Az Üstökös, 1869 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1869-01-03 / 1. szám

1. szám Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetést ár: Egész évre jan.—dec. 6 írt., 6 hóra 3 írt., és 3 hóra 1 frt 50 kr. — XX/kötet. Január 3-kán 1869. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-hivatal : Pest, barátok tere 7-ik sz. Hirdetések dija: 1 hasábos potitsor 7. kr. 7 v - v'.-'p-Uv —iu Tallérossy Zebulon uj évi köszöntője a választóihoz. Mentét, ködmönt, lajblit, ujjat, Kibe magad bele bújjad ; — Szip nemzeti nótát ujjat, Kit, a mikor búsulsz, fújjad ; Trafiktörlő törvint újjat, Kihez nagy örvendve nyújjad ; Huszár-, honvéd- vitézt újjat, Kitül kebled lángra gyújjad ; Ujjat, kapja minden ujjad, — Csak képviselőt ne újjat! 4<;\ V ) y i :V7 V- / / \ Ugyanazon dolgok két külön hírlapban megírva. Jobb — lap. Jobb oMali képviselőnk megérkezett. Út­közben a zsiváayok feltartóztatták szekerét, de miután abban meglelték követünk jelentését az országgyűlés működéséről, attól egyszerre úgy megtértek, hogy rögtön lemondtak eddigi élet­módjukról , és folyamodtak nyugdíjaztatá­sukért. A városon körül a reá várakozó néptömeg kifogta a lovakat diszhantajábó’l s vállaira emelve vivé őt diadalutján végig; deli hölgyeink koszorúzáporral fogadták, a merre bevonult és Bal — lap. Jobb oldali képviselőnk tegnapelőtt érke­zett haza. A vidékünkön uralkodó közbiztonság hiánya miatt jónak látta egy szekérderék kép­viselői kiáltványt küldeni maga előtt; a mitől a zsiványok úgy megirtóztak, hogy mig ez az epidémia tart, átköltöztek más boldogabb pro­grammentes kerületekbe. A városon kivül a szekere úgy belereke t a hagyományos pocsétába, hogy a kocsis hátá n kellett szárazra menekülnie s igy gyalogolnia be a kertek között, mely alkalommal több zöld­/ í*. MC ______

Next

/
Thumbnails
Contents