Az Üstökös, 1891 (34. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1891-01-04 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. kér.. Kecskeméti-utcza 6. szám (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság). Előfizetési, árak: egész évre (két kötet) 8 forint; félévre (egy kötet) 4 forint; negyedévre 2 forint. Egyes szám ára 16 krajczár. UJ FOLYAM. XI. KÖTET. i. BUDAPEST, 1891. JANUÁR 4. IY. NINCS GAZEMBER. Járok-kelek néprengetegben És az embert vizsgálgatom, Mindent szemügyre véve fenn. lenn. Akár csak egy nagy tárlaton. Zsibong előttem egy rakáson Szegényes czondra, ezifra bársony. Nagy és kicsiny, úr s szolga-nép Beh érdekes e tarka kép. és engemet e tarkaságban Most egy kis kérdés érdekel: Gazember e rakásba' hány van ? És azt miről ismerni fel V Hisz szól felőle annyi ének, Hogy a gazember mily temérdek, S a tisztesség oly ritka már, Mint a fehér holló-madár. És megfogom tekintetemmel Azt, a ki a legrongyosabb: Ez biztosan rögzött gazember S gyilkolt, rabolt vagy csalt sokat: Szemét lesütve, félve ballag, • Kitérve vénnek, liatalnak, fis teste csaknem meztelen------­A bűnt ilyennek képzelem. HAZÁNK. — Ili a: Szabó Endre. — S hát nem! Mindig ártatlan' élt ez, Nem volt rossz lében ő kalán; Hogy mért mégis oly rongyos, éhes? Megfejthetetlen egy talány, fis igy járok a tizedikkel, A századikkal, ezredikkel: Nem volt gonosz egy sem soha, Csak jámbor, (vulgo : ostoba.) Nos, hol van hát a sok gazember, Kit a hír annyit emleget? Keresgetek tovább szememmel S gyanúsat végre sem lelek. Ám azok, kik köriiltem állnak, Reám már élezeket csinálnak, Azt mondva, hogy tán vak vagyok, Vagy rossz helyen kutatgatok: «lm itt egy, csillogó ruhában, Fényes fogaton ott a más1, Annak aranyja garmadán van, Ennek meg tisztje egy rakás, Ezek nyomán indulj kutatni, S a mit keressz: meglásd lesz annyi — Mihelyt szemed, rájok nyitod — Hogy feljegyezni sem bírod.

Next

/
Thumbnails
Contents