Vasuti és Közlekedési Közlöny, 11. évf. (1880)

1880-01-02 / 1. szám

sen 773 hivatalnok és 1291 szolga 1.876,033 frt összilletraény­uyel; a tiszavidéki vasútnál: a központban 155 hivatalnok és 42 szolga 289,613 frt, a külszolgálatnál 263 hiva­talnok és 1151 szolga 831,856 frt, összesen 418 hivatalnok és 1193 szolga 1.121.469 frt összilletménynyel; az első erdélyi vasútnál: a központban 65 hivatalnok és 13 szolga 118,597 frt, a külszolgálatnál 72 hivatalnok és 365 szolga 216,051 frt, összesen 137 hivatalnok és 378 szolga 334,648 frt összillet­ménnyel; az a 1 f ö 1 d - f i u m e i vasútnál: a központban 79 hivatalnok és 17 szolga 127,221 frt, a külszolgálatnál 109 hivatalnok és 448 szolga 294,114 frt, összesen 188 hivatalnok és 465 szolga 421,335 frt összilletménnyel; a pécs- barcsi vasútnál: a központban 21 hivatalnok és 2 szolga 22,844 frt, a külszolgálatnál 22 hivatalnok és 70 szolga 45,680 frt, össze­sen 43 hivatalnok és 72 szolga 68,524 frt összilletménynyel; a mohács-pécsi vasútnál: a központban 31 hivatalnok és 3 szolga 38,039 frt, a külszolgálatnál 29 hivatalnok és 114 szolga 77,501 frt, összesen 60 hivatalnok és 117 szolga 115,540 frt össz­illetménynyel :a kassa-oderbergi vasútnál: a központ­ban 95 hivatalnok és 13 szolga 154,654frt, a külszolgálatnál 85 hiva­talnok és 540 szolga 292,189 frt, összesen 180 hivatalnok és 553 szolga 446,843 frt összilletménynyel ;amagyar északkeleti vasútnál: a központban 138 hivatalnok és 21 szolga 220,565 frt, a külszolgálatnál 132 hivatalnok és 748 szolga 407,751 frt, összesen 270 hivatalnok és 769 szolga 628,416 frt összillet­ménynyel ; a z arad-temesvári vasútnál: a külszolgálat­nál s egyszersmind összesen 4 hivatalnok és 61 szolga 23,652 frt összilletménynyel; a magyar nyugoti vasútnál: a köz­pontban 85 hivatalnok és 17 szolga 110,663 frt, a külszolgá­latnál 85 hivatalnok és 17 szolga 110,662 frt, összesen 166 hiva­talnok és 415 szolga 307,952 frt összilletménynyel; az első magyar- gácsországi vasútnál: a központban 13 hiva­talnok és 2 szolga 21,487 frt, a külszolgálatnál 35 hivatalnok és 128 szolga 83,751 frt, összesen 48 hivatalnok és 130 szolga 105,238 frt összilletménynyel; agyör-sopron-ebenfurti vasútnál: a központban 28 hivatalnok és 6 szolga 38,992 frt, a külszolgálatnál 27 hivatalnok és 135 szolga 71,389 frt, összesen 55 hivatalnok és 141 szolga 110,381 frt összilletménynyel; az arad-körösvölgyi vasútnál: a központban 16 hivatal­nok és 1 szolga 18,132 frt, a külszo'gálatnál 14 hivatalnok és 39 szolga 21,095 frt, összesen 30 hivatalnok -és 40 szolga 39.227 frt összilletménynyel. Az összes magyarországi vasutak­nál tehát együttvéve 4216 hivatalnok és 10,324 szolga, összesen 14 540 személy volt alkalmazva, s az ezekre fordított összkiadás 10.348,571 frtra rúgott. Az összes kiadások az egyes vasutaknál kilo­méterenként s pedig a magyar államvasutaknál 1068, az osztrák államvasút társaságnál 1721, a déli vasútnál 2506, a tiszavidéki vasútnál 1917, az első erdélyi vasútnál 1153, az alföld - fiumei vasútnál 1074, a pécs-barcsi vasútnál 992, a mohács-pécsi vasútnál 1674, a kassa-oderbergi vasútnál 1340, a magyar északkeleti vasútnál 1083, az arad-temesvári vasútnál 41, a magyar nyugoti vasútnál 949, az első magyar-gácsországi vasútnál 876, a györ-soprou-ebenfurti vasútnál 960 és az arad­körösvölgyi vasútnál 633 frtot tettek. A dálja-bród-zenicza-szerajevói vonalról azt irja a „Pesti Hirlap", hogy annak üzletét az alföld-fiumei vasút fogja átvenni. Alig szükséges megjegyeznünk, hogy ezen üzlet-átvé­telnek ma, midőn a dálja-bródi vasút épitési tökéje a kincstár által már födöztetett, semmi értelme sem volna, mert ha már a kincstár meghozta az áldozatot, nem teheti azt kétségessé az által, hogy e kérdéses vasútvonal üzletét egy oly vasútnak engedje át, mely helyzeténél fogva az e vonalról jjövö keleti forgalmat Szegeden az osztrák államvasutnak engedné át. Ez utóbbi indok volt irányadó akkor is, midőn a dálja-bródi vasút építésének megkezdésekor a kormány azon kezdetben czélbavett szándékától, hogy a dálja-vinkovczei vonal engedélyét s e vonal épitési tőkéjének beszerzését az alföldi vasutra ruházza, —elállott. Egészen más csoportositási kombinácziók keretében lehetne tehát j arról szó, hogy a dálja-bródi vonal üzlete a magyar királyi államvasutak igazgatósagától elvétessék és más igazgatóságra bizassék. Az osztrák kormány a vasutak kölcsönös biztosítási szövetkezetének Ausztriában leendő életbeléptetése iránt a mint értesülünk, megtette a kezdeményező intézkedést s az északnyugoti vasutat felszólította, hogy e részben az érdekelt vasut-társulatokkal érintkezésbe lépvén az ügyet kellő megoldásra juttassa. Örömmel üdvözöljük e tényt annál inkább, mert e szövetkezet létesítésére egyenesen a mi vasúti biztosítási szö­vetkezetünk adta meg a példát. Reméljük különben, hogy az osztrák állami és déli vasuttársulatokat most már semmi sem fogja visszatartani attól, hogy magyar vonalaikkal a mi bizto­sítási szövetkezetünkbe szintén belépjenek. Igazgatási és forgal mi hivatalos értesítések. Hirdetmény*) a vasúton való szállításnál engedélyezett díjmérséklésekre nézve. (A közmunka és közlekedési m. kir. ministerium 19,886/78 és 12,445/79 sz. a. kelt rendeletei folytán.) íti igaz­izáma CD g 1> B" xx O: 51 8 "» C. CO cl CD ® P. x O X. a, > N CD P m? CD Pi 2 CD-P V! P CD pr p­G> V! CB < P P iélyezett ratalos ion dij­ilyre az natkozik monkénti Iből való is ény keresztül-' ek módja on okmá-' k alapján iözöltetik. i időpont­zen okmá­íztendök gyzések sza asi •ors ak .k | [ íal l­;n gei Hii aí me vo am éte ed< ény keresztül-' ek módja az­lye :szl ZOl a e •jes megje, ó tő V ág s 1U! lUt i ke iái a következő szállítási t irt minin ínyiség fe iá esetébi es en En e f gr; ijt tg ény keresztül-' ek módja e ne s e a >rr tei megje, iy tő V ág s •as 1 as iei ik iái vonal számára t irt minin ínyiség fe iá esetébi p pr e: < CD pr CD N O; pr S: o: a iy< üb En és Lk, in; kilo; los d leet lm én és > t tá: :le ko jei megje, Fo rde tós Bly v álta y v véb cz itás 1 1 t irt minin ínyiség fe iá esetébi CD OD CD CO CD C> 2 CD pr CD i vét id. gjelöl básna fedmé kilo; los d leet ged itel gj iö: iknak )lyód kiléte :,a mi yok 1 lönös hi 12 Bly v álta és mel ne y áll t irt minin ínyiség fe iá esetébi Cx. CD CO CD-00 CD B CD CD* XX ét ly Cg XX CD­- 2 gjelöl básna fedmé 00 ,ta en V gj iö: iknak )lyód kiléte :,a mi yok 1 lönös A mi és mel ne mel sz: honnan hová az itt mer adás Cx. CD CO CD-00 CD B CD CD* XX és me X-O O o pr o" (3D —1 pr CD­3 Me; sza enj A 1 hiva Az Me; nyc af< és nah n' Kü ii köz­urna- 1 1 Egy fuvarlevé­ennyi­eknek 0% yek a , után [ekedé; vető h: 31-ig len 5000 kg.­nyi s ezen Uli m leték en 1 0% mel yása .dök [ekedé; vető h: 31-ig felüli mennyi­ségek feladó­nál, illetőleg .1» O fel il éb 3 m, tol en •asut köz t kő ibér felüli mennyi­ségek feladó­nál, illetőleg CO •rt •S sen 1 itási eset iánál '.apja k lei jeszt \ A magyar i és tésé ezen a szállítási ille­N m ec áll ie ás >n a ne er 3ti éjszakkeleti A szállítmányokat i és tésé ezen tékeknek : => © i s sz; ;és ad já •ek végé bet eli N vasut állomá­A szállítmányokat ut de le 5000 kgr. után lyi a s cet 'el: ut •ek végé bet 364 1 tk tx> saira beleért­kisérö fuvarlevele­ás úri i 1 való men fizeté­3 © gr.-r leg : legfi) ;ek t 13 ny 63: itt 364 1 cal 3 •CS Munkács ve a határ­— ken útirányt és »V tili év se esetében : XX © gr.-r leg : legfi) ;ek t ité vé ny ah js: > TO Munkács állomásokat pályaudvart előírni k a (idő 1 SSO­10°/o-ny. A > N .»00 k illető iló ír yiség tér ve vél ó r é (bávhova nem szabad k a (idő 1 SSO­árleen-' osz­:o Bd .»00 k illető iló ír yiség iszl 1 ér t h fai szállítandó) ne ilei 1 gedés tály rt 51 . i va nn fis ásl >y i 3 ty :öz tói Kisebb mennyi­en iái ,n ae 1 ad én bb Ma itméi eszk napi ségek feladásá­nál *© a evéh lásái . utá bb o fel: vezm késő dt >n ik 30%-nyi II *© a arl lat gr ise eti ed eg Ilii be dí árleen­osz­tv; fe k K 3d ki 1 n 1 f«­gedés tály Egy tv ségek 5000 Az ert jelen l Jele lön; Egy tv ségek 5000 Az ert jelen *) .Minden vissztéritési (refactia-) számla foyósitásánál, mely a fenirt engedmények egyikénekalapján beterjesztetik, a hirdetési költségek iede­zéséuck fejében az illető folyamodó terhére két forint vonatik le.

Next

/
Thumbnails
Contents