Vasuti és Közlekedési Közlöny, 52. évf. (1921)

1921-01-02 / 1. szám

Budapest, 1921. január 2-án. 1. szám. Ötvenkettedik évfolyam. Vasúti és közlekedési közlöny A magyarországi közlekedési vállalatok hivatalos lapja. MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN VASÁRNAP ELŐFIZETÉSI DIJ: Helyben és vidéken postai küldéssel negyedévre 85 kor., félévre 160 kor, egész évre 800 korona. HIRDETÉSI DIJ : A rendes hirdetés félhasábos miliméter soronkint 4 kor., szövegliirdetés nyomtatott soronkint 25 kor. Postatakarékpénztár cheque- és clearing-számla: 18,490 szám Felelős szerkesztő: Dr. HOLL JENŐ Kiadótulajdonos: MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL VI. kerület, Csengery-utca 68. szám. Hivatalos órák : Délután 5—7-ig. Telefon : 25—98, 11—91. Kéziratokat a szerkesztőség legkésőbb pén­teken mindenkor délelőtt 10 óráig vesz fel. Nyomda: IV., Sarkantyus-utca 3. Telefon: 75—25. sz. TARTALOM: Hivatalos rész. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium hivatalos közleményei. Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. — Nem hivatalos rész. Osztrak-magyar gazdasági tárgyalások. Vasúti közlemények. Hajózási közlemények. Vegyes közlemények. Hirdetések. HIVATALOS RÉSZ. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. Magyar kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség. 7,385/1920. sz. Valamennyi gőzhajózási engedélyesnek és gőzüzemű uszómű­tulajdonosnak. Az utóbbi években a 25 évnél régebbi eredetű gőzkazánok lemezei­vel végzett szilárdsági kísérletek azt mutatták, hogy a gőzkazánokba beépített folytvaslemezek a használat által csak a legritkább esetekben szenvednek oly szerkezeti elváltozást, hogy ezen próbáknál szilárdság vagy nyulékonyság tekintetében kitogás alá esnének. Ezen tapasztalatra támaszkodva szükségtelennek tartjuk, hogy a jövőben minden 25 évnél régebbi eredetű gőzkazán lemezeiből az esedékes hatósági viznyomási próba előtt szilárdsági kémproba vétessék, amiért is. az erre vonatkozó 1912. évi 20,278 számú rendeletünket hatályon kívül hely ez­zük és a jövőben csak olyan esetekben fogjuk a szilárdsági lemezpróbát megkívánni, amidőn az valamely különös oknál fogva szükségesnek mutatkozik. Egyúttal felhívjuk a Cimet, hogy amennyiben még oly hegesztett vaslemezekből épített gőzkazánjai volnának üzemben, melyeknek lemezei­vel a íentemlített rendeletünk alapján szilárdsági kísérletek még nem végez­tettek, ezeket hozzánk tájékozás végett mielőbb bejelenteni szíveskedjék. Budapest, 1920. évi december hó 20-án. Horváth h. államtitkár. KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK Magyar kir. államvasutak. V. és K. K. 1921. 1/2. 1. az. M. A. V. 16S.861 19*0 FIVa. Bzám. Áruforgalom Magyarországból, Sátoraljaújhely és Hidasnémeti állo­másokon át és viszont. Hivatkozással a „Budapesti Közlöny" 1919. évi december hó 25-iki 198. számában kiadott 202,867/919. FIVa. sz. hirdetményünkre közöljük, hogy az ebben a hirdetményben felsorolt és a „Budapesti Közlöny" 1920. évi március hó 18-iki 64. számában megjelent 13,138/920. FIVa. sz. hirdet­ményünkkel Bánréve és Salgótarján állomásokra kiterjesztett ideiglenes megállapodásokat Sátoraljaújhely, illetve Sátoraljaújhely-Gyártelep (Slo­venské nove mesto) és Hidasnémeti, illetve Hernádcsány (Cana) állomáso­kon át irányuló gyors- és teheráruforgalomra is kiterjesztettük. Átmeneti állomásokul a hivatkozott hirdetményekben felsorolt állo­másokon kivül Sátoraljaújhely és Hidasnémeti állomásokat jelöltük ki. A 202,867/919. FIVa. sz. hirdetmény 1—3. és a)—g) pontjaiban közölt általános szállítási feltételek tehát ezentúl nemcsak a Szob, illetve Párkány­nána, Pozsonyligetfalu, Salgótarján és Bánréve, hanem a Hidasnémeti, illetve Hernádcsány (Cana) és Sátoraljaújhely, illetve Sátoraljaújhely-Gyár­telep (Slovenské nővé mesto) állomásokon át irányuló kocsirakományu gyors- és teheráruforgalomra is alkalmaztatnak. A fuvardijszámitás tekintetében a „Vasúti és közlekedési közlöny" 1920. évi 8. számában 155,455/920. CV. sz. alatt megjelent hirdetményben foglaltak mérvadók. A forgalomnak megnyitott összes átmenetet illetőleg a fél köteles a fuvarlevélben az átmeneti állomást előírni. Budapest, 1920. évi december hó. A m. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. V. és K. K. 1921. I 2. 1. sz. « v. -«-F.B Z4 m. Magyar vasúti személy- és podgyászdijszabás. (.4 V. Ü. Sz. 35. § (2) bekezdéséhez tartozó végrehajtási határozmány módosítása.) A magyar királyi kereskedelemügyi minister urnák 1920. évi decem­ber hó 3-án kelt 76,118/920-15. számú rendeletével nyert felhatalmazás alapján a magyar vasúti személy- és podgyászdijszabás I. részében a V. Ü. Sz. 35. §. (2.) bekezdéséhez tartozó végrehajtási határözmányt a következőképen módosítjuk: „Elveszés, hiány (részleges elveszés) vagy sérülés esetében a vasút a bizonyított kart, legfeljebb azonban kilogrammonként ötverr (50) koronát tartozik megtéríteni." Ez a módosítás 1921. évi január hó 15-én lép hatályba és a jelenleg még fennálló rendkívüli üzemi viszonyok tartama alatt fog érvényben tartatni. Budapest, 1920. évi december hó. A magyar királyi államvasutak igazgatósága, a többi részes hazai vasutak nevében is. V. és K. K. 1921. 1/2. 1. BZ. M. Á. V. 67.826 19^0. CII. szám. Tartánykocsikban szállítandó tejküldemények díjszámítása. A magyar kir. államvasutak kocsitelepébe besorozott tartánykocsikban Budapest-Józsefváros, Budapest-Ferenczváros és Budapest nyugoti pálya­udvar állomásra szállítandó tejküldemények után a fuvardíj a magyar királyi államvasutak vonalain, a bánréve-ózdi és pécs-barcsi vasúton kocsi­és fuvarlevelenkint, a kocsi mind a négy tartányának szabályszerűen hite­lesített ürméretével egyező súlyért, de legalább 10,000 kilogrammért fize­tendő. Ha a kocsi önsúlya meg is haladná a fentiek szerint köteles súlyt, a kocsiönsuly e többletének harmadrésze nem számítandó hozzá az áru fuvardijköteles súlyához. E díjszámítás 1921. év január hó 1-től kezdve visszavonásig, de leg­később 1921. év végéig érvényes. Budapest, 1921. évi január hó 1-én. Az igazgatóság. V. és K. K. 1921. 1/2. 1. szám. „ . T T ad 181,867 „ I T . M" Á' V' 1920 . CI 1- " 4 m Sajtóhibahelyesbbités a magyar, osztrák és bosznia-herczegovinai vasúti árudijszabás II. pótlékának kiadására vonatkozó hirdetményben. A Vasúti és közi. közlöny 1920. deeember 19-én kelt 12. számában 181,367/1920. CII. sz. alatt megjelent hirdetmény második bekezdésének harmadik sorában levő „D—11" megjelölés „D"-re helyesbbitendő. Budapest, 1920. évi december hó 28-án. A magyar kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is.

Next

/
Thumbnails
Contents