Az Üstökös, 1873 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-04 / 1. szám

Megjelenik minden szombatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. I on 07*5 m Előfiretési ár : Egész évre jan.—decz. 7 ft, 6 hóra 3 ft 50 kr, és 3 hóra 1 ft 75 kr “SO SZalTi. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál Kiadó-hivatal : Pest, barátok tere, Athenaeum-épület. Hirdetések« dija : 4 hasábos nonperaille sor 10. kr. Tann ón A-ór» 1Q7Q Hirdetések felvétetnek: NASCHITZ JAKAB, hirdetményi irodájában, vldllUdr ei\. 10/0« Pest, József-tér 12-ik szám a. a hirdetéseket illető közönséges és pénzes levelek szin­tén Naschitz J. irodájába czimezendők. Bécsben, saját főügynökségUnkben Kärntner- _____________________.____________ strasse 8. sz. I. em. (Naschitz Jakab fiók-üzletében.) T ekintedezs barátom uram! Ne csudalkoza rajta magat, ha nem olvas­hatja töbet Tallerossy Zebulon levelit! Veszem szélpuskát (de nem a Kálmánt,) is meglövöm vele magamat, vagy beleugrokSugoviczaba! No hiszen befütyülte nekem »boldog uj ész­tén dö!« Halya csag. Szilveszter iczakajan megy eg jo kedvel ha­zafele, uczaajtoban megcsip Cerberus kapus, is kivanya nekem »sok számos esztendőket!« Vi- szontkivanok neki, is ez a jo kivansag kerül egy bankó forintba, (csakhogy most mar van bankó­ban nem negyven, hanem száz grajczar!) Rósz kedvel lefexek, forgolodok, regei feli elalszok, hat hajnali alombul felzörget kopogta­tás. Mirgesen kialtok: »nem szabad,!« »No, ha szabad, hat boldog uj esztendőt kívánok a tekin­tedezs urnák!“ hangzik ajtó melül, s benyulik egy nyitott szurkos marok; mingyar latam rula, hogy a csizmagyiam. Id van, — csag isten hiri- vel! Aval szurkos marok bezarodot is eltűnt ajtó meget. Fordultam másik odalomra s be­hunytam szemememet. Alig lehunyok, megnyilik csendesen zajto, s elkezdi czirnahang: »Feite­falléMMj Mkilon 1®¥§1© ElaieEwáré ÄiimfcM»

Next

/
Thumbnails
Contents