Vasuti és Hajózási Hetilap, 1933 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-01 / 1-4. szám

XXXV. évfolyam Budapest, 1933 január hó 1—4. szám VASÚTI ÍS HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB" KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelő« szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON 225-98 Postatakarékpénztári csekkszámla 48785 Klubunk daltnácia—boszniai kirándulása 1933 május 16— május 25 Lapunk múlt évi novemberi számában részletesen közöltük daltnácia—boszniai kirándulásunk teljes pro­gramját. Most csak röviden jelezzük, hogy az felöleli a plitvicai tavakat, háron, és félnapos hajóidat a dalmát part mentén, valamint Rab (Arbc). Sebenik (Sebenico), Trogir (Trau), Split (Spalato), Salona romjai, Dubrovnik (Ragu- sa), Kotor (Cattaro) és Sarajevo megtekintését. A részletes programot tartalmazó lapszámot az érdeklődőknek kész­séggel megküldjük. A kirándulás részvételi dija 170 pengő. A részvételi díjban bentfoglaltatik : a) a szállodai szobák (egy- és kétágyasak), b) a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora), c) ellátás útközben (étkezőkocsiban és hajón), d) a három és fél napos hajóút összköltsége, e) az összes borravalók (szállodákban, étkezőkocsiban, ctb.), t) a poggyászszállítás költségei (p. u.-tól a szállodába és vissza), g) az összes programszerű autó- és kocsiköltségek. h) hivatásos vezetők dijai. Külön kell fizetni az italokat, jugoszláv vizumdijat (melyet azonban igen mérsékelt áron fogunk tudni besze­rezni), a programon kívüli látványosságok és Kirándulások költségeit és akik nem közlekedési alkalmazottak, a vasúti jegyek árát. Tájékozásul közöljük, hogy az egész útra szóló vasúti jegy rendes ára a gyorsvonat II. osztályában 150 pengő, de alapos a reményünk, hogy vendégeink részére is nagyobb kedvezményt tudunk elérni.* A nemzetközi egyezményben részes közlekedési vál­lalatok tisztviselői és családtagjai részére a szükséges jegyeket és a vendégek részére elérhető kedvezményt, valamint a vizumot a klub vezetősége szerzi be, a részt­vevőknek tehát csak útleveleikről kell gondoskodniok. Jelentkezés legkésőbben 1933 február 28-ig. ­Figyelmeztetjük at. Tagtársakat, hogy a kirándulásra, tekintettel a három és télnapos hajóutra, csak annyi részt­vevőt vehetünk fel. ahány hálóhely a hajón rendelkezésre áll, azért kérjük, hogy minél előbb, de legkésőbben fenti határidőig jelentsék be részvételüket, mert, ha a haió minden kabima le lesz foglalva, többé senkit sem vehetünk fel és a jelentkezést esetleg már fenti határidő előtt is le­zárjuk. Jelentkezni lehet naponta délután 5 és 7 órák között a klub irodájában. A jelentkezések alkalmával 25 pengőt azonnal, a hátralévő összeget (esetleg havi részletekben is) legkésőbben 1933 április hó 1-ig kell befizetni. Ha vala­melyik jelentkező ezen utóbbi határidőn belül bármely okból visszalépne, csak a 25 pengőn felül befizetett összeg visszatérítésére tarthat igényt, mert a jelentkezés alkal­mával befizetett összeget a szobák és hajóhelyek lefog­lalására kell felhasználnunk. 1933 április 1 -e után pedig csakis akkor térítjük vissza a befizetett összeget, ha a jelent­kező maga helyett más megfelelő résztvevőt nevez meg, vagy más résztvevő jelentkezik. A kirándulás előtt két héttel minden résztvevő egy füzetkét kap, mely tartalmazni fogja az összes tudnivaló­kat, a kirándulás rövid leírását és a résztvevők névsorát. ДМИИЧч Ösztöndijpályázat Klubunk alelnöke. Haich Károly m. kir. udvari tanácsos, vezérigazgató által 50 éves jubileuma alkalmá­ból felajánlott 500 pengős adományt szociális bizottsá­gunk — az adományozó hozzájárulásával — ösztöndíjként kívánja szétosztani nagycsaládu klubtagoknak jelesen tanuló gyermekei között. A fenti összeget körülbelül 10—12, a feltételeknek mindenben megfelelő pályázó között szándékozik a bizottság felosztani. Szociális bizottságunk ezek előrebocsátásával ezennel ösztöndiipályázatot hirdet nagycsaládu (legalább három szülői ellátás alatt álló gyermekkel biró) klubtagok (vas­úti és hajózási tisztviselők vagy nyugdíjasok) legalább is általános jeles előmenetelt tanúsító középiskolás fiú- és leánygyermekei részére. A pályázaton ezek szerint kizáró­lag tiszta jeles, vagy legalább is általános jeles bizony it vány­nyal biró középiskolai tanulók vehetnek részt és az iskolai előmenetel szempontjából a kérelmek elbírálásánál a január végén kiosztásra kerülő félévi iskolai értesítő szol­gál alapul. Az ösztöndijak összegét a bizottság esetről- esetre a tag családi körülményeinek és a gyermek, illetve a gyermekek tanulmányi előmenetelének mérlegelésével fogja megállapítani, illetve javaslatba hozni. Felhívjuk tagtársainkat, akik gyermekeik részére ily tanulmányi ösztöndíjat kívánnak elnyerni, hogy erre irányuló kérelmüket a klub titkári irodájában legkésőbb f. évi február hó 11-ének délutáni 6 órájáig nyújtsák be, mert a bizottság az ez időpont után beérkezett kérelmeket nem veheti figyelembe. A kérelemnek tartalmaznia kell a családi körülményeknek, különösen a szülői ellátás alatt álló gyermekek számának és életkorának pontos meg­jelölését és mellékelni kell a gyermek januári félévi érte­sítőjének az illetékes szolgálati főnök által hitelesített másolatát. A kérvényhez esetleg eredetiben csatolt okmá­nyokért, ha elkallódnak, felelősséget nem vállalunk. A beérkezett kérelmek felett a bizottság még február folyamán dönteni fog és az ösztöndíjak február végén, vagy március elején kerülnek kifizetésre.

Next

/
Thumbnails
Contents