Vasuti és Hajózási Hetilap, 1941 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1941-01-01 / 1-5. szám

XLIII. évfolyam Budapest, 1941 január hó. 1—5. szám. VASÚTI HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB“ KÖZLÖNYE Megjelenik (Egyelőre ha között minden szombaton vonkint 20 és 30-i к a jelenik meg) Felelős szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, VI., Csengery-utca 68. szám TELEFON : 122-598 Postatakarékpénztári csekkszámla 30743 Vasutaink forgalomfejlődése az utóbb! években. Irta: Ruisz Rezső. A közelmúltban a magyar vasutasok többízben részesültek megérdemelt, kitüntető elismerésben. Ügy a legfőbb katonai, mint polgári hatóságok meg­ragadták az alkalmat arra, hogy a magyar vasutas- társadalomnak elismerésüket fejezzék ki azért a nagy és értékes munkáért, amelyet a múlt hónapok mindannyiunk számára olyannyira izgalmas, de végeredményében örömteljes napjaiban végeztek. Vasutasok, vasutak, közlekedési problémák ha­zánkban az utóbbi években különösen népszerűek lettek; és az érdeklődés előterébe tolultak és ma már sokkal gyakrabban hallunk ezekről és olvasunk az ezekkel kapcsolatos kérdésekről, mint alig néhány évvel ezelőtt, amikor még a szakírók közlekedési vo­natkozású cikkeit az • általános irányú lapokban nem nagy örömmel fogadták és ha már közlésre el is fogadták azokat, gyakran hosszéi időre félre is tették. Az érdeklődés fokozódása, a legmagasabb hely­ről megnyilvánult elismerés a magyar vasutasságot kétségenkívül azért a. hatalmas teljesítményért éri, amelyet az utóbbi két év alatt rendkívüli időkben gyakran -szinte minden emberi erőt felülmúló ener­giával kifejtett. Nagyon jól tudja mindenki, hogy milyen súlyos feladatok tornyosultak a magyar vas­utasok elé 1938 október és november havában és mi­lyen mértékben fokozódtak ezek 1939 tavaszán a Kárpátaljával kapcsolatban, azután 1939 őszén, majd 1940 télutóján a szokatlan hideg és mindent felül­múló hóakadályok miatt, hogy végül 1940 nyarán és kora őszi hónapjaiban, Erdély egyrészének visz- szatérésével állítsanak újabb és újabb, sokszor alig megoldható problémát és szinte teljesíthetetlennek látszó követelményeket eléjük. Ezek mellett a rendkívüli események mellett azonban vasutainknak és vasutasainknak egy roha­mos mértékben növekvő állandó forgalomnak is rendelkezésére kellett államok. Olyan mértékű for­galmat kellett kiszolgálniok, amely egyes vonatko­zásokban már túl haladta a harmincas évek gaz­dasági válsága előtti forgalom csúcsteljesítmé­nyeit is. Nem akarjuk cikkünket adatokkal túltömni, de néhány érdekes szám bizonyára érdekelni fogja a magyar vasutasságot. Hiszen ezekből nyilván lát­hatják azt, hogy a forgalom évről-évre olyan jelen­tős mértékben növekszik, hogy nem alaptalan az a rendkívüli figyelem és érdeklődés, ami a közvéle­ményt a vasutak felé irányítja, valamint az az elis­merés, ami a vasutasság munkáját kíséri. A fejlődés megfigyeléséhez az egyes teljesítmé­nyek adatait legalább 1927 óta szükséges vizsgál­nunk. Ettől a.z esztendőtől bizonyos fokú forgalom- növekedés figyelhető ugyanis meg a MÁV külön­féle teljesítményeiben, de a harmincas évek elején a gazdasági válság hatása rohamosan kifejezésre jut. Amikor 1932-ben a válság elérte mélypontját, lassú forgalomnövekedést figyelhetünk meg, de ez a nö­vekvés az első években alig számottevő értékű és csak 1938-ban. illetve 1939-ben növekszik meg erő­sebben vasutaink forgalma. A szállított személyek száma 1927-ben csaknem megközelítette a 92 milliót, a következő években meghaladta a 94 millió főt is, de már 1930-ra olyan jelentős lemorzsolódás indult meg, hogy a vasutak utasforgalma egy esztendő alatt csaknem tízmillió­MEGHÍVÓ HELYÁRAK: Ötszemélyes pálioly 20 pengő, számozott ülőhely 4 pengő, a többi ülőhely 2 pengő. — A hang­verseny utáni belépésre jogosító táncosjegyek ára 1.20 pengő. A MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB 1941. évi február hó 8-án este pontosan 9 órai kezdettel a m. kir. Operaház művészeinek, valamiét a Vasutas Ének- és Zenetársaság zenekarának és énekkarának közreműködésével a klub gyermeknyaraltatási és ösztöndíj-akciója javára rendezendő MŰVÉSZ ESTJERE ÉS AZ AZT KÖVETŐ ZÁRTKÖRŰ TÁNCESTÉLYRE Belépőjegyek a terem befogadóképességére való tekintettel csak korlátolt ezámhan adatnak ki. Meghívók igényelhetők és jegyek kaphatók a klub irodájában d. u. 4—6 óra között. A vigalmi és művészi bizottság•

Next

/
Thumbnails
Contents