Az Üstökös, 1871 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-01 / 1. szám

1-ső szám. Január 1-én 1871. Megjelenik minden szombatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár: Egész évre jan.—decz. 6 frt., 6 bóra 3 frt, és 3 hóra 1 frt 50 kr. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. &iadó>Mvatal : Pest, barátok- tere 7-ik szám. Hirdetések dija : 4 hasábos nonperaille sor 10. kr. Hirdetések felvétetnek : Naschitz I. hirdetményi irodájában, Pest, aranykéz-utcza 5-ik szám a. a hirdetéseket illető közönséges és pénzes levelek szintén Naschitz I. irodájába czimezendők. Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Ádámhoz. Tekintedezs barátom uram! Mit csinyalhatnank egyebet a jónál ? Eben az uj esztendőben. S minthogy legnagyob jo a háború, magam izs csak azon török fejemet, hogyan lehetne valamit olyant feltalalnyi, a ki áltál minden elensigét mink magunk leverhet- nink. Mostani fegyverek nem tökiletesek. Zind- nadel lü 1000 lipisnyire, Chassepot líi 1200-ra Werndl lü 1100-ra. Nem élig. Most in feltalál­tam olyan golyóbist, kibe van elrejtve mig egy töltis, mikor puskabul kimegy, utközbeu másik töltis elsül, mig egyet lök rajta, s elmegy 2000 lipisnyire. Muszka Fadejew kitalálta Filz-pan- czilt maguknak. Azirt altalam feltalált golyóbis­nak hegyin van dugóhúzó, ki áltál golyóbis Filz-panczilon keresztül túrja magat bele húsba. Minden puskára gyün perspektiva, ki elensiget olyan közel hoz, hogy csak gyerek izs meghiheti aztan. Ha pedig elensig nagyon közel gyün, eczere megforditatik perspectiva, s az elensiget megin olyan meszire elviszi, hogy ide nem ir. Nekünk magunknak lesz panczilunk belül gu- milasztikum, kívül aczil keztyüsdrotbol; a kin mig agyugolyobis se nem megy keresztül, ha­nem ha egy golyóbist közink lünek, elsörül, kit megtalál viszapatanik, esik másikra, is igy adig kodorog ide oda, mig valamelyik elfogja. De minthogy ezen panczil leszen igen nehiz, galir- jara lesz varva kaucsuk luftbalon, töltve hydro- genal, ki égisz terhet emeli, s ha katona szalad, akorakat ugrik vele, mint anglus paripa. — Agyú nekünk nem kel. A helyet tartjuk luft- balonokat; az felviszi levegőbe golyóbist, ki szitduranik; mink eresztjük köteleknil fogva égisz odáig, a hol elensig agyuzik; akor mi ka- nonirunk onan levegöbül egyenesen lehajigal gránátokat elensig fejire s bateriat demontiroz nekinek. Ha pedig egy varat akarjuk elfoglalnyi, nem piszmogjuk neki sokáig, hanem egy iczaka, mikor sötit van, öszekötünk ezer luftbalomot, az elsőt neki eresztünk valamelyik toronynak elen­sig varaban; az ot kiköt s levegőn meg tornyon keresztül szipen bemegyünk elensig varaba. Ha a se teczik neki, ledobunk neki luftbalombul ezer mazsa nytroglycerint s mikor az elduranik, akorakat üt a földön, hogy túlsó oldalon anti-

Next

/
Thumbnails
Contents