Vasuti és Közlekedési Közlöny, 51. évf. (1920)

1920-10-03 / 1. szám

Budapest, 1920. október 10 éli; 2, szám. ötvenegyedik (L 1.) évfolyam. Vasúti és közlekedési közlöny Megjelenik egyelőre minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI DIJ: Helyben és vidéken postai küldéssel egész évre 200 korona. HIRDETÉSI DIJ : A rendes hirdetés egyhasábos milliméter soronkint 4 kor., szöveghirdetés nyomtatott soronkint 25 kor. Postatakarékpénztár oheque- és cleai ing-szí-mla: 18.490 szám Felelős szerkesztő: Dr. HOLL JENŐ Kiadótulajdonos: MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB i SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: VI., Csengery-utca 68. szám. 2, 7 HIVATALOS ÓRÁK : Délután 5—7-ig-. TELEFON*"í5—53. Kézirdlokat a szerkesztőség legkésőbb pónieken mindenkor délelőtt 10 ór&iij vesz fel. Nyomda: IV., Parkantyas-ntca 3. Telefon 75— 25 sz. TARTALOM: Hivatalos rész. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium hivatalos közleményei. Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. — Nem hivataios rész. A m. kir. államvasutak legutóbbi tarifaemelésének indokai. Vasúti közlemények. Hirdetések. HIVATALOS RÉSZ. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. Előmunkálati engedélyek. A kereskedelemügyi magyar királyi minister folyó évi szeptember hó 25-én 68506/1920. szám aíatt kelt rendeletével Fábián Lajos vállal­kozó mérhök, budapesti lakosnak a magyar királyi államvasutak Monor állomásából kiágaizólag Gomba, Bcn^e, Pá'nd, Tápióbicske cs TápióSzént­márton községek érintésével a magyar királyi államvasutak Nagykáta állomásáig vezetendő szabványos nyomtávolságú, gő'züzemü helyi érdekű vasútvonalra az 1909. évi március hó 4-én 14.039., illetve 1917. évi novem­ber hó 10-én 84.995. szám alatt kelt rendeletekkel kiadott és legutóbb az 1918 évi december hó 12-én 110.696/1918. szám alatt kelt rendelettel meghosszabbított előmunkálati engedély érvényét a jelen rendelet kelté­től számítandó további egy év tartamára megújította s egyben ezen előmunkálati engedélyt a szóbanforgó vasútra mint esetleg keskeny nyomtávolságú gőzü'zemü, önálló üz'etkezelésben tartandó közforgalmú gazdasági vasutként létesítendő vonalra is kiterjesztette. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi január hó 10-én 83.060/1919. szám alatt kelt rendeletével dr. Goldfinger Oszkár fatermelő és kőbányatulajdonos budapesti lakosnak a Piszke községből a Duna folyam partjának egy alkalmas pontjából kiindulólag a Pisznicze-i hegyekig, mintegy 6 km.-nyi hosszban vezetendő sajáthasználatu sodronykötél­pályára az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. A kereskedelemügyi magyar királyi minister folyó évi március hó 21-én ad 30580. szám alatt kelt rendeletével az Andauer és Friedrich pinka­fői fatermelő cégnek és Techet József sárosszéki fatermelő cégnek a szombat­hely —pinkafői helyi érdekű vasútnak Nagyszenlmihály község határában levő 10. számú őrházától kiindulólag Mérem, Kulcsárfalu, Rumpód és Barátmajor községek határainak érintésével a Plischavölgyi erdőterületig, mintegy 12 km.-nyi hosszban vezetendő keskeny nyom távú gőzüzemü sajáthasználatu erdei iparvasutvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. A kereskedelemügyi magyar kir. minister folyó évi május hó 31-én 49111/13 — 1920. 3z. a. kelt rendeletével a Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat budapesti bej. cégnek a m. kir. államvasutak Szent­gotthárd állomásától kiindulólag Szentgotthárd, Ujbalázsfalva és Apát­istvánfalva községek határában a zirci apátság tulajdonát képező erdők egy alkalmas pontjáig vezetendő^ keskenynyomtávu gőzüzemü saját hasz­nálatú erdei iparvasutvonalakra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. _ A kereskedelemügyi magyar kir. minister folyó évi junius hó 25-én 55.387. szám alatt kelt rendeletével a Magyar Agrár és Járadékbank Rész­vénytársaságnak az általa tervezett és a Duna és Tisza folyamokat ösze­kötő hajózó — belvizlevezető —, öntöző és energia-termelő csatornára az előmunkálati engedélyt a földmivelésügyi m. kir. minister úrral egyet­értőleg és együttesen a fenti rendelet keltétől számított egy év tartamára megadta. A kereskedelemügyi magyar kir. minister 1920. évi január hó 28-án 80.861/1919 —13. sz. a. kelt rendeletével a miskolczi gőztéglagyár részvény­társaságnak a Görömböly község határában lévőtéglagyár-telepétől kiinduló­lag a Hejőcsaba község határában fekvő s ugyancsak a társaság tulajdonát képező téglagyár-telepig vezetendő keskenynyomtávu gőz- vagy villamos üzemü, sajáthasználatu iparvasutvonalra az 1917. évi április hó 19-én 28539. szám alatt kelt rendelettel kiadott és az 1918. évi március hó 27-én 23095. szám alatt kelt rendelettel meghosszabbított előmunkálati engedély érvényét jelen rendelete keltétől számítandó további egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi máius hó 29-én 48.948/1920. szám alatt kelt rendeletével a Magyar Agrár- és Járadékbank részvénytársaság és az Angol-Magyar bank részvénytársaság budapesti cégeknek a Gyula r. t. város belterületéről kiindulólag a Gerendási ura­dalmak területén át Békéscsabáig s onnan Dobozmegyer-puszta, Kondoros, Szarvas és Békésszentandrás községek érintésével Öcsöd községig vezetendő keskenynyomtávu gőzüzemü. önálló üzletkezelésben tartandó köz­forgalmi gaz'dasági vasútvonalra s abból kiágazó vontatóvágányokra az 1918. évi szeptember hó 25-én 80.533/1918. szám alatt kelt rendelettel kiadott előmunkálati engedély érvényét a jelen rendelet keltétől számí­tandó további egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1920. évi julius hó 2-án 57093— 1920. 13. sz. a. kelt rendeletével dr. Pollacsek Károly ügyvéd budapesti lakosnak a magyar királyi államvasutak Jutás állomásából kiágazólag Tótvázsony község érintésével Nagyvázsony községig vezetendő szabvá­nyos nyomtávolságú gőzüzemü helyi érdekű vasútvonalra az 1906. évi január hó 1-én 80039 — 1905. szám alatt kelt rendelettel kiadott és leg­utóbb az 1918. évi julius hó 21-én 67806. szám alatt kelt rendelettel meg­hosszabbított előmunkálati engedély érvényét mint keskeny nyomtávol­ságú, gőz vagy motoros üzemü, önálló üzletkezelésben tartandó közfor­galmú gazdasági vasútvonalra — a jelen rendelet keltétől számítandó egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi május hó 31-én 45943 — 920.— 13. szám alatt kelt rendeletével Somlyó József mérnök, épi­té jf vállalkozónak, a dunántuli helyi érdekű vasút Zalaapáti állomásától kiindulólag Esztergély, Egeraracsa községek, Bárándpuszta, Zalaszabar, Nagyrada, Kisrada, Garaboncz, Zalamerenye, Karos és Galambok közsé­gek érintésével a déli-vaspálya társaság Zalaszentjakab megálló kitérő­jéig s onnan folytatólag Miháld, Sand, Iharosberény, Iharos, Sornogy­csicsó és Csurgónagymárton községek érintésével a m.kir. államvasutak Csurgó állomásáig vezetendő keskenynyomtávu, gőzüzemü, önálló üzlet­kezelésben tartandó közforgalmú gazdasági vasútvonalra az 1918. évi junius hó 4-én 48424 — 1918, illetve 1919. évi január hó 17-én 112594 — 1918. szám alatt kelt rendeletekkel kiadott előmunkálati engedély érvényét a jelen rendelet keltétől számítandó további egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1920. évi junius hó 23-án 54875 — 1920. 13. szám a. kelt rendeletével a [Ganz-féle villamossági rész­vénytársaságnak, a Keszthely városi fürdőparkból kiinduag Hévizfür­dőig vezetendő keskeny nyomtávolságú, villamos üzemü. önálló üzlet­kezelésben tartandó helyi érdekű vasútvonalra az 1906. évi október hó 17-én 65931 szám alatt kelt rendelettelkiadott és legutóbb az 1918. évi április hó 14-én 28474. szám alatt kelt rendelettel meghosszabbított elő­munkálati engedély érvényét a jelen rendelet keltétől számítandó to­vábbi egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1920. évi junius hó 24-én 54049—1920. 13. szám a. kelt rendeletével a Nyiregyházavidéki kis­vasutak részvénytársaságnak vasutvonala Dombrád állomásától kiin­dulólag Dombrád, Tiszakanyár,- Kécske és Kisvárda községek érin­tésével a magyar királyi államvasutak Kisvárda állomásáig, továbbá a nyiregyházvidéki kisvasutak Balsa állomásából kiágazólag Balsa, Sza­bolcs, Timár és Rakamaz községek érintésével a magyar királyi államvas­utak Rakatnaz állomásáig s végül ugyancsak a nyiregyházavidéki kisvas­utaknak Nyíregyháza város belterületén haladó vonalából kiágazólag a város határán át a Büdszentmihályi-ut mentén lévő tanyákig vezetendő keskeny nyomtávolságú, gőz vagy motoros üzemü, önálló üzletkezelés­ben tartandó, közforgalmú gazdasági vasutvonalakra az 1912. évi március hó 29-én 13528. szám alatt kelt rendelettel kiadott és legutóbb az 1918. évi március hó 30-án 24471 — 1918. szám alatt kelt rendelettel meghosz­szabbitott előmunkálati engedély érvényét a jelen rendelet keltétől számi­tand i további egy év tartamára megújította. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi julius hó 6-án 54048 — 1920. szám alatt kelt rendeletével a Nyiregyházavidéki kisvasutak rész­vénytársaságnak a vasútja nyiregyháza-dombrádi fővonalából Nyíregy­háza város belterületén kiágazólag Nyirpazony, Nyírtura, Sényő, Nyírtét, Ibrány, Ramocsaháza, Laskod, Petneháza és Nyirkarász községek érin­tésével, Gyulaháza községig vezetendő keskeny nyomtávolságú, gőz vagy motorüzemü, saját üzletkezelésben tartandó közforgalmú gazdasági vasút­vonalra az 1906. évi május hó 23-ág 6188. szám alatt kelt rendelettel kiadott és legutóbb az 1918. évi március hó 30-án 24468. szám alatt kelt rendelettel meghosszabbított előmunkálati engedély érvényét a jelen ren­delet keltétől számítandó további egy év tartamára megújította. runAPséT T KERESTI^ KÖNYVTytlU

Next

/
Thumbnails
Contents