Vadász Ujsag, 1923 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1923-01-01 / 1. szám

II. .évfolyam. 1. szám. 1922. január 1, ÚJSÁG /er- technikai szaklap Vadászat, Vad- és ebfe^yészfés, fegyver- ,^|||: technikai $zaí^lap Tox-ferrier ^eonellflub (^radüí-Nou-Ujarad); a „A^a^osvá5arbeíy és Vidéke Vada5z^5 Védőegyesüleí“ és a „Hubertus“ Vadászegyesül t Tinjisoara (Temesvár) f>iVafa!o5 lapja. Meorjelenik: minden hó 1-én. JSlölizetési hra : ♦ Szerkeszti: ♦ Szerkesztőség és kiadóhivatal : Egrész évre ..... so Lei ♦ Dr. Földesv Gvöro-y. ♦ c,Taff1^??ur^5r-*^'ros7vi5il’lxe y* Félévre................... 45 Lei $ J *-y ♦ Str.Sf.Gheorf lifc-SzentgTrorg-y-Ti.S4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e A VADASZ. Ahhoz a cikkhez, amely jelen lapok első számában a fenti cím alatt megjelent, hadd fűzzek én is egy pár reflexiót. Reflexiókat: melyek egyúttal gyakorlati útbaigazítások, jó tanácsok akarnak lenni, különö­sen kezdő vadászok részére, melye­ket azonban e nemes sport régi mi­vel "i is megszívlelhetnek Reflexiómat, három dolog köré csoportosítom. És pedig szólni kí­vánok a lőfegyver mikénti hordo­zásáról és otthon tartásáról, a va­dászati jog védelmének hatályossá tételéről és egy kicsit a természet- tudományok peripatetikus művelé­séről. Lássuk ezeket egyenként. 1. Köztudatú dolog, hogy egy rendezett államban, mondjuk: egy jogállamban, mindazon egyénekre nézve, kik fegyvertartásra és hasz­nálatra jogosítottak és kötelezettek, precíz rendelkezések vannak ér­vényben, melyek a fegyverrel való bánást minden részletében szabá lyozzák. A. katona, a csendőr, a rendőr nem hordhatja, tarthatja ott­hon s használhatja a fegyverét akárhogy és akármikor, hanem csak úgy és akkor, ahogyan és amikor az előírások megszabják, illetve megengedik. Szóval ezek a köze­gek fegyvereiknek nem abszolút urai, hanem igenis lelkiismeretes szolgái, kiket az általános büntető­jogi felelősségen kívül még fegyelmi felelősség is terhel olyan tényékért és mulasztásokért, melyek az előirt rendszabályoknak csak egyszerű áthágásai s amelyek valójában sem emberi életben, sem vagyonban kárt nem is tettek. Hát a vadász ? A vadász tel­jesen „vogelfrei.“ A vadászt nem köti e tekintetben semmiféle szabály- A vadász hordja, tartja otthon és használja fegyverét úgy és akkor, ahogy és amikor akarja És ez nem jól van így. Nem akarok odóig menni, hogy preventív intézkedés­nek azt követeljem ki, mikép fegy­vertartásra csak az kapjon enge­délyt, akinek előzetes hivatása, vagy gyakorlata második természetévé tette a fegyverrel való okszerű bánni tudást, mert hisz ez esetben ennek az igazán demokratikus sportnak ez a jellege meghamisittatnék, amire pedig igazán nem tjrekszem, de mégis annak kihangsúlyozása mel­lett, hogy ennek a felfogásnak is meg van a maga akadémikus ér­téke, mindenként szükségesnek tar­tanám azt, hogy a vadászati sport mivelőit egybefűző és átfogó köz­szellem ereje hozza létre kötelező- leg a jelzett vonatkozásban elkerül- hetlen rendszabályokat és lássa is el azokat a szükséges szankcióval. Ezek a sorok is a közszellem ilyen irányú kialakulásának elősegítésére vannak szánva s ezért is következ­nek az alábbi irányelvek. A fegyvert két féle módon kell hordani. Vagy katona módra a jobb, vagy bal vállon, a csőnyílással az ég felé, vagy pedig úgy, hogy a szíj a nyak mögé van vetve s a fegyver a jobb mellkaréjon, a szíj pedig a bal mellkaréjon nyugszik. A fegyvert otthon állandó he­lyen kell tartani- A fegyverben ott-

Next

/
Thumbnails
Contents