Vasuti és Hajózási Hetilap, 1928 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-31 / 1-5. szám

XXX. évfolyam Budapest, 1928 január 31. 1-5. szám VASÚTI ES HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE .> v;u к Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelős szerkesztő •' Dr, KŐHALMY JÓZSEF Táresxerkesztó: Dr. ESZLARY ISTVÁN klubtitkár Szerkesztőség és kiadóhivatal:’ .! BUDAPEST, VI , Csengery-irtea 68- szám TELEFON 225-98 • ' Postatakarékpénztár» csekkszámla 48785 A Klub londoni Kirándulása 1928 julius 2—Julius 18 (Nürnberg—Frankfurt a, M.—Rajnai ut— Köln—Bruxelles—Ostende—London.) Klubunk kirándulási bizottsága, az elmúlt évekhez híven, az 1928. évi külföldi tanulmányútra is érdekes programmot állított össze. Több oldalról nyilvánított óhajtásnak megfelelve, londoni kirándulás rendezését ha­tározta el a bizottság. Ugyancsak az érdeklődők kíván­ságára a kirándulást júliusban — a nyári szünidőben — rendezzük s igy alkalmat adunk sokaknak, hogy nyári szabadságuk egy részét e szép és tanulságos kirándulásra használják fel. Minthogy azonban az utazási főszezonban a szállodák nagy része túlzsúfolt szokott lenni, idejekorán kell a résztvevők pontos számát tudnunk. Ezért kérjük az érdeklődő tagtársainkat, hogy az alant jelzett jelentkezési határidőt pontosan tartsák be. Londoni kirándulásunk, a Budapestre való vissza­érkezés napját nem számítva, 16 napra fog terjedni, pro- grammját pedig nagy vonásokban a következőkben ismer­tetjük : A kiránduló társaság 1928 julius 2-án (hétjön) dél­után 16 órakor, a Máv. szívességéből előreláthatólag ezen kirándulásra is rendelkezésünkre bocsájtandó kényelmes Pullmann-kocsikon indul útnak és Wien—Passau-on át másnap reggel érkezik Nürnberg-be. Az ónémet város és nevezetességeinek (Germanisches Museum, vár, Hans Sachs és Dürer háza stb.) megtekintése után másnap reggel folytatjuk utunkat Frankfurt a, Aí.-ba, hová délben érke­zünk meg. E gazdag és előkelő városban másfél napot töltünk, megnézzük többek között Goethe szülőházát, lakását és múzeumát, a dómot, pálmakertet, stb. és egy délutánt Wiesbaden fürdőhelyen töltünk. Frankfurtból harmadnap reggel indulunk el és a Rajna jobbpartján gyö­nyörű vidéken keresztül Köln-Ъе érünk, ott megebédelve folytatjuk utunkat Bruxelles-Ъе, Belgium szép fővárosába, hol szintén másfél napot töltünk. Társas autókkal bejárjuk a város nagy boulevardjait és megtekintjük nevezetes­ségeit. A hetedik napon délben továbbutazunk Ostende-be, hol tartózkodás nélkül elegáns hajóra szállunk, mely háromórás tengeri ut után Dover-Ъе visz. Itt említjük meg, hogy az Ostende—doveri viziuton a tenger sokkal csendesebb, mint a sokkal rövidebb Calais—doveri vona­lon s igy tengeri betegségtől nem kell tartani. Doverben ismét vasútra szállunk és kétórai ut után London-Ъа érke­zünk. Anglia óriási méretű fővárosában négy és fél napot töltünk. Intelligens hivatásos vezetőkkel megnézzük a város főbb nevezetességeit (British-museum, Tower, Na- tional-galery, Hyde Park, Westminster, Albert Hall stb.) és társasautókon két félnapos sétával megtekintjük a főbb útvonalakat. Gondoskodni fogunk arról is, hogy a részt­vevőknek elegendő szabad idejük maradjon saját tetszésük szerinti szórakozásra. Julius 13-án délben elhagyjuk Londont és ugyanazon az utón visszatérünk Ostendé-Ъе. A világ e legszebb tengeri fürdőjében másfél napot töltünk s fürdőzéssel és sétátíssal hozzuk rendbe a londoni lármától felkorbácsolt idegeinket. Ostendéből már hazafelé visz utunk. Délben indulunk'el és este Köln-be érkezünk. Ott meghálunk és másnap délelőtt megtekintjük a hires Dom-ot, majd délben ismét a Rajna mentén — de ezúttal a balpartján folytatjuk utunkat Frankfurton át Nürnbergbe. Másnap délelőtt még meg­tekintjük az érdekes város azon részét, melyet az oda­utazásban már nem volt időnk felkeresni és délután tovább utazunk Wien-en át Budapestre. Résztvételi dij 488 pengő. A résztvételi díjban bennfoglaltatnak : a) a szállodai szobák (egy- és kétágyasak), b) teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora), c) ellátás útközben (étkezőkocsiban), d) összes borravalók (szállodákban, étkezőkocsiban stb.) e) podgyászszállitás (p. u.-tól szállodába és vissza), f) összes autó- és kocsiköltségek, g) programmszerü látványosságok belépődíjai és h) hivatásos vezetők díjai. Külön kell fizetni az italokat, vizumdijakat (esetleges drótkötél- vagy fogaskerekű vasutakat), programmon- kivüli látványosságok és kirándulások költségeit és akik nem közlekedési alkalmazottak, a vasúti jegyek árát. Tájé­kozásul közöljük, hogy az egész útra szóló vasúti jegy ára (oda és vissza) a gyorsvonat II. osztályában körülbelül 440 pengő, de alapos a reményünk, hogy vendégeink részére is — úgy mint az eddigi kirándulásainkon — nagyobb engedményt tudunk elérni. A nemzetközi egyezményben részes közlekedési vállalatok tisztviselői részére a szükséges szabad je gyeket, a tisztviselők családtagjai és vendégek részére elérhető legnagyobb ked­vezményt, valamint a vízumokat a klub vezetősége szerzi be, a résztvevőknek tehát csak útlevelükről kell gondos­kodnak. A vizumdijak legmérsékeltebb megállapítását az illetékes követségeknél fogjuk kieszközölni. Megjegyezzük, hogy csak az első és utolsó éjjelt töltjük vasúti kocsiban. Akik e két éjjelre hálókocsijegyre (Wien— Nürnberg) tartanak igényt és azt a jelentkezésnél vagy legkésőbb 1928 junius 10-ig a klub háznagyánál bejelentik, részükre a klub vezetősége szerzi meg a jegyeket, melyek­nek ára az I. osztályon 42.50, a 11. osztályon 22.50 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents