Út és Cél, 1978 (30. évfolyam, 1-9. szám)

1978-01-01 / 1. szám

iïhred] magyar, ns ősi fold veszélyben, F.lvész a fajtánk, hogyha nem meri ink. Vélünk az Isten száz csatán keresztül, Kern. veszhetünk cl, csak mi győzhetünk! UT ES CEL A HUNGARISTA MOZGALOM HIVATALOS LAPJA Antibolsevista folyóirat Antibolshevist periodical XXX. ÉVF. 1. SZÁM. 1978. JANUÁR V "A nemzetiszocializmusnak még nincs ideológiai rendszere, csak politikai és társadalmi tényezői mutathatók ki. S mert ideológia nélküli, a marxizmussal szemben még csak tagadó, elutasító álláspontot foglal el. Tagadásában és elutasításá­ban igaza,van. Egyedül tagadással azonban még nem jutunk semmire. Állítással kell legyőzni és véglegesen leszámolni vele. Új ideológiát kell szembehelyezni vele. Ez az új ide­ológia az életnek állítása, a munkásélet nagy pozitívuma, az anyagiélet nagy erkölcse és erkölcsös szelleme: szociál- nacionálé, mely egy nemzettesten belül fejleszti ki az egyén, a nemzettag minden képességét, minden erejét, minden tudását, biztosítja kenyerét, hogy így kiteljesülve erejének nagy tu­datában ^ a nemzetközösséget munkálja és ezen keresztül a Munka Békéjét. A Munka Békéje az alapja a Fegyver Békéjének. n SZÁLAS! FERENC Átalakuló világ \ NEMZETISZOCIALIZMUS Korunk nemcsak fizikailag van meggyötörve (háborúk, forradalmak, világösszeesküvők, természetszeny- nyezŐdés), hanem sokkal inkább spi­rituálisán. Valóságos eszmei zűr­zavarban élünk (lásd főképp: For­radalom az Egyházban c. írásunkat), legyünk vallásos idealisták, tudo­mányos materialisták vagy dilettáns agnosztikusok. Renan volt az, aki először látta meg élesen azt,, hogy valahányszor szellemi válság ment végbe a történelemben, fizikai-ter­mészeti síkon párhuzamosan megje­lentek a katasztrófák. Ilyen válságos időkben sok ember érzi annak szükségességét, hogy va­lami újjászülessék benne, írások ezt az érzést magukból a világba vetít­ve, társadalmi, politikai-hatalmi változás után keresgélnek. Ez a vágy forradalmi vágy, de itt forra­dalmon teljes ellentétét értjük mindannak, amit a zsidó-marxista észjárás forradalomnak nevez. Ez a forradalom egy belső, lelki átvál-

Next

/
Thumbnails
Contents