Az Üstökös, 1865 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1865-01-07 / 1. szám

1. szám. Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra 3 frt. és 3 hóra 1 frt 50 XVI. kötet. Január 7-én 1865. kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó hivatal Pest, barátok-tere 7-ik szám. ——.— _____________ Mult évben tett ígéretünkhöz képest ez év folytán az Üstökös mind- ! egyik száma egy-egy vezénylő irodalmi capacitás auspiciuma alatt jelenik meg. Kezdjük az első matadorral. Van szerencsénk, ezennel tisztelt bará­tunkat, a közszere­tettől ápolt (Fk)-t be­mutathatni nagyér­demű olvasó közön­ségünknek. íme ez azon két betű, melyről az a mondás van a Pesti Napló olvasói széle­sen elterjedt köré­ben, hogy ha két betű nem taláítatik a Pesti Naplóban, a lapnak fele része hiányzik; mely állítást ugyan mi, részint az illető nagytekintélyű hír­lap sokérdemü többi munkatársai iránt való méltányos elismerésből^ részint pártfegyelemből, így pure et simple alá nem Írhatunk; de mint historicumot, mint repülő mondatot, con- statálni kötelessé­günknek tartottuk. Tehát. íme itt van ama két betű, ki, mint az írásban mondatik: „én vagyok az alpha és az omega ! “ szinte felmondhatja nyom­tatásban : én vagyok az „F“ és a „k,“ s mindenki érteni fog­ja ennek jelentősé­gét. — Valóban alig tud­juk magunkban el­határozni , mit bá­muljunk tisztelt ba­rátunkban inkább ? azt a meszsze elágazó ösz- szeköttetést-e, mely őt Europa minden udvarai­val folytonos érintkezésben lehetni képesíti.

Next

/
Thumbnails
Contents