Vadászlap 17. évfolyam, 1896

Sikerült medve-vadászat (Metzli Camill) ... ... 319 Vadászatok Nagy-Szeben környékén (Nemestóthi Szabó Béla)... 343 Sikerült vndászkaland Árvából (Rowland Róbert) 34-5 A furfangos csábító (Boér Miklós) 346 Régi emlékek (Lakatos Károly) ... .. 361, 401 Tréfás nyulvadászat (Barthos Tivadar) 386 Vadász-epizódok Nagy-Küküllöböl (Craus Géza) 413 Thüringia medvéi (Gajári József) 414 Az idei görgényi medve-vadászatok (Pausinger Károly) ... 423 Az orleánsi berezeg vadász-kalandja ... 450 Sikeres medve- és vaddisznó-vadászatok Betléren (Csucsomi) 462 A vastagbörüek az afrikai tengerpartokon ... 469 Vadászképek a csurogi rétekről (Dr. Kaufmann Ernő) (a 36. számban.) Törvénykezés, vadászatra vonatkozó miniszteri határozatok és felsőbirósági döntések. A vadászati felügyelet szervezéséről — ... Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai vadászati ügyek­ben 10, 106, 144, 267, 348, A községi vadászati ügyek és a járási mezőgazdasági bizott­ságok ... ... 35, 139, Ellentétes paragrafusok (Firbász A., Kolosváry A. és Ta­mássy J.) 36, Vadászbérleti fiktiók és a vadászati bér utáni adó (Craus Géza) Az orvvadászat büntetőjogi minősitéséhez ... Az erdő- és vadőrök érdekei és az uj vadászati törvényjavaslat Vadászali jogügyek (Dr. Kaufmann E. és Földes János) ...223, A vadászati törvény egy üdvös rendelkezéséről ... Hazai vadászterületek. Kőpatak és vidéke (Óvári) Egy bájos hegyvidék (A szilágysági Szamosvölgy és környéké­nek vadászati és halászati leírása — Boér Miklóstól; 239, 251, 279, A Szilágy-patak völgye és környéke (Boér Miklós) 372, 395, Szarvas-, őz- és zerge-vadászatok. Egy kis zergeh aj tás (Craus Géza) ... ... Első özbakom (Ifj. Sz. T.) ... Öz-lesen (Garamveszelei Kazy István) ... ... Az idei agancskiállitásról ... 303, 386, 400, Sikerült zerge-vadászat a Tátrában .. ... Zergevadászat a Buesesen ... . ... A szarvas-bögésröl és a cserkészetről (Bartacek A.) Első szarvasom (St. K.) ... > A murányi szarvas-cserkészetekről (Okolicsányi Lajos) ... ... Az 1896. évi agancs-kiállitás bírálata Egy emlékezetes nap (Ory Aladár) .í. ... Mester-lövések (Firbás Nándor) Cserkészeteim a kabolapolyánai területen (Kuzi) ... Kimutatás az 1896. évi cserkész-idényben lött szarvasbikákról 470 179 90 47 59 207 265 419 121 320 407 63 198 264 •402 311 323 341 356 383 401 425 426 440 464 Szalonka-, siket- és nyirfajd-vadászatok. Itt vannak ök 1 ... 105,119,131 143,158, 212 Az első nagy-kakas ! (H. F.) 133 A nagy-kakas megszólalt ... 134, 143, 159, 212, 250 A dolnji-miholjaci uradalomban lefolyt szalonka-vadászatokról 159 Dürgési élmények (Craus Géza) ... 160 Egy fajdkakasról, mely sebesülten is diirgöttJ(Metzli Camill) 226 Nyirfajd-vadászat álfajddal 237 Elevenen megfogott siketfajd ... ... 250 A siketfajdok Vasmegyében ... 294 Lőjegyzékek. Coburg herczeg magyarországi és alsó-ausztriai vadászterületeiről 172 Andrássy Aladár gróf szigetvári uradalmából 172 Almásy Kálmán gróf kétegyházi, sarkadi, gyulavári stb. uradal­maiból ... ... 173 Békésvármegye vadászterületeiről 173 Forgách Károly gróf ghymesi uradalmából A kolozsvári vadásztársaság vadászterületeiről Az Esterházy herczegi hitbiz. kismarton-szarvköi uradalmából Széchényi Ferencz gróf tarnóczai vadászterületeiről... Eszterbázy Miklós gróf tata-tóvárosi és bicskei uradalmából A győri püspökség szt.-páli vadászterületéről A budapesti polgári lövésztársulat kebelében alakult vadász­társulat területéről ... Ifj. Luczenbacher Pál szobi és börzsönyi vadászterületeiről Zichy Miklós endrédi, szöllősi, zalai és zichi vadászterületeiről Zichy János gróf ujfalusi vadászterületeiről Wenckheim Frigyes gróf lébény-szt.-miklósi uradalmából Bezerédj Ödön vadászterületeiről Válly Árpád szatmármegyei vadászterületeiről Wenckheim István gróf nagy-lévárűi uradalmából Teleki László Gyula gróf hosszufalvi vadászterületéről Jankovich Aladár gróf cabuna-gradinai uradalmából... ... A süttöri béruradalom lőjegyzéke ... ._ Széchenyi Béla gróf ungmegyei vadászbérletéröl A fiumei vadászegylet területéről... Vay Dénes báró rnajorházi uradalmából Stummer Sándor báró nagy-bodoki uradalmából Erdödy Rudolf gróf szilvási uradalmából ... Zedtvitz Curt gróf moraváni uradalmából 173 173 173 213 213 214 214 214 214 214 214 214 238 238 238 238 251 293 293 293 293 293 293 Vadásztáska. Öngyilkos medve 1 :.. 8 (Ezenkívül a vadászati idény alatt, vadászati rovatunkban a folyó vadászatokról és cserkészetekről, a tilalmi időben a vad­tenyésztés állásáról, a vonulásról stb. lapunk minden száma a leg­újabb és legmegbízhatóbb híreket közölte az ország minden vidékéről.) Lő-sport Lövészet. Galamblövészet Monacóban A nemzetközi galamblöversenyek Monte-Carloban. A galamblövészetröl (Vojnich Oszkár) ... A balatonfüredi galamblövészetek programmja A vasvármegyei sport-egylet galamblőversenyei ... A balatonfüredi galamb-lőversenyek ... A spaa-i nemzetközi galamb-löversenyek ... .. Az ilidzsei nemzetközi galamb-löversenyek ... Galamblövészet a betléri parkban ... ... ... ... Galamblövészet Világoson 43, 310, 351. 30 71 108 254 254 293 3Í0 388 310 388 Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. A vadászatra használt hátultöltő sörétes-fegyverek ismertetése (Diósy Ede) — — Uj puska ... ... - - — Á töltény-hüvelyekröl (Diósy Ede) Uj egycsövű fegyver — A Rothweil-féle füsttelen lőporról A legújabb hármas csövű fegyver - --­A Nimród-Hammerless fegyver ­A Volkmann-féle gyenge ftistü lőporról ... ... ... Uj fegyver-tok ... A kis öbü fegyverekről ..." - — Uj cserkésző fegyverek - — Á fojtásokról (Dióty Ede) —- --­A mi füstnélküli vadászlöporunkról — Lövésszámoló szerkezet... ... , Uj hármascsövü fegyver -• Uj fegyver-szij ­A fusil plume-röl A sörét-lövésröl -. Még egyszer a oFusil plume»-ről ... A sörét-lövés maximuma (Ifj. br. Inkey József) ... -- — «Curol» (egy uj fegyverolaj) ­Uj ismétlő fegyver Egy uj biztonsági vadászfegyver belső kakasokkal Czélszerü ujjitás hármas csövű sörétes fegyveren ­Plastomenit A fegyver tisztítása a «Curol» nevü olajjal - — 11 13 110 110 110 110 147 148 149 149 149 268 269 270 270 270 270 309 310 350 350 350 350 350 351 387

Next

/
Thumbnails
Contents