Szerb gimnázium, Újvidék, 1898

ftBS? Ш 'й --: ИЗВЕШТАЈ­‘ 0 I б СРПСКОЈ ВЕЛИКОЈ ГИМРЈАЗИЈИ I у Новсш Саду i с ? / ЗА ШКОДСКУ ГОДИНУ 1898—99. X N ■Ј У Новом Саду, Штампарија Ђорђа Ивковит.а 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents