Vasuti és Hajózási Hetilap, 1939 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1939-01-01 / 1-4. szám

XLI. évfolyam Budapest, 1939 január hó. 1—4. szám. VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonkint jelenik meg) Felelős szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON : 122-598 Postatakarékpénztári csekkszámla 30743 Д Magyar Királyi Miniszterelnök Úr Ónagyméitósága 1938. évi november hó 5-én 21.123 1938. M. E. 4L szám alatt kelt engedély okiratával lapunk folytatólagos megjelenését engedélyezte Orsóval Láner Kornél, a máv. elnöke államtitkár, Ómoraviczai Imrédy Kálmán dr., a máv. elnökhelyettese pedig miniszteri osztályfőnök lett. A legőszintébb örömmel tesszük közzé annak hí­rét, hogy a Kormányzó Ür 0 Főméltósága Orsóval Láner Kornélt, a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságának elnökét az államtitkári, ómoravi­czai Imrédy Kálmán dr.-1, a Magyar Királyi Állam­vasutak ligr/zgatóságának elnökhelyettesét pedig a miniszteri osztályfőnöki címmel méltóztatott kitün­tetni. Az államvasutak legfőbb Vezetőinek ezt a ma­gas kitüntetést az a céltudatos, lankadást nem is­merő és eredményében nagysikerű munka hozta meg, melyet a magyar vasutasság tízezreinek élén — azoknak példát mutatva — az őszi, külpolitikai feszültséggel teljes Íretekben, majd pedig később a magyar Felvidék nagy részének visszacsatolása al­kalmából, a felvidéki vasúthálózaton a vasút forgal­mának minden várakozást felülmúlóan gyors és tö­kéletes felvételével és e forgalomnak a csonka ország vasútüzemével való összekapcsolásával tejesítettek. Fz ünnepi akaloinból mi is mély tisztelettel üd­vözöljük a Kitüntetetteket, választmányunknak ki­magasló tekintélyű Tagjait, kiknek klubunk iránti szíves hajlandóságát és meleg érdeklődését már annyiszor módunkban volt tapasztalni. A visszacsatolt területek közlekedési problémái. írta: RUISZ REZSŐ November másodikénak emlékezetes délutáni­ján valósággá lett a jmagyar igazságnak egy része és december elsején már meg is jelent a magyar királyi államvasútak ríj menetrendje, amelyben közzététetett a visszacsatolt területek vasúti és autóbusz hálózatának teljes részletes rendje. Ez a gyors egymásután is igazolta, hogy az első és leg­fontosabb probléma ez esetben is a közlekedés meg­szervezése és zavartalan biztosítása kellett, hogy legyen. Tudjuk azouban jól, hogy a MÁV még ennél is gyorsabb volt, mert hiszen a bevonuló magyar csa­patokkal egyidőben már ott jártak a magyar köz­lekedés hősei, a magyar vasutasok és a közlekedés MEGHÍVÓ HELYÄRAK: Ötszemélyes páholy 20 pengő, számozott ülőhely 4 és 3 pengő, a többi ülőh ly 2 pengő. — A hang­verseny utáni belépésre jogositö táncosjegyek ára 1.20 pengő. A MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB 1939. évi február lió 1-én (szerdán, ünnep előtti napon) este fél 9 órai kez­dettel a m. kir. Operabáz művészeinek és a Vasutas Ёпек- és Ztnetársaság 60 tagból álló szimfóniku8 zenekarának közreműködésével a klub gyermeknyaraltatási és ösztöndíj­akciója javára rendezendő MŰVÉSZESTRE ÉS AZ AZT KÖVETŐ ZÁRTKÖRŰ TÁNCESTÉLYRE Belépőjegyek a terem befogadóképességére való tekintettel csak korlátolt számban, a borítékos meghívó elómutatása mellett adatnak ki. Meghívók igényelhetők és jegyek kaphatók a klub irodájában d. u. 4—6 óra között. A vigalmi és művészi bizottság.

Next

/
Thumbnails
Contents