Vasuti és Hajózási Hetilap, 1936 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-01 / 1-4. szám

XXXVIII. évfolyam Budapest, 1936 január hó 1—4 szám. VASÚTI ÉS HAJ6ZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB" KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton Felelős szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesz.őség és Kiadóhivatal : BUDAPEST, VI, Csengery-utca 68. szám TELEFON: 22-5-98 (Egyelőre havonkint jelenik meg) klubtitkár Postatakarékpénztári csekkszámla 30743 Orsovai Láner Kornél a máv. elnökhelyettese — miniszteri osztályfőnök Lapzártakor értesülünk, hogy orsovai Láner Kornél miniszteri tanácsost, a MÁV elnökhelyettesét, választmányunknak egyik díszét és kiválóságát Ma­gyarország Kormányzója a miniszteri osztályfőnöki címmel tüntette ki. Ez a magas kitüntetés a magyar közlekedésügy egyik legkitűnőbb vezéralakját, mérnöki karunk európaszerte elismert, representativmanjét érte, kit szaktudása és egyéni tulajdonságai egyaránt pre- destináltak arra a díszes helyre, melyet betölt. Mi azonban ebből a reánk nézve is oly örvende­tes alkalomból elsősorban nem a magyar közlekedés- ügy egyik vezéregyéniségét, nem a nagy szakembert,-— —a—^ hanem a magyar vasutas tisztikar melegszívű barát­ját, az erélyes, de jóságos főnököt, az alárendeltjei tiszteletétől és szeretetétől körülvett vezetőt ünnepel­jük, akinek személyiségét a legnemesebb értelemben vett népszerűség övezi, melynek szilárd alapja az ö igazságosságába, méltányosságába és jó szívébe ve­tett hit, melyben még soha senki sem csalódott. Klubunknak is jóakaró barátja; mindig szívesen jelenik meg körünkben és együttérzésének már nem egy jelét adta. Bizton reméljük, hogy a jövő még in­tenzivebb, még bensőbb szálakkal fogja őt hozzánk, a magyar vasúti és hajózási tisztikar otthonához fűzni. A vasutak a kultúrnépek harmonikus együttműködésé­nek szolgálatában Irta: Fischer Mór ny. MÁV. műsz. főtanácsos A nemzetek a természeti törvények erejével tö­rekszenek arra, hogy közös gyakorlati és ideális ügyeiket egy egységbe tömörítve oly szervezeten be­lül intézhessék, mely a részes országokat tagjaiként magába foglalja. Már az ókorban szövetkeztek egy­mással egyes államok, de ezeknek a szövetségeknek hadászati jellegük volt, véd- és dacszövetségek vol­tak a birtokhatárok megóvására. Jóval a világháború előtti évtizedeken át tisztán megfigyelhető volt a nemzetek együttmunkálkodásra vonatkozó törekvése. Centripetális erők működtek közre, hogy a nemzeteket közös gyakorlati célok és közös ideálok szolgálatába egyesítsék. így a hágai békebíróság, a posta-unió, a vasutak „berni egyezménye” kicsúcsosodó alkotásai a háború előtti időkben az egymásra utaltság ideális gondola­tából fakadó együvé tartozás érzésének. A nemzetek együttes munkálkodásának legerő­sebb tényezője a vasút volt, mert ennek jellegzetes­sége az erős nemzetközi vonatkozás. Ma már egy millió háromszázezer kilométer acélsínpár hálózza be a világot. Magas hegyek és széles folyók nem tudták feltartóztatni hódító útjá­ban. Idők folyamán a vasúti sín hálózat országok ha­tárain túl a nemzetek legerősebb összekötő kapcsa lett. Bár a politikai ellentétek minden vaskorlátnál erősebb gátakat emelnek egyes országok közé, a nem­zetek életfenntartó ösztönéből fakadó erő még ezeket a korlátokat is képes az útból elsodorni. Az öt évig tartó nagy világrengés alatt a nem­zetek közötti kapcsolatok meglazultak, úgy látszott, hogy az emberiség együvé tartozásának nagy ereje hosszú időre megbénult. Azonban az utóbbi években észrevehetően újra feléledt a vágy, küzdeni azért az MEGHÍVÓ HELYÁRAK: Ötszemélyes páho'.y 15 pengő, számozott ülőhely 3 pengő, a többi ülőhely 2 pengő. — A hang­verseny utáni belépésre jogosító táncos jegyek ára 1.20 pengő. A MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB 1936 FEBRUÁR HÓ 15 ÉN (SZOMBATON) ESTE FÉL 9 ÓRAI KEZDETTEL a m. kir. Operaház művészeinek és a Vasutas Ének- és Zenetársaság 60 tagból álló szimfonikus zenekarának közreműködésével a klub gyermeknyaraltatási és ösztöndíj­akciója javára rendezendő MÜVÉSZESTRE ÉS AZ AZT KÖVETŐ ZÁRTKÖRŰ TÁNCESTÉLYRE Belepőjegyek a terem befogadóképességére való tekintettel csak korlátolt számban, a borítékos meghívó előmutatása mellett adatnak ki. .Meghívók igényelhetők és jegyek kaphatók a klub irodájában d. u. 4-6 óra között. A vigalmi és művészi bizottság.

Next

/
Thumbnails
Contents