Az Üstökös, 1862 (5. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1862-01-04 / 1. szám

2 TALLÉROSSY ZEBULON INDÍTVÁNYA A TISZTELT PUBLIKUMHOZ a szerkesztők biztosítása tekintetében. Tekintedezs publikum. Figyelembe vítetvín azon gyászos köriilminy, miszerint hirlapszer- keztetök ez évben nagy veszedelemben meg­fordulnak, bátor vagyok egy alazatos indítván­nyal előterjeszteni, a minek eszküzlise áltál minden szerkesztőt meglehetne együtt es egy­szerre mentenyi limbus veszedelmitöl. Ez abol all. Ne praenumeraljunk az idín semire: majd igy szerkesztők lapokat megszüntetnyi kiny­idének, s megmenekülik magukat minden baj­tól. Ezen módón eklatanter megmentettük a rank nezve oly becses egyinisígeket a haza, a társadalom, a családi elet es a jövendő sza­mara. Remilem, hogy alazatos indítványom álta­lános partoltatasnak örvendezend. Kíretnek töbi lapok tisztelt szerkesztői is e javukra szolgáló indítványom átvitelere. (Mar sokakat sikerült edigele is velem egy nizeten levőknek megtalalnyi lapok tavalyi előfizetői közül.) Tallérossy Zebulon. TALLÉROSSY ZEBULON LEVELE MINDEN VÁRÓ ÁDÁMHOZ. Tekintetes barátom uram. It levin uj esztendő, idejiben latom, bogy megcsinálják en is budzsetet a felül, az elmu­lasztott esztendőben mit „énlí bevettem or­szágiul, s mit „én“ kiadtam országra viszont? Tehát bevetem országiul 710 ft kipviselö napidijt, detto 200 forintot kipviselö szallas- dijt, ez cselekszik együtt 910 ftot piruló ban­kóban. Mar most következnek kiadások. 1. Választók szomjusagara kiadatot 120 ft. 2. Csizmára kortesvezireknek ... 66 ft. 3. Sparmaczet flastrum választáskor megkapott ütlegekre ....................74 ft. 4 . Behajigáit ablakok....................18 ft. 5 . Hat hónapra egy pinczelyükért Pesten, a kiben laktam .... 240 ft. 6. Contributio Tigris barlangban . 30 ft. 7. Fátyol a kalapomra három Ízben . 33 ft. 8. Fátyol a múltakra két Ízben, siirü 44 ft. 9. Fürdís a nagy melegsigben . . 52 ft. 10. Ugyanazon külviszonyoknal fogva, fagylalt mindennap háromszor . . 90 ft. 11. Tekintíly fentartasa vigett, sar­•4 kantyu csizmámra . . . . . . 13 ft. 12. Tojásos punch, mikor dictiora kí­szültem, hogy hangomnál megles— gyek • • .............................................................. 5 f't. 1 3. Banat elcsillapitasara, hogydictióf 1 V 1 r-. - í: M nem mondhatam el : spirituo- sumok.........................................12 ft. 14. Belügyekre; úgymint ebíd, va­csora, früstük............................... 340 ft. 15. Doctor eret vagasirt, ijedsigre, fel­oszlatáskor ....................' ... 10 ft. 1 6. Jotikony koldusok, nem különben nemeskeblü contributiok kieligi­tisire..................................................77 ft 1 7. Photographiak arczkipembül is­meretlen jo barataim szamára . . 80 ft. 18. Es vigtire „lucrum cessans,“ a mit megkaphattam volna, ha 170 na­pon keresztül tollat fosztok per 20 krajczarjaval...................................34 ft. S umma summarum : bevitel 910 ft. Ebből levonva kiadásokat 1338 ft. marad ott 428 ft. Hogy „hol“ marad? azt en kegyes engedel- memmel nem tudom, de hogy valahol marad, az bizonyos. Marad tehat nekem „deficit“ büdzséiben 428 ft. mit országra kiadtam. Hogy ez honnan lesz fedezve? azt en nem tudom. Tálán majd Rajxrát, megmongya. Min­denesetre elvárok Ausschusz vileminyit bud­get tárgyában : a mit az fogja tanácsolni defi­citek fedezisire, in is azt fogom cselekednyi.

Next

/
Thumbnails
Contents