Az Üstökös, 1885 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-03 / 1. szám

Előfizetési árak : j Egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, Egye9 szám ára 16 kr. BUDAPEST, 1885. JANUÁR 3. Megjelen minden vasárnap. Előfizethetni a kiadóhivatalban Budapesten, Koronahei czeg-uteza 3. yyj esztendő: uj ember. ^ Még pedig nemcsak mint képviselő uj, hanem mint ember sem valami régi: körjegyző volt a Ház meg­alakulásánál. Jglót képviseli. A. czipszer városok egyik legmagyarabbikát. Szeretném érte jól lehor­dani, hogy oly fiatal és oly czipszer létére máris oly öreg, oly lemodó, oly semmi na­gyobbra, szebbre nem vágyó. Kormánypárti. Hogy az öreg Boér bácsi, az öreg Hegedűs Sándor, a göthös Bikficz Guszti, és a többi öreg úr meghúzza ma­gát csöndesen a jó árnyékos helyen, a Tisza-fa árnyéká­ban : azt mindenki tudja ér­teni s inkább azon lehetne csodálkozni, ha ezeknek a végelgy engülteknek meg ­pezsdülne ereikben az aludt vér, megfeszülne karjaikban az izom,, szikrákat szórna gondolatjok és be­szédjük : — hanem mikor ilyen piros-pozsgás, turnüros kiállítású, jókedvű fiatal ember első próbára beadja a derekát, magára hazudj a, hogy ő alhatnék, dicsőit! a csuszogó papucsot, slafrokot és háló sipkát: arra már csakugyan eszembe jut néhai jó Deák Ferencz nevezetes mondása, hogy az istenért mi lesz belőlünk, ha már a fiatal legények is Deák-pártiak ? De mivel Aurél öcsénk igen kedves fiú, jellemes úr és gavallér fiatal ember, meg­tagadjuk érzelmeinket, ment­ségére okot keresünk és ha Y ő még ki nem találta volna /ezt, hát a szájába adjuk. Más dolog az. mikor a tősgyökeres, Atillával vagy Árpáddal bejött magyar a sarkára áll, és azt mondja, hogy én nem vagyok meg­elégedve a mi állapotainkkal — és megint más az, ha vala­melyik nemzetiségi úr faka­dozik ellenünk ilyenképen s ellenzéket csinál a kormánynak, de még nagyobb ellenzéket MÜNICH AURÉL,

Next

/
Thumbnails
Contents