Vasuti és Közlekedési Közlöny, 53. évf. (1922)

1922-01-01 / 1. szám

Budapest, 1922. január 1-én. l. szám. ötvenharmadik évfolyam. Vasúti és közlekedési közlöny A magyarországi közlekedési vállalatok hivatalos lapja. MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN VASARNAP KLÓ FIZETÉSI 1)1.7 : Postai küldéssel egész évre 4!»)K, félévre 230 K. Külföldi előfizetés egész évre 500 K. Kézbesítésre vonat­kozó reklamációkat esak 14 napon belül vehetünk figyelembe. HIRDETÉSI DLI : A rendes hirdetés félhasábos milliméter soronkint 4 kor., szöveghirdetés nyomtatott soronkint 25 kor. I'oatatakarékpénztár eheque- és clearing-számla: 18.490. szám Felelős főszerkesztő: Dr. HOLL JENŐ Kiadótulajdonos MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: VI. kerület, Csengery-utca 68. szám. Hivatalos órák: Délután 5--7-ig. Telefon: 25 98. sz. Kéziratokat a szerkesztőség legkésőbb pón-' tekén mindenkor délelőtt 10 óráig vesz fel. Nyomda: IV., Dalmady Győző-utca 3. Telefon: 75 25. sz. HIVATALOS RÉSZ. KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYE^ DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. Magyar kir. államvasutak. Kiegészítések a magyar királyi államvasutak helyi árudijszabásában (II. rész) és a magyar királyi államvasutak helyi személy-, podgyász­és árudijszaoási kilometermutatójában. \ magyar királyi államvasutak 1913. évi március hó 1-től érvényes helyi árudijszabása (1Í. rész) VI. fejezetenek (Áruforgalmi korlátozások)"A) szakaszaban (01. oldal) Budaoat-Ferencváros állomásnál a „Megszorítás" •cimü rovat 2-ik és 3-ik soraban „katonai kincstári küldemények - robba­nás veszélyének kitett tárgyakat is beleértve — es kincstári sószállitmá­nyok" szavak helyett beírandó: „és kincstári küldemények". Ugyanezen fejezet B) szakaszaban (II. pótlék 16. oldal) Újdombóvdr állomásnál a 6-ik rovatba „1, 2" számjegyek Írandók be, a 8ik rovatban levő „3" számjegy pedig törlendő. Ugyanezen szakaszban foglalt „Határoz­mánvok" 17. pontjában (II. pótlék 18.'oldal, Szolnok személy p.-u ) a 2-ik bekezdés 2-ik sorában „szolnoki cégek" szavak után beírandó : „valamint a szolnoki vasutas árunáz és a Hangya, termelő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet szolnoki kirendeltsége . Ugyanezen fejezet C) jegyzékében Szolnok személypályaudvarnál (II. pótlek, 22. oldal) a rakodási engedélylyel biró cégek közé felveendő : „Szolnoki vasutas áruház, Hangya, termelő, értékesítő és Jogyasztási szövetkezet szolnoki kiren­deltsége." Újdombóvár állomás pedig ezen jegyzékből összes adalaival együtt törlendő. A VII. fejezet A) szakaszában (Jegyzék az állomások áruforgalmi berendezéséről, IX pótlék, 5—19. oldal) Kaposvar állomásnál a 3-ik rovat­ban levő „2" számjegy helyett „1" számjegy írandó be. A magyar királyi államvasutak 1915. évi junius hó 1-től érvenyes helyi személy-, podgyász­és árudijszabási kilométermutatójának II.' fejezetében (A magyar királyi államvasutak állomásainak kilométertavolságai.) a 644. oldalon a Nyíregy­háza -Szikszó viszonylatban .180" km. helyett „108" km. írandó be. Az V lejezetben (A megállóhelyek kilométertávolságai a szomszéd állomások­tól.) „a) Magyar királyi államvasutak" alatt felsorolt megállóhelyek közé betüsorrendben felveendő a 783. oldalon : Győri ipartelepek — Győrszentiván 7 Győri ipartelepek — Győr 3 Budapest, 1921. évi december hó 31-én. V. és K. K. 1922. I/I. 1. sz. Az igazgatóság. m. Á. v. 207.227 1921. CII. szám. Tatabánya szénrakodónak a gyors- és teherdarabáruforgalomra való megnyitása. A budapest—bruck-királyhidai vonalon fekvő Bánhida állomásból kiágazó iparvágányok mentén, ez állomásból 5 kii >méter tavolsagra fekvő Tatabányai szenrakodó, mely a „Vasúti és közlekedési közlöny" 1919. évi 47. szamaban megjelent 410,368/1919. CII. sz. hirdetmény szerint eddig csak kocsirakományu forgalomra volt megnyitva, 1922 év január hó 1-től kezdve kizárólag a Magyar általános kőszenbánya részvénytársaság gyors­és teherdarabáru-küldemenyeinek be- és kirakásara is berendeztetett; ezek­nek be- és kirakására nézve a helyi arudijszabás (II. rész) VI. fejezet, B) szakaszának „Megszorítás" cimü rovatának 1., 2. és 3. pontjaiban fog­lalt határozmánvai mérvadók (II. pótlék, 17. oldal). A fuvardíj a magyar királyi államvasutak vonalait illetően Tata­bányai szénrakodónak Bánhida állomásig terjedő 5 kilométeres távolsaga és a Bánhida állomastol a kilométermutató szerint esedéKes távolságok összeadasa utján előálló közvetlen kilométertávolságok alapulvételével a magvar királyi államvasutak helyi árudijszabásában (II. rész) foglalt dij­számitási hatarozmányok mérvadása szerint számíttatik. Tatabányai szén­rakodónak Banhida állomással vagy viszont való forgalmában a dijszámi­tási táblázatokban I —10 kilométerre megszabott dijtételek alkalmaztatnak. Tatabányai szénrakodón be- vagy kirakott gyors- és teherdarabaruknak Bánhida állomáson igényelt átkezelésével járó teljesítmény fejében 100 kilo­gramonkint 156 fillérnyi, de fuvarlevelenkint legalább 276 Jjüérnyi illgték számíttatik. Tatabányai szénrakodón be- vagy kirakott küldemények fel- és leadasa, továbbá elszámolása Bánhida állomáson töriénik. Ez intézkedésből folyólag a helyi árudijszabás (II. rész) VI. fejeze­tében foalalt H) táblázatban (II. pótlék, 16 lap) Tatabányai széniakodónál a 3. függőleges rovatbia az 1. és 2. számjegyek beirandók. Ellenben a „Vasúti és közlekedési köfclöny" 1919 évi 47. szamában megjelent 410,368/ 1919 CII. sz. hirdetmény első bekezdésének utolsó mondataban „Darab­áruk és" szavuk törlendők. Budapest, 1921. évi december hó 20-án. V. és K. K. 1922. 1/1. 1. sz. Az igazgatóság. , 209,002 M. A. V. — 1 92— FIVa. sz. Közvetlen áruforgalom egyrészt Magyarország, másrészt Olaszország között a déli vasút jugoszláv vonalain át. Egyrészt a magyar, — másrészt az olasz vasutak állomásai között a déli vasút jugoszláv vonalain át (Murakeresztur—Kotoriba átmeneti határ­állomásokon át) a közvetlen áruforgalom a következő feltételek betartása mellfett engedtetik meg: A) 1 Amennyiben az alábbiakban külön rendelkezések nem foglaltat­nak, a Küldemények tovaDoitása a vasúti árufuvwviíás lár„yaban Bcrnbei. 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény (N. E.) hataroz­mányai, annak azóta megjelent összes pótlékai és'egységes kiegészitó hatá­rozmányai alapján történik. A berni nemzetközi egyezmény és annak egységes kiegészítő hatá­rozmánvai az egyrészt a magyar, osztrák és bosznia-herczegovinai vasutak, másrészt a németországi, luxemburgi, belga, németalföldi, svájczi és a fran­czia vasutak között való forgalomban 1914. évi szeptember ho l-e ota érvényes vasúti árudijszabás I. rész A) szakaszában (Szabályzati határoz­mányok) foglaltatnak. 2. Ha a feladóállomás valamely fuvarlevelet a nemzetközi egyezmény 6. cikkéhez tartozó végrehajtási határozmányok 2. (3) pontjában előirt fordítás nélkül fogadott volna el, az átadó átmeneti határállomás köteles a hiányzó fordítást pótolni, mely esetben ez az állomás a feladó megbízói ­jának tekintendő és mint ilyen a lorditás helyességeért nem szavatol. 3. A feladó köteles a fuvarlevélben a szállítás útirányát a tekintetbe jövő átmeneti határállomások megnevezesével feltüntetni. E nélkül a fuvar­levelet vissza kell utasítani. Az átmeneti határállomásokról a szolgálati főnökségek adnak felvilá­gosítást. 4. A küldemények kisérése — saját kerekein futó jármüveket és élo állatküldeményeket kivéve — nem engedtetik meg. 5. A nemzetközi egyezmény 3. cikkéhez tartozó végrehajtási Jiata­rozmányok 1. §. (1.) pontjában foglalt árukon kívül még a következő tár­gyak záratnak ki a közvetlen fuvarlevéllel való szállításból: a) arany- és ezüstrudak, platina, pénz, pénzértékü érmék és papírok, okmányok, drágakövek, igazgyöngyök, ékszerek, nagvértékü csipkék és nagyértékü himzesek és mas drágaságok, továbbá művészeti tárgyak, mint festmények, szobrok, fémből készült műtárgyak, művészeti régiségek. A drágaságok közé számitandók azok a tárgyak is, amelyek a szál­lításban részes országok bármelyikének belförgalmában érvényes határoz­mányok szerint ilyeneknek tekintendők. Ez idő szerint ily drágaságoknak tekintendők : Magyarországban és Olaszországban : az 5a) pont alatt felsorolt áruk; A szerb, horvát és szlovén királyságban : az 5a) pont alatt felsorolt árukon kivül: rózsaolaj és rózsaessencia. A vasutak a drágaságok jegyzékét szükség szerint módosíthatják. b) hullák és hullahamvak. 6. A fuvardijak és egyéb illetékek az olasz határig és határtól a szállításban részes vasutakon érvényes helyi és köteléki arudijszabasok alapján állapitandók meg. Az Olaszországon innen fekvő vasutakon való díjszámítást illetőleg a vasútról vasútra történő átmenet napjan érvényes díjszabás mérvadó. Átrovatolás esetén az atrovatoló állomáson a küldemény átmenete napján érvényes díjszabás alkalmazandó. 7. A küldemények után felmerülő fuvardíjak, fuvardijpotlékok é* mellékilletékek, vámok es készpénzkiadások mindkét irányban az olasz határig bérmentesitendők. Az olasz határtól a rendeltetési állomásig fel­merülő fuvardijak, mellékilletékek, vámok és készpénzkiadások átutaltatnak. V. éB K. K. 1922. I/l . 1. HZ. 212 747 M. A. V. — cil. szám. 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents