tegnap ismét összeült a választott bíróság egy színházi ügyben. Keleti László, az Uj-Szinházban tavaly feltűnt fiatal színész öt hónapra a Royal-Orfeumhoz szerződött. Utóbb azonban egész éves szerződést kapott a Belvárosi Színházban. A színész szerződése fel­bontását kérte a Royal-Orfeumtól, amelynek igaz­gatója azonban nemmel válaszolt. Ezenkívül be- pörölte a színészt, aki <engedelem nélkül kötött más színházzal szerződést. A választott bíróság hosszasan tárgyalta ugyan az ügyet, de ítéletre nem került sor, mert a színház és a színész meg­egyezett. * Gárdos Margit, a kitűnő fiatal tánemüvésznő, aki külföldi turnéján nagy sikereket ért el, Bécsbe szerződött Fejlett technikája és értékes művészete bizonyára itt is érvényesülni fog. FI£MSZINH/1Z------- é Uj helyárpolitika a mozikban A most induló moziszezon egyik legnagyobb meglepetése az a helyárpolitika, amellyel né­hány előkelő filmszínház rukkolt ki. A mozik az eddigi szokással ellentétben — leszállították a helyárakat, amit a közönség bizonyosan fel és partnerei Lilian Dorseur és Henry Le sicar lesznek. * A Magyar Rapszódia — a Király-Szín házban. A Magyar Rapszódia cimü nagy siker aratott filmből operett készül. Az operet csaknem teljes egészében megtartja a film me séjét, sőt részben a film szereplőit is. Szilágyi László dolgozza át színpadra a filmtémát. Ba­lázs Árpád, a népszerű nótaköltő szerzi zené­jét. Az' uj operettet a Király-Szinház kötötte le és a szezonnak még ebben a felében színre hozza. * Pesti család. A Király-Szinház előkészület­ben lévő operettje, amely Szenes Béla A gazdag leány cimü vigjátékának felhasználásával készült, végre megtalálta a címét. Eleinte úgy tervezték, hogy a Kevclökisasszony címmel mutatják be az operettet. A címet most megváltoztatták, úgy hogy a Szenes-darabból készült operett most ezen a cimen kerül szinre: Pesti család. * Sakharoff Budapesten. A mozgalmasnak in­duló konoertszezon egyik érdekes eseménye lesz Alexander Sakharoff fellépése. A híres táncmű­vész már hosszú évek óta nem lépett fel Buda­pesten. A szezon elején most ismét Budapestre jön a feleségével, Klotilde van Derk-kel együtte- I sen fellep. * Gazsi Mariska és a Belvárost. Megírtuk, I hogy Gazsi Mariska a Belvárosi Színházzal tár- j gyal. A kiváló művésznő és a színház több lénye-1 ges kérdésben azonban nem tudtak megegyezni és így Gazsi Mariska ismét a Vígszínházzal irta I alá szerződését. A szerepel, amelyet Gazsi Maris- I kának kellett volna vállalnia, Kovács Terus, a debreceni Csokonai Színház volt primadonnája I fogja játszani. somogyi Erzsi a Nemzeti Szín ház művésznője Peti, Abonyt, Ihász, Szász Lül felléptével ám (áv átalakította. Á misztérium-szinpad uj festői háttereket kapott, amelyek a teljesebb illúziót szolgálják. A megnyitóelőadáson Forgács Antal először játssza Ádámot és Tímár József először Lucifert. A fontosabb szereplők között uj lesz Környei Paula mint Hyppia, Abonyi Géza mint Péter apostol, Sugár Károly mint Patriarcha és Rudolf császár, Lehotay mint tudós, Halmy Margit és Pethes Margit. Az ember tragédiája- j nak ezen az előadásán először használják a tö­meghatások és a külső hangok erősítésére a me­gafont. I Hangversenyek * Aida teljes előadása pénteken a Városi I Színház zenekarával az Állatkertben. Vezényel: 11 árkus Dezső. örömmel fogad, hiszen eddig amúgy is sok panasz hangzott el, hogy drágák a mozik. Ezzel a jó példával a Star-szinházak járnak elől, a Corvin és a Kamara, tehát két olyan jóhirü és kedvelt mozgóképszínház, amelyek­nek évek óta megvan a törzsközönsége. A Star színházainak programmjáról beszélget­tünk Tsuk Imrével, a régi, kiiünő filmszak­emberrel, a konszern egyik vezetőjével, aki az uj évadról a következő érdekességeket mon­dotta el: — Régi szokás, hogy a mozik a nyári szü­net után mindig kirukkolnak valami meglepe­téssel. A Star-szinházak ezúttal különösen kel­lemes meglepetésről gondoskodfak, leszállítot­ták a helyárakat, még pedig oly formában, hogy a Corvin-Szinházban hatvan fillértől két pengő hatvanig, a Kamarában pedig nyolcvan fillértől két pengő ötvenig emelkednek a jegy írai. Kétségtelen, hogy ezekkel az alacsonyan A színházak és kabarék hírei * Rozgonyl gyermekképei jutányosak. * Rákosi Szid! 40 éves szlniiskolájában az előadások szeptember elején kezdődnek, a be­iratkozások javában folynak az iskola helyisé­gében: VII., Csengery-utca 28. Telefon: J. 419 —77. I SZEZONNYITÓ ELŐADÁS A KIRÁLY-SZÍNHÁZBAN „DIÁKSZERELEM" SZOMBATON */48 ÓRAKOR GaáJ Franciska, Biller Irén, Orosz Vilma, Bársony Rózsi, Kertész Dezső, Sziklay József, Dénes Oszkár, D’Arrigo Kornél fellépésével. Kedden, szeptember 3-án 100-adszor! S utolsó előadása a Terézköruti Színpad szenzációs műsorának Kedden premier! I Telefon 265—54 Kezdete 9 órakor A színházak mai műsora: Nyári Operettszínházi Minden este ás va­sárnap délután: 32-es baka vagyok én (4, 8). Budapesti Színház: Ma és minden este és vasárnap délután: Nem tudok és zsidó nél- | hül élni (4, 8). Budai Szinkör: Péntekig minden este: * Kibéküli zenekarával a Városi Színház A szezonnyitásokat rendszerint meg szoktál előzni némi izgalmak. Hol a színészek nen tudnak megegyezni az igazgatókkal, hol pedij a zenészek szerződéséről folynak, sokszor lie tekre is elnyúló tárgyalások. A Városi Szin ház és zenészei idén különösen szenvedélyes formában vívták meg harcnak is beillő kollek­tív tárgyalásukat. A helyzet úgy állt, hogy c Városi Színháznak egészen tegnapig nem volí zenekara. A zenészek addig csak estéről-estére kötött megállapodással léptek fel, ha éppen szükség volt rájuk. Nem igen került azonban eddig kenyértörcsre a dolog, mert eddig csak­nem kizárólag prózai darabok kerültek szinre a Városiban. Ami példátlan a színházak tör­ténetében, a zenészek és a színház igazgató­sága nem tudták egymás között elintézni az affért, hanem az úgynevezett békélető bizott­sághoz fordultak, ami leginkább gyári mun­kások és munkaadóik között szokásos. A bé­kéltető bizottság közreműködésével végre teg­nap este megállapodtak a zenészek a színház­zal és megkötötték a szerződést. A zenészek anyagi érdekei kedvezőbb kielégítést nyertek, mint az előző években, viszont a színház is szerzett néhány uj jogot. így többek között, hogy jogtik van a zenekar tagjait kicserélni, j ha nem válnának be. * A nagyváradi színház. A napokban Buda­pestre érkezett Kondor Ibolya, a néhány év előtt j Budapesten is igen népszerű kabarémüvésznő és I férje, Komjáti Károly. Kondor Ibolya most a nagyváradi színházak primadonnája és Komjáti I a színház karmestere. Elmondják, hogy a közön-1 ség az utóbbi időben ismét érdeklődni kezd a mo-i gyár színház iránt és ennek köszönhető, hogy a nagyváradi színházat elkerülték azok az anyagi I bajok, amelyek az ugyancsak Janovits Jenő igaz-| galósa alatt működő kolozsvári színház kapuit] majdnem végképpen lezárta. * Szervezkedik az Omnla. Az Omnia-kabaré, amely az Omnia-mozi eddigi helyiségében alakul, j a mai nappal megkezdte szervezkedését. Mind­eddig kétséges volt, hogy vájjon csakugyan meg- nyilik-e ez a színház. Művészi igazgató Anday\ Ernő író lett, adminisztratív vezető pedig Fekete | József Két művészt máris leszerződtetett az uj szinbáz, mégpedig Haraszthy Micit és Szentiványi Kálmánt. Napok kérdése, hogy a próbákat is megkezdjék és valószínűleg szeptember végén már az első premierre is sor kerül. ] * Somogyi Mór zongoraművész kitűnő veze­tése alatt álló államilag engedélyezett zeneisko­lában (Erzsébet-körut 44. szám. Telefon: József 399—50) a beírások zongora-, ének-, hegedű- stb. tanszakokra naponta 10—6-ig eszközölheíők Szökik az asszony, szombaton, vasárnap dél­után és este: Erdélyi diákok (3, Vi8). Terézköruli Színpad: Salamon Béla, Rajna Alice. Majd a Jegenye, A sarzsi, Apánmuram, A kenyeres, A remekmű, Nizzai kéjutazás, Étvágytalanitó, Az aranyóra, Költészet stb., stb. 19). Szsmbafon kezdi előadásait a Vígszínház Minden este: Végtelenül mulatságos cselekmény, egész sereg szebhnél-szebb dal és tánc, brilliáns elő­adás szerezte meg A Volga-bár nagy sikerét a Vígszínházban. Szombaton, augusztus 31-én és a követ­kező estéken is ez a kivételes siker folytatja fényes pályafutását a Vígszínházban. A Volga-bár. Titkos noua, Góthné Kertész EUa. Góth Sándor, Rajn.'i Gábor maradnak továbbra is főerősségei az együt­tesnek. A megnyitó előadásra és a következő es­tékre jegyek már válthatók a pénztárnál és a jegyirodákban. jét, a Ramónát, Bánky Vilma két megragadöan szép képét, Norma Talmadge magyar témájú I s az uj Douglas Fairbanks-filmet, .4 vasálarcost, amelyben a népszerű Doug jobb, mint valaha. | — De különös érdekességet érdemelnek az | európai produktumok is, amelyek legérdeke- j sebbje már a jövő héten a közönség elé kerül. | Geoffrey Moss végig budapesti miliőben ját­szódó, nagy port felvert regénye, az Édes paprika, amely bizonyosan nagy könyvsikerét is fül fogja szárnyalni a filmen. Mi szerezlük meg az uj Monté Christo-l'üm előadási ioc.U. [nálunk kerül bemutatásra Maurice DekoSra bűbájos filmje, a Quartier Latin és még egv egész sereg attrakció, amelyeket nehéz lenne egytől-egyig felsorolni. Azt hiszem, ezek a fel­sorolt képek is tisztán jelzik az uj évad pro- grammjának kontúrjait s ebből a keretből ki­bontakozik az az elv, amely a Star-szinházak’ vezetőségét az idén még fokozottabb mérték­ben vezeti: olcsón és jót., . Nekünk is az „Édes paprika" a csáberőnk erre a hétre! EDES PAPRIKA Angliában készült magyar film c i g á ny ze n e k i s é r e t tel „ . ,, . MILTON SILLS "“l „ T ,T KAMARA CORVIN Helyárak 80 fillértől Helyérak 60 fillértől * Szeptember elején uj film forgatását kezdik el. Gaál Béla, az ismer} magyar film* | rendező szeptember 5-ikén Csak egy kislány... j címmel uj magyar film felvételeit kezdi meg. | A film szerepeire máris Ieszerződtetíék D'Arrigo Kornélt, Dezsőffg Lászlót, Dózsa Istvánt, Zilahy Gyulát, szerződtetési tárgyalá­sok folynak még Jávor Pállal, valamint Pethes Sándorral és a két női főszerep betöl­tésére. Valószínű azonban, hogy’ a női fősze­repeket nem hivatásos színésznők játsszák, hanem a pesti előkelő társaság előkelő két tagja. A film külső felvételeinek nagyrészét a Balaton mentén, Badacsony, Csobánc és Tátika festői vidékén, belső felvételeit pedig a Httn- nia-filmgyár műtermében fotografálják. * Felvétel a pátvölgyl cseppkőbarlangban. Je­lentetlek, hogy Bethlen Margit grófnő a Kará­csonyi-palotában nagy sikerrel előadott mese- játékából filmet készít Lázár Lajos dr., a kitűnő magyar filmrendező. A mesefilmeknek most for­gatják a legérdekesebb felvételeit a pátvölgyl cseppkőbarlangban, ahol két napig dolgozik a filmtársaság. A mozik mai miisora: CAPITOI. (a Baross téren, a keléit pályaudvar mellett. Tel-’ J. SIS 37): Anna May Wnng legnagyobb filmje: A bánat leánya (dráma 10 felv.). Bfinis e Mabei Morgan (dráma 9' felv., fősz.: Milton Sills és Dorothy Maekall). Amerikai é* magyar híradó. Előadások hétköznap: 5 448. 1410, vasár­nap: 444, hjrt. 143, 1410. CORSO (Václ-u. 0. Te!.: Aut. 374 02): Clara Bow: Chicago leánya (filmregény 7 folv.j. John Gilbort: Asszonyok .n- tora (Wassermann regénye 8 felv.) Hungária (2 felv.), Paramount- és Magyar híradó. E műsort 16 éven aluliak nem nézhetik meg. Előadások: !, *16. 4410. * Táray Ferenc Szegeden. A Magyar Színház társulata szétbomlott. Voltak, akiket az uj igaz­gatóság is átvett, voltak, akik más színházhoz szerződtek. Táray Ferenc, akinek a tavalyi sze­zonban is szép sikerei voltak a Magyar Színház­ban, egészen eddig nem állapodott meg egyetlen színházzal sem. Most szerződést kötött a Szegedi Városi Színházzal. * Mi lesz az Uhn-ban? Hirt adtunk arról, hogy a Jókai-téren levő szinházhélyiság, amely legutóbb Uhu néven működőit, ismét megnyílik. Somogyi Károly, volt gyöngyösi színházigazgató bérelte ki. főzőterén asztalokat fog elhelyezni, színpadán ledig kora délutántól késő éjszakáig varieté- Produkciók fogják egymást váltani. Rövidesen negnyílik az uj varieté. * A babámon rögtön látszik, hogy a Feld- szinházban játszik, Lajtai Lajos slágerdalát még csak négy estén énekli Somogyi Nu«i a Nem tudok én zsidó nélkül élni! táncoperettben. Va­sárnap délután 4 és este Vs8-kor két bucsuelő- adás tartatik. A mai és holnapi előadásra töme­ges előjegyzés történt úgyszintén a vasárnap esti és délutáni bucsuelöadásokra 2.50 pengőért a legjobb földszinti jegyek kaphatók. * A Nemzett Színház kapunyitása. Vasárnap, szeptember 1-én kezdi meg idei szezonját a Nemzeti Színház s már az első estén uj betanu- ással, több uj szereplővel kerül szinre Az ember raffédinia A szinnadi keretet ifiabh Oláh Gusz­| megszabott helyárakkal a legszegényebb réteg- | nek is meg tudjuk adni a szórakozási lehet ö- I séget. — Ez az egyik meglepetés. A másik a Star-szinházak programmja, amelyet Hirsch Lajossal, a Slsr-filmgyár uj vezetőjével a leg­gondosabban válogattunk össze. Alapos meg- [ fontolás után úgy döntöttünk, hogy a Corvin és a Kamara továbbra is a néma film hajlékai maradnak és ebben az elhatározásban főként az a cél vezetett bennünket, hogy soha nerz) volt annyi kiváló és nagyszabású néma film a piacon, mint az idén. Hogy egyebet ne em­lítsek, felsorolom az amerikai United Arlisls produkcióit, az uj Chaplin-fUmel, a réglátott Glória Swanson uj, nagy filmjét, az Esö-t, amely Somerset Maugham világhírű darabjából készült, azután Dolores dél Rio legszebb film-

Next

/
Thumbnails
Contents