Az Üstökös, 1895 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

(MIEQ-IlElIjElISrilK: IM! 12>T ID E ÜST VASÁENAP. Szerkesztőség: IV. kér.. Kecskeraéti-utcza 6. szám. — Kiadóhivatal: IV., Ferencziek-tere 4. (Athenaeum épület.) Előfizetési árak: egész évre 8 frt (16 korona); félévre 4 frt (8 kor.); í/i évre 2 frt (4 kor.). Egyes szám ára 18 lcr (36 fillér). ÜJ FOLYAM XIX. KÖTET. | í, szám. | BUDAPEST. 1895. JANUÁR 6. __ iíjéYKor. Köszöntlek, új év! Itt vagyon fezemben Kicsordulásig megtelt poharam! Köszöntlek új év! megvárattál engem, 'Iurelmem fogytán, csaknem vége van! Elődöd rossz volt, undok volt . . . barátom, Lássuk, hogy állasz meg te majd a gáton! Köszöntlek új év! fiz isten hozott, ß legyen a régi százszor áthozott! Reméled benned ... úgy-e jobb leszel te? lígy-e az ember is csak megjavul? Nem lészen eladó a teste-Ielke? Űgy-e a magyar többé nem vakúl? Nem vezetik hitvány, nagy szenvedélyek? Önző, czudar, népámító vezérek, Ki mind boldoggá teszi a hazát... ß táplálja gőzben a saját hasát! Letépi^ már az álorczát csa^ egyszer R tisztes külsejű rablórul is, l(i még egy czélzásért is megneheztel, Pedig a Iel^e aljas és hamis! Lejár idője a nagyúri gőgne^, R szerény nem hajol meg a rüpő^nel^, v j5 nem lesz e földön legszebb diadal ÖCgy dicsőséges, nagy párviadal? Uj?;. I4sz a tisztesség e szent hazában, /.;g/ ítél, Iji nem fél, hogy ítélteti^ , . . fent lép föl a csaló fehér tógában, S Rz ártatlant börtönbe nem vetii;. És a magyarnak a magyar parancsol, fern eszszü^, mit a német összepancsol, És — szám, biztonságom ellen ne véts! Kern dirioál minéhiinlr Róma, Bécs? . . . Kern izgatnak föl, I^i^ne^ hivatásod, Kogy csöndesítsenek le szeretőn? ]VIegszűn rajtad már az az öröR átoR, jJogy testvér testvér ellensége lön? Nem visznek harczba, emésztő tusába, Nem lészel többé oly botor, se Íjába, És annyi súlyos, szörnyű harcz után, JVIegnyugszol egyszer te is, én hazám! Eh czudar év, te elmúlt . . . mit kavartad fi múltak emlékét szivembe föl, jíiába eltemetnünk ezt a holtat, fi hulla mérge, az még így is öl! Nem, nem reméllek! uj év, nem köszöntlek, Egyik a másiknál jobb nem lehet, Nabzó bor, csillapítsd szomját a földnek, Földhöz vágom a tele serleget! SEBESTVEN KÁROLY.

Next

/
Thumbnails
Contents