Az Üstökös, 1901 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

2 A hétről. Milyen naivaknak gondolnak minket a politiku­sok meg a vezérczikkirók. Csakugyan el akarják velünk hitetni, hogy egy ujesztendei üdvözlő beszé­den fordul meg a világ"? Avagy hogy a saját együgyüségüket árulják el avval a nagy riadallal, a mit Fáik Miksa beszédére csaptak. Hogyan, hát azok a hires politikusok, meg azok a még híresebb beavatott vezérczikkpróféták annyira nem ismerik a politikai helyzetet, hogy holmi újévi gratuláczió- ból kell nekik kibetűzni a világ állását? Mintha a bíró, a ki napestig tárgyalja az ügyet, az esti lapokból akarna eligazodni, hogy hát voltaképen hogy is áll a dolog? Vagy van abban a beszédben valami, a mi a politikára fontos, vagy nincs. Ha nincs, azt a Pester Lloyd czáfolata nélkül is tudnia kell annak, a ki politikus. Ha van, nem szégyenli elárulni hires neves nevezetes vezérférfiú, hogy ön tisztára hatökör volt a politikai helyzet megítélésében és az is maradt volna továbbra, ha véletlenül ujesz- tendő nem jön és Fáik Miksa nem gratulál ? Ilyenkor látszik csak napnál világosabban, hogy milyen humbug az a politikai szaktekintélyeskedés és hogy mennyire gyerekjáték, sőt komédia az, a mit miná- lunk politikának hívnak. Jobb lett volna elhagyni azokat a bölcs kommentárokat és nagyképű fejte­getéseket, si tacuisses : philosophus mansisses. APRÓ HÍREK. □ Szabadelvűek voltunk és azok is maradunk! így szólt az ujesztendei szónok a miniszterelnök előtt. Talán inkább úgy kellett volna mondania: kormánypártiak voltunk, azok is maradunk. * A A néppártiak is boldog újévet kívántak egy­másnak. De ezt a kívánságot aligha hallgatja meg az isten, mert ahhoz, hogy ők boldogok legyenek, valamennyiünknek boldogtalanoknak kellene lennünk. * > Az újdonsült tisztek seregestül sétáltak az ünnepek alatt a Váczi-utczán. Ez volt a munkanél­küliek második tüntető sétája. * ff Van olyan rosszmájú ember a világon, a ki az istenre is ráfogja, hogy csak azért adott havat a munkanélküliek foglalkoztatására, hogy a neve belekerüljön az újságba. * A Ezt az esztendőt csakugyan zajos ováczióval üdvözölték a stréberek. Ennek negyedfélszáz man­dátuma van a tarisznyájában, abból szeretne vagy egyet megkaparintani negyvenezer magyar. * 1901. január 6. )( Manapság már senki se ünnepeli az ujesztendö napját. Mindenki a fölebbvalóját. * X Mostanság jó dolga volt a vezérczikkiróknak és alkalmi poétáknak. Kétszer temethették el a régi századot és üdvözölhették az újat. Tavaly is, meg idén is. Meg is tették akárhányan. * O Nagyon sok újévi üdvözlet csak úgy volna jó kívánság, ha eképen szólna: adja isten, hogy mindabból semmi se teljesüljön be rajtad, amit én neked kívánok. — Az emberek csak nem akarnak a maguk kárán tanulni. Evről-évre kívánják egymásnak a boldog újévet, mégis folyton rosszabbul megy a dolga mindenkinek. Hát miért nem hagyják abba azt a ezéltalan komédiát ? Kókai Tóbiás képviselő otthon. Tóbiás, Tóbiás, de keserves is a kép­viselői kenyér külö­nösen választások közeledtével. A Tinczi, Linczi és a Fanczi már egy hét óta folyton írják a kerületbeli válasz­tóknak, hogy boldog újévet kívánunk,ma pedig üzentem min­den falubeli szegényeknek, hogy két hónapon át heten- kint egyszer kapnak hurkalevest. Még ma fogd meg a Ivókai Híradó szerkesztőjét, hogy ezt telegrafálja meg a budapesti lapoknak, hogy nyomassák ki a nevedet, hadd olvassák legalább itt, ha már az országgyűlési rovatból úgyis hiányzik. Hogy ez még mind nem biztosítja a mandátumot! Ne fecsegj nekem, tudom én jól, hogy mi kell a népnek. Persze azért neked is meg kell Ígérned, hogy a viczinális a jövő évre okvetlen ki fog épülni, hogy a jegyzők fizetésemelését követeled, hogy az adót leszálíttatod és hogy az államtól kamatnélküli kölcsönt eszkö­zölsz ki. Azután mig idehaza lész, barátságos beszél­getésre hívd össze a vokssal biró parasztokat a Jakab zsidó korcsmájába és hitesd el velők, hogy a Széli Kálmán legbizalmasabb embere vagy. Hej, hiszen csak én születtem volna férfinak, tudom Istenem, hogy még Polónyit is ki tudtam volna beszélni. ; Szedd össze magad Tóbiás, mert én elemésztem magam. Ha meg nem választanak, a lányaink mind megvénülnek és megöl bennünket a szégyen, ha egy jött-ment véresszáju idegen viszi el a mandátumodat. Mit, hogy igazságos választás lesz ? Ne beszélj ilyen szamárságot, hiszen ha az lesz, akkor meg amúgy se választanak meg. Fogd be a szád és azt tedd a mit parancsolok. Tartsd feljebb azt a pamutot! ü S T ö K ó B

Next

/
Thumbnails
Contents