Vasuti és Hajózási Hetilap, 1934 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-01 / 1-4. szám

XXXVI. évfolyam Budapest, 1934 január hó 1 — 4. S7ám VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton Egyelőre havonkint jelenik meg) Felető« «zerkeiztó Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON 225-98 Postatakarékpénztár! csekkszámla 48785 A magyar vasutas dicsérete A magyar fórumon ismét szó esett a magyar vasútról és ekként a magyar vasutasról; és mi, akik a magyar vasutas tisztikar értékeinek, kari öntudatának és becsü­letérzésének hűséges őrei kívánunk lenni, ezt az eseményt büszke önérzettel kell hogy regisztráljuk. A képviselőház folyó évi január hó 19-i ülésén az állami üzemekről szóló kormányjelentést tárgyalták. A vita során, a bíráló és kritikus beszédek és hozzászólások tarkaságából tisztán csendült ki az államvasutaknak és a magyar államvasutak mechanizmusa éltető lelkének, a magyar vasutasnak spontán és őszinte dicsérete. A beszé­dek közepette csak egy-egy rövid mondat érinti az állam­vasutakat ; de vájjon többet fejezne-e ki, akár a szavak özöne is, mint ezek az elhangzott tömör mondatok: »A legmesszebbmenő elismerés illeti az államvasutak tech­nikai és forgalmi fejlettségét...« »A magyar vasutak üzembiztonságáról csak a legjobbat lehet mondani. ..« Nem, ezeknél a szavaknál szebben nem lehet jelle­mezni a magyar vasutat és a magyar vasutasnak — vezéreknek és közembereknek egyaránt — eredményes és nagyértékü munkáját. »Technikai fejlettség, ennek meg­felelő forgalmi teljesítmény és kifogástalan üzembizton­ság.« : ugyan el lehet-e képzelni ennél szebb jellemzését a vasút által végzett nemzeti munkának, ennél tömörebb szavakba foglalt elismerését a vasút működésének? Aligha! És minket, a magyar vasutas tisztikar tömegeit, őszinte megelégedés tölt el, hogy ezt a feltétlen elismerő bírálatot vezéreink számára — mint munkásságuknak leg­szebb jutalmát — megszerezhettük és igaz örömünkre szolgál és büszkék vagyunk reá, hogy miniszterünknek alkalmat nyújtottunk arra, hogy a tárcájának szóló e ritka parlamenti elismerést a nyilt ülésen, az ország színe előtt megköszönje. * * * Klubunk elnökéhez, mint a Máv. igazgatóságának elnökéhez vitéz nagybányai Horthy Miklósné őfőméltósága a közelmúlt napokban az alábbi, egész terjedelmében közölt levelet intézte : Méltóságos SAMAR JA Y LA JÓS úrhoz, a Máv. elnökigazgatója Budapest. Az 1933—34. évre megindított nyomorenyhitö akcióra rendelkezésemre bocsátott nagyösszegü adományért fogadja a magam, valamint a segélyhez jutott ínségesek hálás köszö­netét. Különös örömömre szolgál, hogy a vezetése alatt álló egész személyzet korunk súlyos helyzetében is a szociális szükségleteink iránt példás megértéssel van és meleg szívvel igyekezett azok enyhítésére segitökezet nyújtani. Kérem, tolmácsolja köszönetemet a vezetése alatt álló nemeslelkü adakozók mindegyikének. Szívélyes üdvözlettel Budapest, 1934. évi január hó. HORTHY MIKLÓSNÉ s. k. Ezek a lelkes és meleg sorok nem kívánnak magyará­zatot, ez a legilletékesebb helyről jött elismerése annak, hogy a magyar vasutasnak nemcsak tudása, nemcsak szorgalmas keze, hanem érző és jó szive is van. Pl E G ■ VŐ A Magyar Vasúti és Hajózási Klub 1934. február 12-én (farsang hétfőjén) este fél 9 órakor a m. kir. Operaház művészeinek és a máv. 60 tagból álló szimlónikus zenekarának közreműködésével a klub gYermeknyaraltatásf és ösztöndíj-akciója javára rendezendő MŰVÉSZESTRE és az azt követő TÁNCESTÉLVRE Belépőjegyek a terem befogadóképességére való tekintettel csak korlátolt számban adatnak ki. A hangverseny utáni belépésre jogosító táncos- jegyek ára 1 pengő. H FIV A R Л К : ötszemélyes páholy 15 pengő, számozott ülőhely 3 pengő, a többi ülőhely 2 pengő. A VIGALMI ÉS MŰVÉSZI BIZOTTSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents