Az Üstökös, 1880 (23. évfolyam, 1116-1167. szám)

1880-01-04 / 1116. szám

, ' ' ■ • í*ií*f L. 1116. szám. 1SS0. Január 4. \ . W j Megjelenik minden vasárnap másfél ivén sokféle képekkel ellátva. ( Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 8 frt, 6 hóra 4 frt, 3 hóra 2 frt. Egyes szám 16 kr, / Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, ba- p' rátok-tere Athenaeum-épület. Hirdetések dija : 5 hasábos nompareille sor 10 kr. XXIII. A BÁRÓT ELFOGTÁK. Meg kell mondanunk hogy természetesen Somoskeöy bárót értjük, aminek itt mindjárt legelöl és ilyen szegröl-végről való kijelentését azért tartjuk szükségesnek, hogy legyen majd bizonyságunk felöle, hogy csakugyan az ö vi­selt dolgait vettük itt munkába, ha akkorra mire a punktumig érünk, megszöknék a tol­iunk alól. Született — (no, mert hát ha minden va­lószínűség ellene szól is e föltevésnek, mégis csak föl kell tennünk, hogy úgy született!) — tehát született 1849-ben Rozsnyón, de min- gyárt szándékba vett legelső megfürösztetése- kor egyszerre váratlanul hült helye találtatván, kisült hogy tulajdonképen valamikor sokkal előbb kellett már bizonyosan születnie, — ám­bátor másrészt megj valóban sokat nyom az említett születési adat hitelessége mellett az a másik körülmény, hogy ugyanakkor a rozs- nyói város-gulyáját egy hirtelen ott termett fé­lelmetes rablóvezér a mezőről fényes nappal hat csordás-bojtár elől egymaga elhajtotta, s még aznap vásáros miskolczi mészárosoknak eladta. Történetírói azt is följegyezték ugyan róla, hogy iskolába is járt, de ezt úgy kell érteni, hogy nappal komolyabb foglalatosságai lévén, éjjel tört rá hires tanintézetek nagytu-

Next

/
Thumbnails
Contents