Vasuti és Hajózási Hetilap, 1929 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-28 / 1-4. szám

XXXI. évfolyam Budapest, 1929 január 28. 1—4. szám VASÚTI ES HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelős szerkesztő : Dr. KŐHALMY JÓZSEF Társszerkesztő : Dr. ESZLARY ISTVÁN klubtitkár Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON 225-98 Postatakarékpénztári csekkszámla 4 8785 A Klub Konstantinápoly-athéní tanulmányútja 1929 május 3—14-ig. Kirándulási bizottságunk, — több oldalról hangoz­tatott kívánságnak megfelelve, — hónapok óta behatóan foglalkozott az Egyiptom—jeruzsálemi kirándulás ter­vének kidolgozásával. Az összes illetékes hivatalokkal, vasúti- és hajózási vállalatokkal, szállodákkal való levél­váltás eredményeként az egész vonalon igen nagy ked­vezményeket tudtunk elérni, úgyhogy adataink szerint a tervezett kirándulás költsége a felét sem érte volna el annak az összegnek, mit a különféle utazási vállalatok ugyanazért az utért kérnek. A bizottság által megálla­pított jelentkezési határidő — 1928 december 31 — leteltével azonban tagjaink közül összesen 17-en jelent­keztek e kirándulásra és igy, minthogy a kedvezményeket csak 40—50 résztvevő jelentkezése esetén tudtuk volna elérni, a bizottság a kirándulás tervét elejtette. Lapunk előző számában közölt többi kirándulási terv közül a Konstantinápoly—athéni kirándulás iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, miért is a ki­rándulási bizottság e hó 9-én tartott ülésén ennek a ki­vitelét határozta el. A tagoknak már eddig is megnyil­vánult érdeklődésén kívül a kirándulási bizottságot’ez elhatározásánál főként az a szempont vezette, hogy az elmúlt években tanulmányutainkat mindig a nyugati államokba rendeztük, most tehát a Keletre adjunk be­pillantást tagjainknak. Az alábbiakban, nagy vonásokban közöljük a Kon­stantinápoly—athéni ut programmját: Indulás f. évi május hó 3-án a Keleti p. u.-ról induló Belgrád—konstantinápolyi gyorsvonattal a máv. szives előzékenysége révén a kiránduló társaság részére való­színűleg e kirándulásra is lendelkezésre bocsátott külön fenntartott Pullmann-kocsikban, négyesével egy fülkében. A vonat Belgrád—Nis—Szófián át május 5-én reggel érkezik Konstantinápolyba (török néven Stambut). Itt a társaság négy napig tartózkodik s ezen idő alatt meg­tekinti a volt török főváros európai és török részének minden nevezetességét és látványosságát, a legszebb mecseteket, múzeumokat, bazárokat stb. Az alagut- vasuttal kirándul a galatai parthoz, onnan hajóval az európai part mentén a gyönyörű Principo-szigetre, a török előkelő világ nyaralóhelyére és kocsikkal a 200 m magas­laton fekvő György-kolostorhoz. Hajókirándulást tesz­nek a Bosporus-on. Áthajóznak Ázsiába : Skutariba, megtekintik érdekes temetőjét s felkeresik a magyar szabadságharcban résztvett Guyon Rikárd tábornok­nak, a branyiszkói hősnek siiját. Körülhajózzák az aranyszarvat és május 9-én reggel a Lloyd-Triestino elegáns expresshajójára szállva, a Bosporuson a Márvány- tengeren és a Dardanellákon át, 24 órai tengeri ut után, majus 10-én reggel Pyrüusba, a görög székváros kikötőjébe megérkezve, vonattal a félórányira fekvő Athénbe utaznak. Itt három napot tölt el a társaság. Ezalatt kocsikkal bejárja a görög főváros modern részét, megtekinti a Katedralet, a Tudományos akadémiát, a Nemzeti múzeu­mot stb. Az egyik napon a régi Athén fellegvárának (Akropolis) romjai között sétálnak a kirándulók és a görög kultúra fénykorából fennmaradt műemlékeket tekintik meg. Május 12-én este vonatra szállva Svilengrade Nis—Belgradon át visszatér a társaság Budapestre, hova május 14-én délután 6 órakor érkezik meg. Résztvételi dij 480.— P. A résztvételi díjban bennfoglaltatik : A) a teljes ellátás (útközben vasúti étkezőkocsikban és hajóétteremben; Stambulban és Athénben európai színvonalon álló jó szállodákban). B) az express-hajó, helyi hajók és kocsikirándulások dijai, C) a hivatásos vezetők dijai, D) a poggyász-szállítás a pályaudvaroktól a szállodákba és vissza, E) a látványosságok belépti dijai, F) az összes borravalók. Külön kell fizetni az italokat, vizumdijakat és a köz­lekedési vállalatok alkalmazottai családtagjainak és a ven­dégeknek vasúti jegyét. A vasúti jegy rendes áia Buda­pestről Stambulba és Athénből Budapestre gyorsvonat Il-ik osztályon összesen 290 pengő, mely összeg az em­lített családtagok részére e kiránduláson legalább a felére fog leszállani és a vendégek részére is — úgy mint az előző években rendezett kirándulásainkon — valószínűleg nagyobb mérséklést sikerül majd kieszközölnünk. Vasúti és hajózási tisztviselők szabadjegyeit, a család­tagok és vendégek mérsékeltáru vasúti jegyeit, valamint a vízumokat klubunk szerzi be, a résztvevők csak az Európára érvényes útlevelet tartoznak legkésőbb április hó 1 -ig a klub háznagyi irodájába eljuttatni. Április elseje után vizumszerzés céljából beküldött útleveleket már nem lesz módunkban elfogadni. Felhívjuk tehát érdeklődő tagtársainkat, kik maguk vagy pedig családtagjaikkal és esetleg vendégeikkel a fenti kiránduláson résztvenni óhajtanak, hogy azt legkésőbb f. évi február 28-ig a klub irodájával Írásban vagy személyesen (d. u. 5—7 óra között) közölni szíveskedjenek. A jelentkezésnél a résztvételi díjból 80 pengő azonnal, a hátralévő összeg esetleg részletekben, de legkésőbben április 25-ig egészben lefizetendő. A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében vesszük fel. Minthogy a kirándulásra jelentkezőket csak korlátolt számban vehetünk fel, a bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a létszám beteltével, a jelentkezést

Next

/
Thumbnails
Contents