Vasuti és Hajózási Hetilap, 1927 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-31 / 1-4. szám

XXIX. évfolyam Budapest, 1927. január 31. 1—4. szám. VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton. (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelős szerkesztő DR KŐHALMYJÓZSEF Szerkesztőség és kladóh'vatal : BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON : 25—98 Postatakarékp;nztári csekkszámla; 48785 Klublapunk. Ezeken a hasábokon gyakran tártuk lel a ma­gyar közlekedési tisztviselők reprezentáns egye­sületének, a Magyar Vasúti és Hajózási Klubnak nehéz helyzetét s élesen rávilágítottunk azokra a küzdelmekre, melyeket a háború utáni válságos esz­tendőkben vivott a puszta fennmaradásért. Mind­azok. akik a klubtagok bizalmának letéteményesei voltak, csupán egy célt tűzhettek maguk elé: átmen­teni a viharos időkön mindazokat az értékeket, amelyeket a békés esztendők összetartása és szor­galmas munkája gyűjtött. Fennállott klubépületünk, Budapest egyik legszebb klubpalotája, — de az épület fenntartása, tatarozása, a helyiségek fűtése, a személyzet ellátása mindmegannyi gondot jelen­tett a klub vezetősége számára. De a legválságosabb esztendőkben sem kértünk tagjainktól egyebet, mint együttérzést, érdeklődést a klub ügye iránt. Nem terheltük tagjainkat magas tagsági dijakkal, számot vetettünk azzal, hogy klubunkban a magyar közle­kedési tisztviselők tömörültek, akiknek élelstan- dardja mélyen a békeévek színvonala alatt maradt, nem kívántunk áldozatot tagjainktól, csak arra kér­tük őket: vegyék igénybe azt a szerény otthont, amit a klub nyújtani tudott s állandó érdeklődésük­kel tartsák fenn a kapcsolatot a saját egyesületük­kel. Valósággal propagandát fejtettünk ki saját tag­jaink között s megfeszített munkával törekedtünk ismét a régi magas színvonalra emelni klubunk belső társadalmi életét. A becsületesen elvégzett munka hivalkodás nél­kül való önérzetével állíthatjuk, hogy ezt a célt el is értük. Klubunk ismét méltó helyet foglal el a főváros társadalmi életében, klubépületünk teljes egészében ismét a miénk, valamennyi helyiségünk a tagok rendelkezésére áll s a klubélet intim köz­vetlensége mellett nagyobbszabásu társadalmi ese­ménnyé nőtt egy-cgy estélyünk. Nagysikerű társas- utazásaink uj hiveket szereztek a magyar közleke­dési tisztikarnak, programmunk egyre szélesebb, gazdagabb s ha a legutóbbi évek eredményeire visszatekintünk és látjuk azt az örvendetes fejlő­dést, amely klubéletünket szinte hónapról-hónapra emelte, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Magyar Vasúti és Hajózási Klub megerősödve, kitartó mun­kává! igyekszik visszahódítani azt a pozíciót, ame­lyet a múltban elfoglalt. Jól tudjuk, hogy a klub tisztikarának és lelkes buzgalommal működő bi­zottságainak előbb sikereket kellett felmutatniuk, hogy felkelthessék tagjaink érdeklődését. Ez meg is történt s ma már elérkeztünk oda, hogy tag­jaink köréből egyre több jogos panasz merül fel: miért nem tájékoztatjuk őket a klubélet eseményei felől, hiszen szívesen résztvennének az intenzivebb klubéletben. Kétségtelen, hogy tagjainknak joguk van ahhoz, hogy a klubélet minden mozzanatáról értesülhes­senek. Ezt a célt szolgálta — egyéb hivatása mel­lett — a Vasúti és Hajózási Hetilap. Ám az elmúlt években — könnyen érthető anyagi okokból — lehetetlen volt eleget tennünk annak az alapsza- bályszerü kötelességünknek, hogy klubunk minden tagja díjtalanul megkapja lapunkat, mert még egy­két évvel ezelőtt is a tagsági dijakat ez az egyet­len szolgáltatás majdnem teljesen felemésztette volna. Éppen ezért határozta el klubunk közgyű­lése, hogy megváltoztatja az alapszabályok erre vonatkozó rendelkezéseit olyan módon, hogy tag­jaink részére csak külön előfizetési cl íj ellenében küldjük a klub hivatalos közlönyét. A választmány és a szerkesztőbizottság azonban nem kívánt élni azokkal a jogokkal, amelyeket ez az alapszabály- revízió biztosított volna számára. Lapunkat, bár kisebb példányszámban, továbbra is eljuttattuk a közlekedési tisztviselők szolgálati helyére s ha nem is állott módunkban minden egyes tagtársunknak címére megküldeni, mégis arra törekedtünk, hogy lapunkat minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyük tagjaink számára. Bizonyos, hogy lapunk igy nem alkothatott olyan szoros összekötő kapcsot a klub és a tagok között, mint aminő volt akkor, amikor hetenkint, jelentékenyen nagyobb terjede­lemben minden tagtársunknak járt. Ezt éreztük magunk is s minden eszközzel igyekeztünk lehe­tővé tenni ennek a kapcsolatnak a felújítását. Igen nagy és értékes eredménye választmányunk ügy­szeretetének, hogy ezt a célunkat is megvalósítot­tuk. A Vasúti és Hajózási Hetilap ismét olyan példány számban jelenik meg, hogy klubunk minden tagjának megküld hét jük lapunkat, még pedig a tagsági dij ellenében, tehát külön előfizetési dij nélkül. Ezzel újabb, jelentős lépéssel közelebb jutot­tunk a békeévek színvonalához. Ismét megterem­tettük a kapcsolatot tagjaink és a klub között s

Next

/
Thumbnails
Contents