Vasárnapi Újság, 1835 (2. évfolyam, 40-90. szám)

1835-01-04 / 40. szám

VASÁRNAPI ÜJSÁG KÖZHASZNÚ ISMERETEK’ TERJESZTÉSÉRE. 40dik V asárnap Kolozsvárt Januarius 4kén 1835. Az Időjárásról. Muszkák hajdan. Szibériai száműzettek. Nevezetességek az Angol Királyról. Csontok. Muzsika ereje. Újságok. AZ IDŐJÁRÁSRÓL. Az időjárása alatt érijük a3 mi lakófő'ldünket körűi burkoló levegő­nek különbkülönbféle állapotját, mely szerint az mozgásban vagy nyuga­lomban van , meleg vagy hideg, tisz­ta vagy béborult, száraz vagy ned­ves, melyekhez járul még annak kis- sebb vagy nagyobb mértékben való rugóssága, sűrűsége és gyantázatos- sága. Az időjárása egy a3 legválto­zóbb és állhatatlanabb dolgok közűi a3 világon. Nem csak hogy ugyan a- zon egy időben de különböző helye­ken különbözik, hanem ugyan azon egy helyen is különböző' időben. Sok helyt csak egy hegy közben létele elégséges arra , hogy az ember ke­vés órák alatt egy nemit időjárásá­ból másba menjen által. Átaljá- ban csak azt lehet mondani, hogy az időjárásának minden tartományban és mindénik esztendőrészben különös sa­ját karaktere v. mioémüsége van. E- zen minérnüség függ fő'ként a'* hely­nek fekvésétől mind a3 világtájaira, mind magosságára nézve, és aJ nap­nak állásától. De ezekhez járulnak még sok más kornyűlállások is, me­lyek az időjárásába nevezetes béfo- * lyással vannak, u. m. a3 tengernek,} magosshegyeknek vagy havasoknak, tűzokádó hegyeknek, nagy folyóvi­zeknek vagy tavaknak, rengeteg er­dőknek, kiterjedett lapályoknak, szé- les homokos pusztáknak , mocsárok­nak és posványoknak. szomszédsága vagy közel léte. Egy bizonyos tarto­mányban szokott időjárásnak saját é3 másokétól megkii 1 önböztetett miném ü- ségét azon tartomány k 1 i m á j ának nevezik. Már a3 milyen az uralkodó időjárása valamely tartományban, a- hoz képest nevezzük annak kiimáját melegnek vagy hidegnek, szelídnek vagy sanyarúnak, egésségesnek vagy egésségtelennek 3sat. Átaljában azok az országok, melyek egy bizonyos pontig tőlünk délre feküsznek, mind forróbb forróbb ki imával bírnak, de ezt a3 felyebb említett okok annyira változtatják , hogy példáéi Áfrikának Szahara nevezetű homokos pusztáin oly égető' hévség és szárazság ural­kodik , h ogy nem csak ember nem lakhatók és semmi plánta nem terem­het, de még utazni keresztül is raj­tok felettébb veszedelmes; ellenben Amérikának Kvitó nevű tartományá­ban csak nem örökös szelíd tavasz uralkodik , holott mind a3 kettőnek fekvése annyiban egyezik, hogy esz- tendőben kétszer éppen függősen fe-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents