Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 19. kötet (Budapest,1896)

Tartalomj egyzék. ni 1*1 Boros Béni. FAlini/er fényképe után.,, — 783 Báró Perényi Péter. Kuller utódai fényképe után 784 b) Külföldiek. Seemann Károly ellentengernagy, a Levantéba kiküldött osztrák-magyar hajóhad parancsnoka 48 Török államférfiak: Kücsük Szaid pasa, a volt nagyvezér. — Khalil Rifat pasa, a mostani nagy­vezér.'— Biza pasa, hadügyminiszter. — Hasszán pasa, a haditengerészet főnöke. — Kurd Szaid pasa, az államtanács elnöke. — Tahszin bej, a szultán első titkára. — Zekki pasa, a tüzérség főnöke ... ,,_ — ... ... .... ... ,,, ... 85 Abesszínia királynője. — Menelik, abessziniai ne­gus. — Makonnen, abessziniai főiír. — Toselli, olasz őrnagy... — ... ... ... — ... 107 Krüger Pál, a transvaali köztársaság elnöke. — Jameson, a Transvaalba betört angol csapat vezére ... — ... ... — ... — — 111 ! A koreai király és a koreai királyné . ... ... 114 Frére-Orban ... ... ... ... ... ... ... ... 189 Boris bolgár trónörökös. László Fülöp festménye 235 Sterneck báró, tengernagy ... ... ... ... ... 305 Thomas Ambrus ... __ __ ... — — — 398 Stepnják Szergius ... — — ... ... — ... 399 Pillsbury, a legújabb sakk-király ... ... ... 402 Baldissera tábornok, Eritrea uj kormányzója ... 460 Kienzl Vilmos, a «Bibliás ember» opera szerzője 467 Scanagatta Francziska. Egykorú metszet után ... 486 Az új olasz kormány: Budini őrgróf miniszter- elnök. — Bicotti hadügyminiszter. — Brin ten- gerészügyminiszter. — Sermoneta herczeg kül­ügyminiszter... _ ... ... ... ... — — 513 Menelik abessziniai király és vezérei . ... — 515 Báró Hirsch Móricz.. ... ... ... ... ... ... 734 II. Műtárgyak. A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából: Abry Leon: Csatártűz. — Veres Zoltán : Egy nóta. — Köbért Fleury : a. directoire idejéből. — Kriesch Aladár: Női arczkép. — Mackensen: Istentisz­telet. — Mac-Ewen: Egy mese. — Ferraris Arthur: Női arczkép. — fíichir: Arczkép. — Firle Walter: Kertben. — Pállik Béla: Me­rino.. ... ... .................... ... ... ... 121—127 Vastagh György: Női arczkép. — Révész Imre: A hit. — Murai Stefánia: Női képmás ...332—334 Báró Kemény Zsigmond mellszobra. Strobl Alajos­tól ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 317 Tebaldeo arczképe. Sanzio Rafaello festménye 320 Fonó asszony. Michelangelo de Caravaggio fest­ménye ... ... ... ... ... __ __ __ ... 321 Brocky Károly. Saját festménye után ... ... 385 Wiscount Melbourne arczképe. Brocky Károlytól 386 Kmetty honvédtábornok arczképe. Brocky Károly festménye ... ... .. ... ... ... ... ... 387 Tengerparti tájkép. Markó Andrástól. ... 389 Erős Ágost szász választó fejedelem. Mányoki Adám festménye ... ... ... ... ... ... ... 391 Bechenberg Károly német jogtudós arczképe. Má- nyoki-Mámtól ... ... ... ... . . ... ... 392 «A nagypénteki ref. társaságnak, az elzüllött gyer­mekek «Otthon »-ának felépítésére — Zichy Mihály»... ... ... ... ... ... ... ... ... 394 A szegény legény. Jankó János ifjúkori rajza.. 509 Munkácsy Mihály «Ecce homo» czímfi új fest­ményéről : «Feszítsd meg 1» — Krisztus alakja. — Magdolna ... .................. ... ... ... 640—-642 Klapka György komáromi emlékszobra. Róna József szoborművé. __ __ ... ... ... 337 A műcsarnokból: «Kóstolja, be édes.» Rvskovics festménye... ... 759 A «Szentlélek eljövetele.» Roskorics oltárképe a porvai templomban... ... —. — ... ... 760 Lap III. Táj- és ntiképek, épületrajzok. a) Hazaiak. Az ezredévi kiállítás épületei: Budapest székesfőváros pavillonja. — A kereske­delemügyi csarnok ... __ ... __ ... ... 26 A haditengerészeti kiállítás... ... ... ... 27 A brassói «Katalin-bastya.» — A renaissance pa­lota főhomlokzata. — A segesvári torony.. ... 28 Középkori híd és kapii. — A vajdahunyadi vár. — Bástyák... .... ... ... ... ... ... __ ... 29 A vajdahunyadi vár.— A csütörtökhelyi kápolna. — Bástyák. — A renaissance csoport ... ... 30 A román-kori csoport (a király lakosztályával). — A főkapu a középkori híddal ... ... ... ... 31 A kiállítás falujának temploma . .... — 89 A meteorologiai pavilion.. ... ... ... ... ... 90 A kiállítási falu magyar utczájából. (Jász-nagy- kun-szolnoki, csongrádi, kalotaszegi és toroczkói házak) ... ... ... -.. ... ... — ... ... 91 Nyitramegyei német ház és torontálmegyei sváb ház a kiállítás falujában ... ... ... — ... 92 A kiállítási falu magyar utczájából. (Matyó-liáz) . 93 A dohányjövedék pavillonja. — A kocsi-ipar pa­villonja ... ... ... ... ... ... — — ... 236 A kereskedelem-, pénz- és hitelügy palotája ... 237 A közoktatásügyi csarnok ... ... ... ... 239 József főherczeg pavillonja... ... ... ... ... 240 A történelmi kiállítás csúcsíves csoportjának udvara. Morelli Gusztáv tanár metszete... . . ... 488 A kereskedelem-, pénz- és hitelügy palotája. Morelli Gusztáv tanár metszete _ _ ... ... __489 A bányászat és kohászat csarnoka ... ... ... 490 Az ünnepélyek csarnoka... ... ... ... ... ... 491 A papír- és sokszorosító-ipar pavillonja ... ... 492 Frigyes főherczeg uradalmainak pavillonja... ... 493 A ilebreczeni csárda. Morelli Gusztáv tanár met­szete __ __ __ __ ... __ __ __ __494 A történelmi kiállítás renaissance-csoportjából. Morelli Gusztáv tanár metszete .. ... ... ... 495 A kertészeti kiállítás épülete. — A dohányjövedók pavillonja ... ... ... ... — ... — ... 558 A magyar királyi államvasutak gépgyárának pa­villonja... ... _ ... .................... ... ... 559 Debreczeni csárda... ... ... ... 623 A történelmi kiállítás épületei a tó felől nézve... 624 Az erdészeti pavilion. — A vadászati pavilion a történeti kiállításon ... __ ... — L ... — 625 Az ezredévi kiállítás falujának temploma._ ... 626 A műcsarnok új épülete. Lord Albert amateur fénykópfölvétele ... ... ... ... .... ... ... 682 A renaissance-kori épületek a történelmi kiállítá­son. Morelli Gusztáv tanár rajza __ ... ... 695 Csúcsíves-kori udvar a történelmi kiállításon. — A horvát mezőgazdasági csarnok ... __ ___ ... 697 A horvát erdészeti pavilion.. ... ... ... 699 Benaissance udvar a történelmi kiállításon. Morelli Gusztáv tanár metszete ... ... ... ... ... 701 A románkori csoport a történelmi kiállításon. Morelli Gusztáv tanár fametszetei ... ... .. 748 A malom-ipar pavillonja. Morelli Gusztáv tanár fametszetei .......... _. ... ... ... __ ... 749 Az ős-halászat a történelmi kiállításon. Morelli Gusztáv tanár fametszetei ... ... ... ... 750 Vízépítészeti pavilion. Morelli Gusztáv tanár fa­metszetei ... ... .................. ... __ ... 751 A házi-ipar csarnoka. Morelli Gusztáv tanár fa­metszetei ... ... ... ... ... ... ... ... 753 Igazságügyi palota. Morelli Gusztáv tanár fa­metszetei ... ... ... ... ... ... ... ... 754 Vegyészeti pavilion. Morelli Gusztáv tanár fa­metszetei ... ... ... ... ... ... ... ... 755 A műcsarnok. Morelli Gusztáv tanár fametszetei 758 -* Báró Jósika Miklós és báró Podmaniczky Julia síremléke a kolozsvári temetőben. Dunky fivérek fényképe _ ... _ __ ... ... ... ... __185

Next

/
Thumbnails
Contents