Vasárnapi Újság, 1839 (6. évfolyam, 245-295. szám)

1839-01-06 / 245. szám

VASÁRNAPI ÚJSÁG KÖZHASZNÚ ISMERETEK’ TERJESZTÉSÉRE. 245-dik Vasárnap. Kolozsváratt, Januarius’ 6-kán, 1839 TART ALOM : Az emberi élet korszakai, 1 basáb. Újság világosi tás, 10 b. Ú j s á g o k , 13 U. AZ EMBERI ÉLET KORSZAKAI. Mini a* kerekei a3 szakadatlanul folyó víz hullámai úgy hajt az idd soha nem szünó' körben minden föl­di dolgot. A* parányi csirából kikó'lt Valóság tetó're igyekszik, a* mi a3 te­tőt elérte megfordul 3s enyészetére siet. Így változtat meg mindent az idd' és nem hagy semmit állandónak. Ezt látjuk az egész természetben. Min­den napnak, minden évnek megvan­nak aJ változásai. A* föld kebléből kisarjadzott növények miodent elbo- rítnak leveleik díszével; — majd majd érett korra jutva virágoznak, aztán gyümölcsöt teremnek és végre elher­vadnak; a* természet kiszólít ja , 3s az elébbiek temetkező' helyén új nem­zedékeket hoz éld', mellyek szintúgy mint az elsők, azon úton, azon czél- ra sietnek. Nekünk, embereknek is az a3 sorsunk; mi is hódolunk a’min­dent emésztő' ido'nek. Belső' 3s külsd' formánkra, testünk működéseire, lel­künk munkásságára, szívünk indula­taira , egészségre és betegségre, táp­láló 3s gyógyító szerekre nézve az i- do'nek 3s ennek változásainak törvé­nyei alá vagyunk vetve. Tekinthet­jük tehát az ember éltét bizonyos i- dőszakok szerint, szintúgy, mint a3 csillagász osztja a* napot kétszer ti­zenkét órára és az esztendd't 12 hó­napra. Minden bizonnyal uémi jelenté­se van ezen tizenketto's számnak az ember éltében, 3s ahoz próbáljuk mi most mérni ennek folyamát. Valami különös egyezést találunk az emberi élet nagy7 szakai és a3 hőnapok, va­lamint szintén ezek és azon 12 idó'- szak közt, mellyre mi a3 leghoszabb napot oszthatjuk. Kezdd'dik ez az első' óra 1) éji homályával; ezt követi a3 regge­li szürkület, a3 harmadikat a* pi­rosló hajnal teszi. A3 negyedikben a3 nap feljötte következik el. A* lassanként nevekedd' meleg neveli a* reggeli ebéd óráját, mellyel a3 hév délelőtt követ. A3 dél és délu­tán a3 legbevebb érák, mellyek u- tán az ozsonna mérsékleti melege # ö jön, aztáu a3 naplemente, mint tizedik óra; tizenegyedik a3 mindig bivesedó' estvéli szürkület, 3s végre az éj hideg órája. Hasonló módon jelelhetjük ki az év 12 szakaszát is, természetbd'1, 3s nevezetesen a3 növény kalendárium­J) Itt az óra név alatt, nem a’szokott 60 minutából álló órát, hanem csak a nappal­nak egy bizonyos szakát értjük.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents