Ujság, 1941. december (18. évfolyam, 275-296. szám)

1941-12-19 / 289. szám

PÉNTEK, 1941 DECEMBER 19 ÚJSÁG 9 Karácsonykor és újévkor korlátlanul állnak rendel­kezésre bérautók A kereskedelemügyi miniszter rendelet« értelmében december 24-én, 25-én, 31-én és január 1-én bérautók korlátlanul állnak a kö­zönség rendelkezésére nappal és éjjel, éppen akkor, amikor a vil­lamos- és autobuszközlekedés csak­nem teljesen szünetel. A Magyar Külügyi Társaság vi­déki előadásai. Tavaly negyven vidéki városban és nagyközségben tartott külpolitikai felvilágosító előadást a Magyar Külügyi Társaság, az idén pedig a téli évad beköszöntével nagy­szabású programmot dolgozott ki ennek az akciónak a folytatása végett. * Legalább 1—1 levelünket 20 40 fillé­res Honvédeink Karácsonyára bélyeg­gel bérmentesítsük. * — Kiállítás a Fészekben. A Fészek klub (Nagyatádi Szabó-utca 36) har­minc művész alkotásából bensőséges hatású kiállítást rendezett, amelyet a megnyitás óta máris igen nagyszámú közönség tekintett meg. Az érdeklő­dést a kiállítás anyaga meg is ér­demli, mert a számos jeles mester alkotása korszerű árai mellett vonzó látvány. A kiállítás mindennap dél­után 5—8-ig díjtalanul tekinthető meg. — A hegedű kiváló szakemberei és óriási választék Sternberg hangszer- gyárban, Rákóczá-ut 60. — Karácsonyt szünet a MABI-ban. A Magánalkalmazottak Biztosító Inté­zetének hivatalaiban december 24-én és 31-én déli 12-től, december 25-én, 26-án és 27-én egész nap hivatali szü­netet tartanak. A MABI rendelőinté­zetében az orvosi szakrendelések de­cember 24-én és 31-én délután 3-tól szünetelnek. Deceanber 25-én és 26-án teljes szünet. December 27-én reggel 8-tól minden orvosi szakrendelésen rendes orvosi szolgálat lesz. KARÁCSONYRA: Apponyl- tér 5. ELEGÁNS SZEMÜVEG, LÁTCSŐ, FOTOALBUM, LUPE, NAGYÍTÓ — Afrika helyeit csak Makóig jutot­tak a kalandos hajlamú suhancok. Pár héttel ezelőtt betörök jártak egy bel­városi kereskedő üzletében, ahonnan 4000 pengő készpénzt vittek el. Az elmúlt napon a határrendőrség érte­sítette a főkapitányságot, hogy Makó közelében .elfogtak három kiskorú su- hancot,' amint át akartak szökni román területre. A suhancok elmondlák, hogy egy társuk egy budapesti üzletben volt kifutó és az ő segítségével betörtek az üzletbe, ahonnan 4000 pengőt lop­tak. Az volt a tervük, hogy Török­országon keresztül kiszöknek Afrikába, ahol prémvadászok lesznek. A három kalandoskedvü suhancot Budapestre hozták, ahol a fiatalkorúak bírósága ítélkezik felettük. — A formosai földrengés. Tokió­ból jelentik: A szerdai formosai föld­rengés hivatalos megállapítások sze­rint összesen 319 emberáldozalot kö veteít. A földrengés következtében 1800 ház omlott össze a szigeten. __ óngyilkosság. Az Üllői-ut és Ceg- lédi-ut sarkán Balta József 26 éves segédmunkás egy 52-es villamos ele vetette magát. A tűzoltók emelték ki a kerekek alól az életuntat, akit a mentők súlyos állapotban vittek a Rókus-kórházba. _ Izraelita Istentiszteletek. A pesti izr. i tközség templomaiban az istentiszteleteket következő Időben tartják meg: Péntek te: az összes templomokban 4.45. irásina- rnrázat 7 órakor; szombat reggel: Rum- ich-utcában, Páva-utcában 7.30, Nagyfuva- is-utcában 8. a többi templomokban 7.25 akor; délelőtt: Páva-ucában, Zuglóban 9, umbach-utcában 9.30, Nagyfuvaros-utcában 1.30, Fiugimnázáumban 11, a többi templo- okban 10 órakor; délutánrFiuárvaházban 30, Nagyfuvaros-utcában 4, Rumbach-utcá- m* Csákv-utcában. Aréna-uton 4.30. Páva- eában Zug’óban 4.15. Hősök templomában 45, Bethlen-léren 4.35 órakor; este:_ az :szes templomokban 5.35 órakor; hétköznap ‘ggel: Rumbach-u teában 7.20, a többi temp- mokban 7.25 órakor; este: az összes temp- mokban 5 órakor. — A budai izr. hitköz­ig templomaiban: Péntek este: mindhárom mplomban 3/45, II. istentisztelet 7 órakor; lombat reggel: mindhárom templomban 7 ifikor; délelőtt: 10 órakor; délután: a fő- .mplcmban és az újlaki templomban 3, ágymánvoson 4.35 órakor. Hétköznao reg- sl: mindhárom templomban 7, este }&5 óra- or December 21-én, vasárnap délután rakor mindhárom templomban ünnepélyes hanukka-istentiszteletet tartanak. — A bi\- epestti aut. orth. izr. hitközség Kazinczy- tcai főtemplomában: Péntek este 5. szombat jggel 7 45. délelőtt 10, délután 4, esle 5.40 rakor; hétköznap reggel 7.30, este 5 órakor. . A Magyar Betegsegélyző és Templom gylet (VIL. Akácfa-utca 22) imaházában n értek esti istentisztelet (hitszónoklattal' óra 55 perckor, a szombat reggeli 7 óra 15 erekor kiadódik. HÉTKÖZNAPOK Lovag Schmidt Ede Akkoriban valami hosszadalmas ügyem volt és sokat jártam mindenféle közhivatalokban. Voltaképen inkább csak hivatalok előszobáiban, ahol többedmagammal üldögéltem, a falra agga­tott rendeleteket olvasgattam, a Carmenból a tor­reádor dalát doboltam a szék karfáján, stb., szó­val vártam. Vártam, hogy egyszer majd valahogy bejutok a párnázott ajtók mögé s egg szigorú, de kedves és barátságos ur azt mondja: hát mi az ügye fiam, majd elintézzük. Lassanként sokakat megismertem már azok közül, akik velem olvasták a falra aggatott rende­leteket és velem együtt doboltak a székek karfáján. Mind között a legjobban szerettem bizonyos Sza­bados urat — később már csak bácsinak szólít­hattam őt —, ő volt a legtürelmesebb és ö tudta a legkedvesebb, legérdekesebb történeteket. Mert tör­ténetekkel szórakoztattuk egymást, ha már elun­tuk olvasni a rendeleteket és dobolni a Carmenból a torreádor dalát. Egy nyári délelöttön barátkoztunk össze kü­lönösebben Szabados úrral, aki régi. világháborús dolgokat mondott el igen élénken, jól, s aztán kö­zösen vettük tudomásul, a főtitkár szives közlését, mely szerint ö méltósága ma már sajnos, nam fogad, mert teljesen kimerült és még ma délután valami ülésen elnökölnie kell. Szabados ur, aki egész délelőtt jegyezgetett, írogatott az előszobá­ban, igen jó néven vette, hogy ma már úgysem fo­gadnak, derűsen köszönte a felvilágosítást és el­indult. Mi lehet ez az ember9 Vagy feltalálói Vagy valami közgazdasági csodaterve van.. — nem tu­dom. összepakkolta a jegyzeteit, köszönt és elment. Még az ajtóban azt mondta: Hát majd holnapi — és vidáman intett. Másnap megint találkoztunk, s már mint egé­szen régi, kedves Ismerősök üdvözöltük egymást, aztán kiteregette a jegyzeteit, délután két óráig dol­gozott és elment — a viszontlátásra. Mikor egy hét múlva a Központi Szőrszálhasogalásgyüjtö Fő­elosztó Állomáson találkoztunk, már két kézzel rá- zogattuk egymást: hogy van9 Hogy van9 A követ­kező néhány hónap alatt legalább tiz-tizenkét elő­szobában találkoztam vele. Kedves volt, vidám volt, türelmes, korán érkezett, kettőig dolgozott és elment. Nem türelmetlenkedett, nem felesett a tit­károkkal. Nem fogadnak, nem fogadnak, majd jö­vök holnap. Egészen más volt, mint a többi. Mint például én is. Mert az ügyes-bajoskodó emberek­nek megvan az a csúnya szokásuk, hogy hacsak egy kicsit is érzik, hogy igazuk van, már türelmet­lenkednek. Ha tizedszer jönnek, már ingerültek és gorombáskodnak. Azt mondják: Kérem ne mél- tóztasson haragudni, de szeretném, ha netalántán lehetséges volna, ha kegyeskedne egg olyan esetle­gességet találni a titkár ur ugyebár... — ó, az em­berek nagyon rosszindulatuak és követelőzők. De az öreg Szabados nem. Ült, várt, gondolkozott, je­gyezgetett és elment, — majd benézek holnap. Egy őszi délutánon együtt jöttünk el a Kis­betűk Nyilvántartójából. Dühös voltam. Szabados bácsi megkérdezte, hogy mi az ügyem. Elmondtam. — Es az öné, ha szabadna9 — Én fiami Nézze, megmondom magának. Nincsen nekem semmi ügyem — Nem értem. — Nincs nekem semmi bajom, édes fiam, ezek­kel az urakkal. Én a világháborús naplómat rende­zem. Szeretném kiadatni. Tanulságos dolgokat lát­tam és mindent szépen felírtam. — Na és? — Hát otthon ugye, hiába, nincs meg az a kényelem, az a nyugalom, ami egy ilyen előszobá­ban. Kis lakásban lakunk a feleségem, az asszony- lányom, a vöm, a kél kis unoka, a nyugdíjból nem ugrálhat az ember, a vöm sem olyan nagy kereső. — Dehát __ — Az nem zavar, hogy iyy, ennyi ember kö­zött vagyok. Hátha káoéházban dolgoznék? Akár­hány íróról lehet hallani. De kávéházra nem telik. Így délelőttönként dolgozgatok csendesen, kettőkor aztán megyek haza. Van, ahol újságot is tartanak, régit, az igaz, de mégis. Az ember szereti nézegetni, hogy mi van a világban. — Na jó, de nem értem. Hát például mi tör- lánik, ha ... — Ja?! Hát nézze, ilyen helyre nyugodtan el lehet menni. Bejelentetem magam. Úgyse fogadnak. Szabados!... Ki az a Szabados? Nem fogadnak. Hogy jöjjek holnap, meg egg hét múlva, hát jó. — Na de ha megkérdik ... — Hogy milyen ügyben9 Hát mondok egg ügyet. Annyi ügy van. Azt mondom, a vetőmag- csávázási ügyben, vagy a borecet dologban. — Na és ha ... — Ha mégis fogadnak? — Nagy nyugalomban ballagott mellettem Szabados bácsi. — Akkor elő­adom az ügyet. — Hihetetlen. Na de mi történik, ha mégis ... — Ha mégis el akarják intézn-? Elintézik. Hehehe. — Csendesen nevetett maga elé Szabados bácsi. — Egyszer jártam igy. Valahol fogadtak, biztosan véletlenül. Megkértem az illető méltóságos urat, hogy a Hete k-utcál nevezzél: el lovag Schmidt Ed e-utcának. Mondottam, az egész kerület nagy tisztelője lovag Schmidt Edének. — És9 ■— Azóta már biztosan el Is nevezték. Na Isten áldja meg fiam, én átmegyek a :Lánchídon, mert Budán lakom. — És ki volt az a lovag Schmidt Ede9 — Azf nem tudom. Ha egyszer megint fogad­nak valahol, megkérdezem. Jó étvágyat! — és át- ballagott Budára, a Lánchídon. TÖRÖK SÁNDOR — A Magyar Sajtó legújabb szánta. Az Országos Magyar Sajlókaunara hivatalos közlönye december 15-iki számának' élén kegyeletes szavakkal adózik vitéz Leveldi Kozma Miklós emlékének, beszámol a sajtófőiskolai tanfolyam első félévéről, megemléke­zik vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály dr.-nak az uj Nemzetközi Sajtószövet­ség atelnökévé történt megválasztásá­ról, bemutatja a Tábori Újság első számait, közli a budapesti és vidéki napilapok jóváhagyott tarifáit, meg­kezdi Egyed István dr. egyetemi ta­nár „Sajtószabadság és sajtócenzura'- ci'mü cikksorozatának Közlését, is­merteti az újból szabályozott szakor­vosi, gyógyszer- és szanatóriumi ellá­tását. Ezenfelül még több fontos köz­érdekű rendelkezés és közlemény van a hivatalos sajtókőzlőnyben. A JÓ GAZIIASSZONYNAK TUDNIA KELL. hogy a csütörtöki piacon az élelmiszerárak nem változtak. — A téves mérlegelés is árdrágítás. Tóth Imre tiszaszőlősi hentes május egyik napján zsirszalonnát mért ki üzletében. A községben azt megelő­zően napokon át nem volt zsír kap­ható, úgyhogy Tóth üzlete előtt hosszú sorban gyűltek össze az em­berek. A nagy tömegre való tekintet­tel leszállította az adagokat és kikiál­totta, hogy mindenki készítsen elő egy pengőt, mert csak annyi áru zsirt kaphat. Harminckilenc deka járt volna, de csak huszonkilenc dekát adott, amiért többen feljelentették. Az egri törvényszéken azzal védeke­zett, hogy az óriási tömeg megza­varta és idegességében tévedésből tett kevesebb súlyt a mérlegre. Védekezé­sét nem fogadták el, hanem folytató­lagosan elkövetett Üzletszerű árdrá­gító visszaélés miatt másfélévi bör­tönre Ítélték. A Kúria most a bünte­tést hat és félhónapi börtönre mérsé­kelte. — Tüzriadalom a Belvárosi temp­lomban. Az elmúlt este a Belvárosi fő- olébánia templomból füstfelhő tódult ki. A környékbeliek azt hitték, tiiz tá­madt a templomban és ijedten értesí­tették a tiizo'tókat. A tüzriadalom sze­rencsére vaklármának bizonyul, mert kiderült, hogy a templom uj fűtőbe­rendezését próbátlák ki, ettől borultak füstbe a templom falai. — Meghalt Liszt Ferenc unokahuga. Firenzéből jelentik: Blandine von Biilow Firenzében elhunyt Az elhunyt Liszt Ferenc unokahuga és Wagner mostohalánya volt. Anyja, aki Liszt- leánv volt, Hans von Bülow-val kö­tött házassága után Wagnerhez ment feleségül. VÍZÁLLÁS A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: Csütörtöki dunai vízállás: Schär­ding 224, Aschach 268, Slrudcn £94, Stein 272, Bécs 260, Pozsony Í29, Komárom 297, Budapest 228 (pénte­ken 214), Paks 118, Baja 206, Mor hács 228, Itezdán 260, Patánka 2'tO, Újvidék 232. A Rába Szentgotthárditól —27. — A Dráva Barcsnál —99, Drávasza- bolcsnál 9. Csütörtöki tiszai vízállás: Mára- marossziget 86, Visk 40, Tekeháza 60, Tiszaujlak 60, Vásárosnaméuy 212, Tokaj 328, Tiszafüred 280, Szót nők 284, Csongrád 223, Szeged 252 (pénteken 274), Zenta 275, Titel 253. A Szamos Désnél 30, Szalmáméi 74. — A Bodrog Bodrogszerdahelynél 447. — A Sajó Bánrévénél 58. — A Hernád Hidasnémetinél 36. — A Bá- retlyó Margittánál 28. — A Körösük Csúcsánál 150, Nagyváradnál —83, Békésnél 248, Gyoménál 242. — A Maros Makónál 77. A Balaton Siófoknál 70. — A Ve lencei-tó Agárdnál 112. — Öngyilkosságot kísérelt meg a menekülő tolvaj. Az OTI fiumeiuti székhazában lopáson ért egy fiatal­embert a szolgálatot teljesítő detek­tív. Az igazoltatás során1 kiderült, hogy a fiatalember Bujdosó János 20 éves gyári munkás, akit már több- izben elitéltek és jelenleg is ki volt tiltva Budapestről. A detektív rend­őrnek adta át a tolvajt, hogy kisérje be a VIII kerületi kapitányságra. ■ A tolvaj útközben kiszakította magát a rendőr, kezeiből és futásnak eredt. A rendőr rövid hajsza után elfogta és miközben szijbilincset akart kezeire lenni, Bujdosó kést rántott és a rend­őr felé szurt. A rendőr kivédte a tá­madást, mire a tolvaj saját nyakába szurt és eszméletlenül esett össze. A rendőr mentőket hívott, akik Bujdo­sót bevitték a Rókus-kórházba. Fel- gyógyulása után megindul ellene az eljárás. — Pásztó és Galyatető közölt szüne­tel az autobuszközlekedés. A m. kir. államvasutak igazgatósága közli, hogy a Pásztó és Galyatető közötti autóbusz­járatait az útvonalak közlekedésreked vczőtlcn állapota miatt december hú­szadikával kezdödőleg beszünteti. Bu­dapest keleti pályaudvarról 15 óra 20 perckor induló gyorsvonattal Galya­tetőre utazó közönségnek húszadikától kezdve nem Pásztón, hanem már Hat­vanban kell a csatlakozó autóbuszra ál- szállni. A járat Hatvanból Gyöngyösön és Mátraházán ál fog Galyatetőre köz­lekedni — Lezuhant svájci repülőgép. Bernből jelentik: Szerdán egy svájci katonai repülőgép a Tuni-tóba zu­hant. A repülőgép vezetője meghalt. — Halálozás. Groszmann Arthur dr. v. nf. ezredorvos, az Andrássy- uli hadikórház h. parancsnoka, több háborús kitüntetés tulajdonosa, a Ka- szab-poliklinika orvosi kuratóriumá­nak tagja, elhunyt. Pénteken délben 12 órakor helyezik örök nyugalomra a rákoskeresztúri izr. temetőben. Mútczai Márky József államrendőr­ségi detektív, életének 54. évében hirtelen meghalt. Ulrichshofer Ferenené, szül. Pintér Margit, MÁV felügyelő özvegye, 61 éves korában Budapesten meghalt. özvegyétől, övéitől megsiralva hunyt el nemes megadással viselt hosszú szenvedés után Halász Zoltán. Pénteken, december 19-én déli 5/il órakor temetik a rákoskeresztúri te­metőben. Schwarcz Lászlóné szül. Székely Klára elhunyt. Temetése ma, pénte­ken egy órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. Fenyő Kornél temetése december 21-én, vasárnap délelőtt 2412 órakor lesz. Csütörtökön délután temették el a farkasréti temetőben Vágvecsei Wel- lisch Alfréd műépítész, országos köz- épitési tanácsosi, a főváros törvény­hatósági bizottságának és a Közműn, kák Tanácsának évtizedeken át volt tagját. Witz Béla pápai kamarás, a Bazilika plébánosa végezte fényes papi segédlettel a beszentelést, majd megindító beszédben méltatta az el­hunyt közéleti érdemeit. Ronta Pál székesfővárosi számvevő­ségi főtanácsos, életének 60. évében, december 17-én hirtelen elhunyt. Karácsonyra a legszebb ajándék! Vidám egészségügyi mesék. A leg- szebb mesekönyv 6—14 éves gyerme­kek részére, 384 oldal. 173 képpel, kötve 8.80 pengő. Novak Rudolf és Társa, Budapest, VIII., Baross-utca 21. — öngyilkos orvostanhallgató. Karcagon Goldberger Károly 20 éves orvostanhallgató dankálival meg- mérgezte magát és meghalt. Atyja, aki szintén orvos volt, egy évvel ez­előtt ugyanezen a napon lett ön­gyilkos. —• Elhízott, vérmes, makacs székre­kedésre és aranyeres bántalmakra haj­lamos egyéneknek reggelenként éh gyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüviz általában nagyon jót tesz, mert hashajtó ha­tása biztos, alapos és rendkívül enyhe. Kérdezze meg orvosátl I íTdiót CSERÉI I Sternberg j Hangszergyár,Rákócii-út 60 [ BEKÜLDÖTT HÍREK Az Ors/ágo» Magyar Régészeti és Művé­szettörténeti Társulat deccmbef 20-án, szom­baton délután hat órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Magyar Nemzeti Muzeum elő­adótermében. A Magyar Úri Társaság művészi fotókiállí­tásának rendezóbizottsága az óriási érdeklő désre való tekintettel a kiállításra való jelentkezés határidejét december 28-ig meg- hosszabbította. Felkéri mindazokat, kik a kiállitás-on való részvételre meghívást kap tak, fenti iőpont előtt fényképanyagukat a kiállítás előkészítő bizottság irodájába fel- küldeni szíveskedjenek. Bajtársi találkozó. A volt cs. és kir. 44. gyalogezred altisztjei és legénysége decem­ber 20-án, szombaton este 8 órakor tartja oajtársi összejövetelét a Sándor-utca és Szentkirályi-utca sarkán lévő Tálos-féle Ki- pipa-vendéglőben. Előadások december 19-éo, pénteken* Török Sándor, az Újság munkatársa, Reök Iván dr. sebész-főorvos és Baló Ele­mér, a Nemzeti Színház tagja tart előadást .»A szeretettről a budapesti Skót Misszjo karácsonyi lailturestjén. (Vörősmarty-utca 51; este nyolc órakor.) Szörényi József dr. (Miskolc): Gyermek­kori neurózisok. (Individuálpszichológiai Egyesület. Közgazdasági Egyetem, IV., Szerb­utca 23; este nyolc órakor.) Ludwig Oszkár Vince dr.: Corvin János anyja. (Heraldikai és Genealógiai Társaság, M. T. Akadémia; délután öt órakor.) Mihalik Sándor dr. (Kassa): Egy kassai középkori fuzekasmühely. (Vetitettképas elő­adás. Régészeti és Művészettörténeti Társu­lat, Magyar Nemzeti Muzeum előadóterme; délután hat órakor.) Dezső Lóránt és Detrc László tart elő­adást a Természettudományi Társulat csil­lagászati szakosztályának ülésén. (Eszlcr- házy-utca 16; délután hat órakor.) Megtartott előadás A Magyar Külügyi Társaság Balkán- Bizottságának évzáró ülésén, amelyen Tosev Dimitrij budapesti bolgár követ vezetésével a követség tagjai is megjelentek, Kállay Ti­bor elnöki megnyitó beszédében melegen üdvözölte a magyar-bolgár kereskedelmi kamarát megalakulása alkalmából. Ezután Simonffy Aladár „Bulgária népi összetétele“ ciminel tartott előadást, elmondotta, milyen különféle elemeket olvasztott magába a bol­gár nép. Foglalkozott azután Bulgária jelen­legi népi összetételével, megállapította, hogy jelenleg Bulgária lakossága 9.2 millió, amely­ből alig 650.000 az idegen elem. Jenes Ár­pád dr. egyetemi magántanár „A bolgár re­formok“ címmel tartott előadást. Ismertette azt a nagyarányú épitőmunkát. amellvc] a bolgárságot erősítik. Az előadóknak Káilav Tibor mondott köszönetét. Dl. UHUIM AKIM Szellem és egészség A gyógyitóművészet uj irányai Orvos a lélekért A természet csodáinak újszerű ins gjnraznlel adnak: tájékoztatnak nj felfedezésekre! és újraértékelnek el­avultnak hitt Ryórrymódokaf Át­alakítják gondolkodásunkat és élet­módunkat — helyes élelszemlélet-t adnak! • A könyvek ára fűzve 4.4» P. Mivé 5.4» P. Edyflttes vétetnél kötve ajándékokban 16.2« P. VOR0SVÁRY K IA D A S Budapest. IV.. Muzeum-kérnt IS, I. emelet 1.

Next

/
Thumbnails
Contents