Az Üstökös, 1870 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-01 / 1. szám

1-ső szám. Megjelenik minden szombatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—decz. 6 frt., 6 hóra 3 frt, és 3 hóra 1 frt 50 kr. XXÉ kötet. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Január 1-jén 1870. Kiadó'hivatal : Pest, barátok-tere 7-ik szám. Hirdetések dija : 1 hasábos potitsor 7. kr. [tő y.irí ; —ir, •..] d j/y r Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Adámhoz. i;n> Tekintedezs barátom uram. No csak mig izs utob-elüb utoliri embert megirdemlgt kitüntetizs; magam izs megirtem, hogy kineveztetem valahara Tóth Kalman ba- ratomal együt — mak-fölsönek. Pernahajder kartyacsinyalo kiszitette magyar hazafiakbul kartyatuczatot, is megtisztelte benünket olyan hivataloka], a miket egyikünk se remilete \olna megkapnyi. Andrasyt Lonyayt kin evezet vörös disznónak, Eötvöst Mikot zöld asznak, Hor- vathot Gorovet tök kitszemnek (Bolond! Hor- vat maga nigy szem, Gorove monoklival három szem) Festeticsot Wenkheimot makk-tuznak; — azutan fölsőknek mindenfile kipviselöket, meg Kemin Zsigot, kinek muszáj Pesti Naplót olvasnyi kéziben, no meg Czyraky Györgyöt grofot. Soha se nem hitem volna, hogy valaha Czyraky György gróf ural együt legyek f ö 1- s öhazi tag! Persze mint alsóházi tagok aztan alsóknak ot vanak Tisza Kalman, Ghyczy Kalman, Podmaniczky, Somsich et consortes. No bizom ere kitüntetizsre lehetem nagyon büszke. Makkfölsö! Faerbliben praeferentias „sánta “ — Király maga izs csak velem együt lehet „bellus musicus.“ — S mikor az in „szi­liem lett az adutt : mig minisztert is elütöm. — Csak azt szeretem, hogy. ha mar Cziraky grofal jutotam egy rangba, de legalább otanizs a „makverö“ valasban hagytak meg, mig gróf otan izs a „zöldet“ kihivo cofessiohoz tartozik. — így lesz az ember nipszerü is halhatatlan. — Legalab kitüntetet kollegái mai együtt meg van az a boldog öntudatunk, hogy hazai közönsig ijel-napal velünk foglalkozik is benün­ket tenyerin hordoz. Lonyay örülhet külö­nösen, mert mindig pinzt lat! (a hol t. n. nem dióba jaczanak) Kar, hogy 48-as partnak izs otan nem szoritotak helyet, tálán 4 — 8 ast? Alazatozs szolgája Tallérossy Z.----------X. . . I K ukliné prédikácziói. No látod Kukli. A kollégád csak el tudta kül- í deni Rómába a feleségét, te meg már nem tudsz 1 engemet elküldeni Rómába. — De hát úgy van az; 1/ ¥ f

Next

/
Thumbnails
Contents